Kammarrättsdom - fler anställda med nettolön kan få skattelättnad

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementNu har även kammarrätten underkänt Forskarskattenämndens inställning att anställda med nettolöneavtal måste ha en månadslön brutto som överstiger gränsen på 88 800 kronor (2014) också efter att skattelättnad beviljats. Detta innebär att vissa anställda som tidigare inte beviljats skattelättnad nu kan begära att få sina ansökningar omprövade.

Vi har tidigare skrivit om att förvaltningsrätten förra året underkände Forskarskattenämndens inställning att ta hänsyn till effekten av ett beslut om skattelättnad när nämnden räknar om en nettolön till bruttolön för att avgöra om lönevillkoret är uppfyllt.

Kammarrättens dom

Den avtalade nettolönen omräknad till bruttolön utan hänsyn till eventuell skattelättnad översteg klart lönegränsen på 88 000 kronor per månad (2012). När bruttolönen räknades ut med hänsyn till skattelättnad hamnade den dock under gränsen. Forskarskattenämnden avslog därför ansökan om skattelättnad.

Förvaltningsdomstolen underkände Forskarskattenämndens beslut och ansåg att lönenivån ska bedömas med utgångspunkt i det anställningsavtal som föreligger då Forskarskattenämnden prövar ansökan om expertskatt.

Kammarrätten i Stockholm menar att det direkt av ordalydelsen i lagstiftningen framgår att det är den avtalade bruttoersättningen per månad, beräknad utan beaktande av skattelättnader, som ska överstiga två prisbasbelopp för att villkoren för skattelättnader ska vara uppfyllda.

Av det skälet bifaller inte Kammarrätten i Stockholm Skatteverkets överklagande och skattelättnad beviljas därmed även om bruttolönen inte kommer att överstiga lönegränsen efter det att skattelättnaden beviljats.

Kommentar

Forskarskattenämnden har i beslut efter domen i förvaltningsrätten hänvisat till förvaltningsrättens beslut och således medgett skattelättnad för de som haft en nettolön som klarat lönegränsen om skattelättnaden inte beaktats men hamnat under den om en bruttoberäkning gjorts med hänsyn till skattelättnaden.

För den som tidigare har fått avslag på sin ansökan om skattelättnad hos Forskarskattenämnden, men som inte har överklagat detta efter domen i förvaltningsrätten, kan det finnas en möjlighet att få beslutet omprövat. Vår rekommendation är att detta i så fall görs så snart som möjligt.

Vi vet i skrivande stund inte om domen kommer att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Cecilia Arrhenius och Kristian Gustavson

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius

Cecilia Arrhenius arbetar på PwC:s skatteavdelning i Malmö sedan mer än tio år tillbaka inom området internationell personbeskattning och socialförsäkring. Cecilia har arbetat i över 25 års med dessa frågor och har gedigen erfarenhet inom dessa områden. Ett av Cecilias speciella fokusområden är skatte- och socialförsäkringsregler i Öresundsregionen.
Kontakt: 010-212 67 46, cecilia.arrhenius@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln