<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Grupp samtalar på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där leveransen sker genom  teckningsoptioner omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner. I praktiken innebär det att den anställda efter kvalifikationstiden får teckningsoptioner som bara kan användas till att förvärva aktier. Förhandsbeskedet har nu fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD).

En anställd har av sin arbetsgivare erbjudits att delta i ett incitamentsprogram där han utan att betala någon ersättning kommer att få ett antal personaloptioner. Optionerna ger rätt att efter en intjänandeperiod om fyra år förvärva ett antal aktier i bolaget. En förutsättning för förvärvet är att reglerna om kvalificerade personaloptioner i 11 a kap. inkomstskattelagen varit uppfyllda under de första 36 månaderna av intjänandeperioden. Personaloptionen innebär rent tekniskt att det som förvärvas genom att utnyttja den är en teckningsoption. Teckningsoptionen används sedan direkt för  förvärv av aktier i företaget. Den anställda kan inte använda teckningsoptionerna på annat sätt än att förvärva aktier i företaget. Företaget å sin sida är genom avtal förpliktigat att genomföra förvärvet.

HFD anger inledningsvis att det framgår av förarbetena till reglerna om kvalificerade personaloptioner att syftet är att underlätta för unga företag, som saknar tillgång till kapital men som har tillväxtambitioner, att rekrytera och behålla personer som är viktiga för verksamheten.

HFD anger därefter att kravet i 11 a kap. 5 § IL att en personaloption ska utnyttjas för förvärv av andel i företaget syftar till att den anställde, genom utnyttjande av personaloptionen, blir delägare i företaget och därigenom får ta del av företagets vinst. Av förutsättningarna i fallet framgår att villkoren för de aktuella personaloptionerna är utformade så att om den anställde väljer att utnyttja personaloptionerna så leder det ovillkorligen till att han blir delägare i bolaget. Aktieförvärvet ska genomföras av ett i aktiebolagslagen anvisat och reglerat förfarande för förvärv av nya aktier. Om förvärvet innefattar att den anställde först erhåller teckningsoptioner som sedan omedelbart utnyttjas för förvärv av aktier kan kan det enligt HFD inte anses att han utnyttjar personaloptionerna för att förvärva något annat än andelar i bolaget. Kravet på att personaloptionerna utnyttjas för förvärv av andel i företaget anses därmed uppfyllt.

Kommentar

Det är positivt att HFD gör en tolkning i enlighet med lagstiftningens syfte istället för att göra en bokstavstolkning av lagen. Att använda teckningsoptioner vid leverans av aktier innebär att den anställde garanteras ett kommande förvärv av aktier och att mindre fokus behöver läggas på omkringliggande avtal där aktieägarna förbinder sig att rösta för en nyemission på en framtida bolagsstämma.

Har du frågor om personbeskattning?

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink

Ajdin Hadzic och Michal Herink arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning.

Ajdin: 010 212 57 45, ajdin.hadzic@pwc.com
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Staten vinner momsmål om posttjänster

Tingsrätten i Stockholm har idag avgjort ett mål som pågått sedan flera år. Det handlar om den moms som historiskt tagits ut på ...

Läs artikeln