<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nytt förhandsbesked om huvudsaklighetsprincipen vid beskattning av el förbrukad i industriell verksamhet

ljusslingor ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett nytt förhandsbesked fastslagit att det saknas lagligt stöd för Skatteverket att ställa krav på huvudsaklig verksamhet vid tillämpning av 11 kap 14 § lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE). En verksamhet måste således inte huvudsakligen vara industriell för att räknas som industriell verksamhet, enligt Skatterättsnämnden.

Bakgrund

Det sökande bolaget ingår i en koncern där det pågår en omstrukturering, varav det sökande bolaget är tänkt att fusioneras med ett annat av koncernbolagen. Det sökande bolagets verksamhet bestod inte av industriell verksamhet. Det andra bolagets verksamhet utgörs av industriell verksamhet.

Skatteverket är av den uppfattningen att en verksamhet måste vara huvudsakligen industriell för att energi som förbrukas i verksamheten ska anses som förbrukad i industriell verksamhet enligt 11 kap 14 § LSE.

Efter fusionen av bolagen kommer den producerande verksamheten, som klassas som industriell, att vara bestående. Denna kommer dock inte att utgöra det fusionerade bolagets huvudsakliga verksamhet, vare sig till omsättning eller förbrukning.

Skatterättsnämndens bedömning

Den rättsliga frågan för Skatterättsnämnden att ta ställning till var om denna verksamhet även efter fusionen kan klassas som industriell verksamhet enligt LSE, trots att den inte kommer att utgöra det fusionerade bolagets huvudsakliga verksamhet.

Skatterättsnämnden besvarade frågan genom att konstatera att lagtexten i LSE ska tolkas strikt, i enlighet med RÅ 2005 ref 24. Eftersom det saknas ett uttryckligt krav på huvudsaklighet i LSE, kan det enligt Skatterättsnämnden inte heller läsas in ett sådant krav i lagtexten. Det finns inte heller några förarbetsuttalanden som ger stöd för en huvudsaklighetsprincip.

Skatterättsnämnden ansåg därför att i brist på uttryckligt stöd i LSE samt relevanta förarbeten kan inte ett krav på huvudsaklighet ställas av Skatteverket vid bedömning om en verksamhet är att anse som industriell. Verksamhet kommer därför även efter fusionen att utgöra en industriell verksamhet.

Se Skatterättsnämndens förhandsbesked:
Fråga om en verksamhet måste vara huvudsaklig för att utgöra en industriell verksamhet enligt lagen om skatt på energi

Kommentar

Skatterättsnämnden har för andra gången dragit slutsatsen att det saknas lagligt stöd för ett huvudsaklighetskrav. Förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket. Förhandsbeskedet kan dock, om det fastställs av Högsta förvaltningsdomstolen, öppna upp för en rättstillämpning där det kan bli möjligt för fler verksamheter att få skattenedsättning för energiskatt.

Läs även: Energiskatt - nytt förhandsbesked om skattebefrielse för industriell verksamhet

Hör gärna av er till oss på PwC för att diskutera om detta kan få effekt på er verksamhet.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln