<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kvalificerade personaloptioner i Incitamentsutrednings förslag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-board-governanceIncitamentsutredningen har idag lämnat sitt förslag om ändrade regler för beskattning av incitamentsprogram. Utredningens förslag innebär i huvudsak ett förslag om så kallade kvalificerade personaloptioner. Vidare föreslås en justering av den så kallade värdepappersregeln.

Kvalificerade personaloptioner

Utredningen föreslår att anställda som får personaloptioner på förmånliga villkor under vissa förhållanden inte ska förmånsbeskattas. Arbetsgivaren ska inte heller betala arbetsgivaravgifter. Under förutsättning att optionerna utnyttjas för förvärv av aktier tidigast tre år efter utfärdandet och senast inom 10 år, ska en vinst vid avyttring av aktierna beskattas som kapitalinkomst.

För att det ska vara en kvalificerad personaloption krävs bland annat att företaget inte bedriver viss verksamhet, exempelvis uthyrning fastigheter. Det finns också vissa beloppsmässiga begränsningar när det gäller optionerna.

Förslaget medför en statsfinansiell kostnad på 180 miljoner kronor. Utredningen föreslår att det finansieras genom en höjning av den schablonintäkt som juridiska personer påförs på avsättningar till periodiseringsfonder.

”Värdepappersregeln”

Utredningen föreslår att den så kallade värdepappersregeln (10 kap. 11 första stycket IL) justeras så att om en hembudsklausul anger att innehavaren under vissa förutsättningar tvingas sälja ett värdepapper utan att få ersättning motsvarande fullt marknadsvärde och om denna klausul gäller även två år efter förvärvet, kommer en förmån att beskattas (och värderas) först när villkoret inte längre gäller. Beskattningstidpunkten skjuts alltså upp. Undantag gäller för villkor i aktieägaravtal under vissa förutsättningar.

En särskild dokumentations- och kontrolluppgiftsskyldighet införs också när värdepapper har förvärvats på grund av tjänst.

Kommentar

Tillämpningsområdet för kvalificerade personaloptioner är enligt förslaget begränsat, såväl i fråga om den verksamhet som får bedrivas i företaget som under vilken tidsperiod en kvalificerad personaloption kan utges. Utredningen konstaterar att införande av generella skattelättnader innebär en hög statsfinansiell kostnad. Samtidigt innebär en regel som ger selektiva skattelättnader för vissa företag och/eller vissa branscher risk för att det kommer att stå i strid med EU:s statsstödsregler. Förslaget om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner kommer därför att kräva ett godkännande av EU-kommissionen. Det innebär också att utrymmet för att utvidga tillämpningsområdet kan vara begränsat.

Förändringen i värdepappersregeln är avsedd att underlätta tillämpningen. Den innebär dock samtidigt en inskränkning av nuvarande praxis som innebär att ett förvärv anses ha skett även i de fall ett värdepapper är förenat med vissa villkor. Förslaget innebär att beskattningen skjuts upp vilket i en situation där värdet ökar leder till att en högre intäkt ska tjänstebeskattas med åtföljande socialavgiftsskyldighet för arbetsgivaren. Det innebär alltså en ökad beskattning. Ett antal av ledamöterna i utredningen har också i en skiljaktig mening ansett att denna del av förslaget inte bör genomföras.

Förslaget har i dag lämnats till finansministern. Nästa steg bör vara att betänkandet sänds på remiss. Utredningens förslag är att ändrade regler ska gälla från och med 1 januari 2018.

Har du frågor om företagsbeskattning?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Expertskatt möjligt även vid begränsat arbete i Sverige

Ett nytt rättsfall från Kammarrätten bekräftar att expertskatt är möjligt att erhålla även för begränsat skattskyldig individ. Kammarrätten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Förslag om definition av stadigvarande vistelse

Stadigvarande vistelse i Sverige medför obegränsad skattskyldighet enligt inkomstskattelagen. Idag saknas en definition av uttrycket ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln