<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Generösare regler för kvalificerade personaloptioner - del av regeringens budgetproposition

Mönster människor ‹ Tillbaka till artiklarna

Finansdepartementet kom med ett förslag i slutet av 2020 om generösare regler för kvalificerade personaloptioner. Förslaget finns nu även med i regeringens budgetproposition för 2022.

Som en del av regeringens förslag på åtgärder inom skatte- och avgiftsområdet presenteras i budgetpropositionen för 2022 en utvidgning av reglerna för så kallade kvalificerade personaloptioner.

Läs även: Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Innehållet i förslaget

Innehållet i de utvidgade reglerna fördjupas inte i budgetpropositionen men regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förslag under 2022. Av den kortfattade beskrivningen framgår dock att förslaget i stort överensstämmer med det som tidigare har lagts fram av finansdepartementet:

  • nettoomsättningen eller balansomslutning ska uppgå till högst 280 miljoner kronor mot tidigare 80 miljoner kronor
  • antalet medelanställda ska vara lägre än 150 stycken mot tidigare 50 stycken
  • reglerna ska i vissa fall även omfatta styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • förvärv av teckningsoptioner med personaloptioner som ger rätt att förvärva andel möjliggörs
  • I koncerner ska personaloptioner kunna omfatta ett annat företag än det som ställt ut optionen.

Kommentar

Vi har tidigare skrivit om finansdepartementets förslag om generösare regler för kvalificerade personaloptioner och tycker att det är positivt att regeringen nu går vidare med regler som gör att fler företag kan använda sig av kvalificerade personaloptioner och att dessa även kan erbjudas styrelseledamöter. Vi anser dock att det finns villkor som hade kunnat justeras ytterligare för att omfatta fler företag.

Läs tidigare artikel: Förslag om generösare regler för kvalificerade personaloptioner

Bör tillgängliggöras för fler branscher

Nuvarande reglering exkluderar bland annat företag som huvudsakligen bedriver bank- eller finansieringsrörelse, samt handel med mark, fastigheter, råvaror eller finansiella instrument.

Bakgrunden till denna begränsning är att reglerna endast skulle omfatta innovativa företag som har förmåga att växa och skapa arbetstillfällen.

Vi anser dock att många av de branscher som undantas kan vara innovativa. Exempel på det är så kallade fintechbolag som utvecklar finansiella tjänster och driver teknikutvecklingen av bland annat betalningstjänster och alternativa finansieringslösningar. Sådana företag kan omfattas såvida inte verksamheten huvudsakligen utgör bank- eller finansieringsrörelse, men lagtexten är otydlig och gör idag att flera innovativa företag riskerar att inte omfattas.

Ålderskravet bör förlängas

För att kunna använda sig av kvalificerade personaloptioner får företaget inte ha bedrivit verksamhet i mer än tio år. Detta krav skulle behöva utökas samt knytas till att verksamheten bör vara innovativ eller under tillväxt för att göra reglerna tillgängliga för fler företag. Det bör även förtydligas vad som gäller bolag som startas under en befintlig verksamhet som inte möter ålderskravet.

3:12 regelverket begränsar

Nyckelpersoner som nyttjar sina kvalificerade optioner och förvärvar aktier i ett fåmansföretag kommer i många fall inneha kvalificerade aktier i bolaget. Då 3:12 regelverket i de flesta fall blir tillämpligt på aktieinnehavet finns risk att huvuddelen av eventuell utdelning eller kapitalvinst beskattas på samma nivå som tjänsteinkomst, vilket delvis förtar optionens incitament.

Det kan därmed diskuteras hur förmånligt det är för startups, tillväxtföretag och dess nyckelpersoner att använda systemet för kvalificerade personaloptioner.

 

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln