Högsta domstolen underkänner gåvoavsikten vid fastighetsöverlåtelse till ett aktiebolag

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-private-sectorFrågan som Högsta domstolen prövade var om ett bolags förvärv av fastigheter utgjorde tillskott eller köp som är stämpelskattepliktiga eller om det var fråga om gåvor för vilka stämpelskatt inte utgår.

 

Stämpelskatt

Stämpelskatt ska betalas vid till exempel köp eller tillskott till bolag. Ett förvärv genom bland annat gåva är undantaget från stämpelskatt. Frågan om ett förvärv är en gåva ska avgöras med hänsyn till om det föreligger gåvoavsikt, förmögenhetsöverföring från givaren till gåvotagaren samt frivillighet.

Om ett förvärv som har betecknats som gåva sker mot att förvärvaren övertar ansvaret för en skuld eller annars mot ersättning är förvärvet skattepliktigt för stämpelskatt om ersättningen uppgår till minst 85 procent av fastighetens taxeringsvärde. Däremot är det inte reglerat vad som gäller om ersättningen vid förvärvet understiger 85 procent av taxeringsvärdet.

Skattesatsen för juridiska personer är 4,25 procent.

Omständigheterna i målen i korthet

En fysisk person överlät två fastigheter mot en ersättning som motsvarade 75,9 procent respektive 68,8 procent av de aktuella fastigheternas taxeringsvärden. Vid tidpunkten för överlåtelserna ägde personen 51,5 procent av aktierna i det bolag som i sin tur ägde samtliga aktier i det bolag som förvärvade fastigheterna.

Övriga aktier i moderbolaget ägdes av personens maka och barn.

Högsta domstolens bedömning

Personen överlät fastigheterna mot en ersättning som understeg 85 procent av fastigheternas taxeringsvärden. För att en överlåtelse till ett bolag ska vara en gåva i stämpelskattehänseende ansåg Högsta domstolen att gåvan måste vara riktad till bolaget. Av uppgifter i målen framgick att avsikten med de aktuella fastighetsöverlåtelserna var att underlätta ett generationsskifte i det förvärvande bolaget. Domstolen fann mot bakgrund av detta att det därför inte förelåg någon gåvoavsikt i förhållande till det förvärvande bolaget. Domstolen fann således att bolagets förvärv var att betrakta som ett tillskott och att stämpelskatt därför skulle betalas.

Andreas Stranne

Andreas Stranne

Andreas Stranne jobbar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: Tel: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kajsa Boqvist önskar trevlig sommar!

Så var det juli igen och Tax matters vill önska dig en glad sommar! Under vintern och våren har våra läsare visat fortsatt stort intresse ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln