Dags att se över löneuttaget för 2020 i fåmansföretag

Medarbetare framför datorn ‹ Tillbaka till artiklarna

Vi närmar oss årets slut och det är dags för dig som ägare till ett fåmansbolag att kontrollera ditt löneuttag för 2020. För att få räkna löneunderlag för lågbeskattad utdelning 2021 krävs bland annat att rätt lön betalas ut innan årsskiftet. Årets beräkningar är mer komplexa än tidigare med anledning av de stödåtgärder som har erbjudits. Hur påverkar till exempel stöd för korttidspermittering löneunderlaget och lönekravet? Vi går igenom hur regelverket fungerar i stora drag och vad man behöver tänka på.

För dig som äger aktier i ett onoterat företag som du dessutom är aktiv och arbetar i gäller särskilda regler för beskattning av utdelning som lämnas från bolaget. Utdelning upp till ett särskilt beräknat gränsbelopp beskattas med 20 procent skatt. Överstiger utdelningen det så beskattas överskjutande del (max ca 6 miljoner kronor) som inkomst av tjänst med upp till cirka 55 procent skatt. Utdelning över det beloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 30 procent skatt.

För dig som ägare blir det intressant att titta på hur detta gränsbelopp beräknas. Gränsbeloppet redovisas i inkomstdeklarationen på blankett K10 och det är bara den som äger aktier vid årets ingång som får beräkna gränsbelopp för sin ägarandel i företaget.

Du som har rätt att beräkna årets gränsbelopp kan antingen beräkna gränsbelopp enligt förenklingsregeln (schablon) eller enligt huvudregeln som bland annat baseras på bolagets utbetalda löner.

Förenklingsregeln – Schablonbelopp oavsett löneuttag

Förenklingsregeln innebär att gränsbeloppet för utdelning 2021 uppgår till till 183 700 kronor, oavsett löneuttag. Det motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp. En viktig sak att poängtera är att en person bara kan nyttja förenklingsregeln i ett bolag som den äger aktier i och schablonbeloppet beräknas utifrån ägarens andel i bolaget.

Löneregeln för aktieägare som tar ut lön och har anställda i bolaget – Stäm av innan årsskiftet!

Huvudregeln innebär att gränsbeloppet baseras på bland annat bolagets lönesumma. Enligt huvudregeln får ägaren, utifrån sin ägarandel, tillgodoräkna sig 50 procent av bolagets kontant utbetalda bruttolöner minskat med statliga bidrag förutsatt att ägaren uppfyller lönekravet. Lönekravet innebär att ägaren måste ta ut tillräcklig lön för året. 

Lönekravet är det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (400 800 kronor år 2020) med tillägg för 5 procent av totala löner i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kronor år 2020). Vid denna beräkning ska man inte minska totala lönesumman med de eventuella statliga bidrag, exempelvis stöd för korttidspermittering, som företaget fått.

Erhållna statliga bidrag påverkar inte heller bedömningen huruvida ägaren uppfyller lönekravet. Har ett företag fått stöd för korttidspermittering för ägarens lön ska mottaget stöd inte minska delägarens lön vid kontrollen om denne uppfyller löneuttagskravet.

Exempel:

X äger 100 % av bolaget.

Bolaget har betalat ut 4 000 000 kr i kontanta bruttolöner under 2020. Bolaget har mottagit stöd för korttidspermittering. Den del av erhållet stöd som täcker lön uppgår till 1 900 000 kr.

Löneuttagskrav för X: Beräknas på 4 000 000 kr, dvs 600 800 kr (400 800 (6 ibb) + 5 % av 4 000 000 kr).

Löneunderlag: Beräknas på 2 100 000 kr (4 000 000 kr - 1 900 000 kr). 

Lönebaserat utrymme för X: Uppgår till 1 050 000 kr (2 100 000 kr x  50 %)

X har fått lön om 650 000 kr från företaget. Företaget har fått stöd för korttidspermittering om 200 000 kr för X:s lön. Lönekravet för X är 600 800 kronor så han uppfyller lönekravet med löneuttaget om 650 000 kronor.

Det är lönerna för året innan beskattningsåret som ska användas när gränsbeloppet beräknas. Det innebär att utbetalda löner år 2020 ligger till grund för gränsbeloppet för år 2021. För att inte förlora möjligheten att beräkna gränsbelopp med stöd av löneregeln den 1 januari 2021 är det viktigt att stämma av, gärna i god tid innan årsskiftet, att tillräcklig lön betalas ut under 2020.

Sammanfattande kommentarer

Planerar man att starta ett nytt bolag kan man med fördel göra det innan årsskiftet då gränsbeloppet beräknas vid årets ingång.

Med anledning av de stödåtgärder som införts till följd av pandemin finns det för dig som ägare flera aspekter att ta hänsyn till vid årets beräkningar av lönekravet. Bland annat har Tillväxtverket uttalat att vissa bonusutbetalningar och extra löneutbetalningar både till anställda och till ägare kan medföra att företagets rätt till stöd går förlorad. Kontakta din revisor eller skatterådgivare för mer information och för att få hjälp.

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) presenterade nyligen en ny rapport “Vårt framtida skattesystem”. Rapporten är ett förslag på ny skattereform där det bland annat föreslås att de särskilda reglerna för beskattning av utdelning och kapitalvinst för ägare till fåmansföretag ska utredas och en enhetlig kapitalskatt om 25 procent ska införas. Läs mer om Klas Eklunds förslag till en genomgripande skattereform i vår tidigare artikel.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom & Nathalie Hellström

Karin Sandblom och Nathalie Hellström arbetar på PwC som skatterådgivare för företag och deras ägare.
Karin: +46 (0)10 212 55 24, karin.sandblom@pwc.com
Nathalie: +46 (0)10 212 75 66, nathalie.hellstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln