<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internprissättning - Danmark har fastställt förslag om ändrade dokumentationsregler

Illustration PwC ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu har de föreslagna ändringarna av dokumentationsregler i Danmark fastställts i linje med det lagförslag som kom i oktober. Ändringarna innebär att en internprissättningsdokumentation årligen ska skickas in till danska Skatteverket senast 60 dagar efter att inkomstdeklarationen ska lämnas in. Vi går igenom vem som påverkas av de nya reglerna och på vilket sätt.

Vad innebär ändringarna för företag i praktiken?

De danska reglerna rörande internprissättning har nu faställts. Enligt de nya reglerna kommer det vara obligatoriskt för danska enheter som omfattas av det danska dokumentationskravet att årligen skicka Master File samt Local File. Dokumentationen ska skickas in senast 60 dagar efter det datum då den årliga inkomstdeklarationen ska ha lämnats in. 

De aktuella ändringarna kommer gälla för skatteåret 2021 och efterföljande år. Det innebär att internprissättningsdokumentationen för inkomstår 2021 lämnas in senast 60 dagar efter 30 juni 2022 (gäller skattebetalare som ska ha lämnat sin inkomstdeklaration senast detta datum).

Vem omfattas av det danska dokumentationskravet?

De enheter som tillhör en koncern med fler än 250 anställda omfattas av det danska dokumentationskravet. Om koncernen har färre än 250 anställda gäller fortfarande dokumentationskravet om koncernens omsättning överstiger 250 miljoner danska kronor och har en balansomslutning som överstiger 125 miljoner danska kronor. Antal anställda, omsättning och balansomslutning mäts på koncernnivå. 

Det är viktigt att notera att både danska legala enheter men även filialer och fasta driftställen omfattas av det danska dokumentationskravet. 

Sanktioner

Enheter som inte lämnar in sin internprissättningsdokumentation i tid, eller som lämnar in en internprissättningsdokumentation som inte uppfyller lagkraven, kan drabbas av en avgift på upp till 250 000 danska kronor. Avgiften fastställs per enhet och år. Därutöver kan det tillkomma en avgift motsvarande 10 procent av en eventuell inkomstjustering till följd av felaktig internprissättning.

Kommentar

Att förslaget fastställdes i linje med lagförslaget var väntat. De implementerade reglerna är bland de mest långtgående dokumentationsreglerna som finns. Det är högst ovanligt att internprissättningsdokumentation årligen behöver skickas in till lokalt Skatteverk. 

Om en enhet omfattas av det danska dokumentationskravet så krävs det att både en Master File och en Local File tas fram och skickas in. 

För att undvika sanktioner i Danmark är det viktigt att redan nu ta fram Master File och Local File för de enheter som omfattas av dokumentationskravet. De gränsvärden och sanktioner som nämns ovan gäller redan nu och den föreslagna förändringen medför endast en skyldighet att årligen lämna in dokumentationen inom viss tid. En annan viktig anledning till att ta fram dokumentation är att en omvänd bevisbörda aktualiseras. Det innebär att om en enhet har tagit fram en dokumentation som uppfyller dokumentationskravet åligger det Skatteverket att bevisa att internprissättningen varit felaktig det aktuella året.

Om Master File och Local File

Master File: En Master File är kortfattat en koncerngemensam dokumentation med övergripande information om hela koncernen.
Local File: En Local file är kortfattat en företagsspecifik dokumentation med relevant transaktionsbaserad information för den legala enhet som omfattas av dokumentationen.

Amanda Ivansson & Paulina Pleijel

Amanda Ivansson & Paulina Pleijel

Amanda Ivansson arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med internprissättning. Paulina Pleijel arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Göteborg.

Amanda: 010-212 52 21, amanda.ivansson@pwc.com

Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln