<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Förslag om generösare regler för kvalificerade personaloptioner

Kille med mobil och hörlurar ‹ Tillbaka till artiklarna

Reglerna om kvalificerade personaloptioner kritiserades redan vid införandet 2018 då många ansåg att reglerna exkluderade företag på grund av villkoren kring företagets ålder och storlek. Nu föreslår Finansdepartementet generösare regler för kvalificerade personaloptioner. 

I januariavtalet kan man i punkt 16 läsa att beskattningen av växande företag ska bli mer gynnsam. Mot bakgrund av denna punkt föreslås nu förändringar avseende kvalificerade personaloptioner. Förslaget föreslås träda ikraft 1 januari 2022 men behöver först godkännas av Europeiska kommissionen.

I förslaget om utvidgade regler föreslår finansdepartementet att

  • nettoomsättningen eller balansomslutning ska uppgå till högst 280 miljoner kronor mot tidigare 80 miljoner kronor
  • antalet medelanställda ska vara lägre än 150 stycken mot tidigare 50 stycken
  • reglerna ska i vissa fall även omfatta styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • förvärv av teckningsoptioner med personaloptioner som ger rätt att förvärva andel möjliggörs
  • I koncerner ska personaloptioner kunna omfatta ett annat företag än det som ställt ut optionen.

Nettoomsättning/balansomslutning och medelantalet anställda höjs

Taket på nettoomsättning eller balansomslutning och antalet medelanställda höjs och bör leda till att flera företag använder sig av reglerna.

Reglerna öppnar upp för möjligheten att inkludera styrelseledamöter och suppleanter i kretsen som omfattas av kvalificerade personaloptioner

Det nya förslaget gör det möjligt för bolag att inkludera styrelseledamöter och styrelsesuppleanter i incitamentsprogram som baseras på Kvalificerade personaloptioner. Kraven är att ledamöterna dels uppfyller villkoren om intjänandetid om tre år och att de får en ersättning från företaget som uppgår till minst 1,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 33 400 kr/år utifrån inkomstbasbeloppet 2020 (IBB år 2020 66 800 kr). 

Ett annat villkor som måste uppfyllas är att optionsinnehavaren inte själv eller tillsammans med närstående kontrollerar eller har kontrollerat mer än 5 procent av andelarna i företaget. Slutligen gäller denna lättnad endast styrelseledamöter och suppleanter som inte också är anställda i företaget. Om de också är anställda i företaget gäller istället att villkoren för anställda måste uppfyllas.

Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner 

Förslaget innebär vidare att man kodifierar HFD:s praxis (HFD 2020 ref 39), det vill säga att teckningsoptioner kan användas för att leverera aktierna under de kvalificerade personaloptionerna.

Förvärv av andel inom koncern

Slutligen föreslås att rätt att kunna förvärva andel i annat företag i en koncern än det som ställt ut optionen. Som exempel nämns att ett moderbolag ställer ut en option som ger rätt att förvärva en andel i dotterbolag där den anställda arbetar.

Kommentar

Vi tycker att Finansdepartementets förslag är bra. Villkoren utvidgas så pass mycket att fler företag kan använda sig av reglerna än tidigare samt möjliggör att även styrelseledamöter kan delta i incitamentsprogram som baseras på Kvalificerade personaloptioner. Så som reglerna är utformade idag krävs att en styrelseledamot tar en anställning i bolaget för att kunna nyttja reglerna och det har varit negativt då kompetens i styrelserummet är avgörande för många företag. Även om den föreslagna förändringen är ett steg i rätt riktning anser vi att det finns fler villkor som Finansdepartementet hade kunnat justera, till exempel åldersvillkoret för företaget. Eftersom regelverket redan finns hade vi också gärna sett att ändringarna träder i kraft tidigare än 1 januari 2022. 

Har du frågor om personbeskattning?

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD: Kapitalvinst/förlust uppstår när ett ränteswapavtal ersätts med nytt sådant avtal

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ändrar Skatteverkets beslut och anser att ett ränteswapavtal ska anses avyttrat i sin helhet när det ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper rapport om Amount B i Pillar One

OECD har publicerat en rapport om Amount B, en förenklad metod för att fastställa armlängdsprincipen för kvalificerande marknadsförings- ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln