<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD fastställer förhandsbesked om skattebefrielse på el och bränsle

Bondgård med spannmål ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställer förhandsbesked angående befrielse för skatt på el och bränsle som förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet. Fler företag kan därmed få nedsättning av energiskatt. Det finns även möjlighet att ansöka om omprövning av tidigare avslagsbeslut.

För skatt på el och bränsle som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet har Skatteverket, åtminstone sedan våren 2019, uppställt ett krav på att den industriella verksamheten i ett bolag ska vara huvudsaklig för att få göra avdrag och därmed nedsättning av energiskatt. Inledningsvis uppställde Skatteverket krav på att omsättningen till mer än 50 procent skulle vara industriell verksamhet. På senare tid har det även godtagits att förbrukningen av energi huvudsakligen är förbrukad i den industriella verksamheten.

Saknar laglig grund

I två förhandsbesked har Skatterättsnämnden uttalat att Skatteverkets krav på huvudsaklighet saknar laglig grund. Förhandsbeskeden har överklagats av Skatteverket till HFD.

Läs också: Nytt förhandsbesked om huvudsaklighetsprincipen vid beskattning av el förbrukad i industriell verksamhet

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked

HFD har nu meddelat domar där HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked. I korthet konstaterar HFD att något krav på att den huvudsakliga verksamheten måste vara industriell inte kan utläsas ur lagtexten. Vidare gör HFD bedömningen, mot bakgrund av att den tidigare lagstiftningen hade en annan utformning, att de förarbetsuttalanden som Skatteverket hänvisar till får anses överspelade.

Ta del av domarna här:
Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt
Dom i mål om förhandsbesked om punktskatt

Kommentar

Skatteverket har granskat ett relativt stort antal företag och fattat ett flertal beslut om att påföra ytterligare skatt på el och bränslen. Ibland har även skattetillägg påförts. Det kan därför finnas anledning att gå igenom företagets hantering och fördelning av förbrukningen mellan industriella och icke-industriella ändamål.

Nu, när el och bränslepriserna är höga, kan företag med industriell verksamhet ha en möjlighet att få skattebefrielse eller nedsättning av skatten.
Har du frågor om punktskatter på elkraft och bränsle? 

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren

Fredrik Jonsson och Marc Gren arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Marc är specialiserad på klimatskatter, carbon pricing och statligt stöd. Marc är f.d. Rådman och har tidigare arbetat som huvudman för punktskatter på finansdepartementet.
Fredrik: 070-929 4163, fredrik.jonsson@pwc.com
Marc: 073-860 18 84, marc.gren@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utredningen om exitskatt läggs ned

Utredningen om utflyttningsbeskattning “exitskatt” tillsattes av den förra regeringen för en översyn av den så kallade tioårsregeln och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utredningen av 3:12-reglerna ändras och utökas

Som vi tidigare har skrivit om på Tax matters tillsatte den föregående regeringen en utredning om möjligheten till förenklade regler för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Interna tjänster kan undantas från moms i ny momslag

Regeringen har överlämnat ett förslag till riksdagen om en ny och moderniserad mervärdesskattelag (NML). I propositionen behandlas särskilt ...

Läs artikeln