<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortsatt stöd vid korttidsarbete

Människor på kontor i möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Under pandemin har det varit möjligt för svenska arbetsgivare att ansöka om stöd för korttidsarbete, vilket har inneburit att anställda går ned i arbetstid under en period samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd från staten. Stödet har varit mycket betydelsefullt för företag under pandemin och regeringen har nu i en tredje extra ändringsbudget föreslagit att tillfälligt slopa den karenstid om 24 månader som följer enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Det här föreslås gälla för stödperioder från och med december 2021.

För det fall riksdagen beslutar i enlighet med förslaget, kommer arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd återigen ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete. Arbetsgivare som ansöker om stöd från och med december 2021 och framåt, kommer emellertid att ansöka enligt den ordinarie lagstiftningen och inte enligt den, under pandemin, tillfälligt förstärkta regleringen.

De föreslagna ändringarna kommer med största sannolikhet att beslutas slutligt den 24 februari 2022.

Läs även tidigare artikel 
Ny tillfällig lag samt lagändring avseende avstämningar kopplat till korttidsstöd

Tillfälligt slopad karenstid

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete får en arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd för korttidsarbete, inte beviljas nytt stöd förrän tidigast efter det att 24 månader har förflutit sedan stödperiodens utgång. Arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd för korttidsarbete omfattas således av en karenstid om 24 månader.

Då en stor andel av de arbetsgivare som påverkats av pandemin har fått stöd för korttidsarbete i vart fall någon gång under perioden 16 mars 202030 september 2021, föreslår nu regeringen att riksdagen beslutar om att tillfälligt slopa karenstiden om 24 månader. Detta för att möjliggöra för arbetsgivare att på nytt kunna ansöka om stöd för korttidsarbete för det fall detta är behövligt till följd av pandemin.

Förslaget om tillfälligt slopad karenstid innebär att arbetsgivare som tidigare beviljats stöd för korttidsarbete, kommer att ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete trots att inte mer än 24 månader har förflutit sedan stödperiodens utgång. Detta föreslås gälla för stödperioder som inleds den 1 december 2021 och framåt.

Ansökan öppnar

Från och med den 1 april 2022 kommer Skatteverket att ta över handläggningen av ärenden avseende stöd för korttidsarbete. Detta innebär att arbetsgivare som har för avsikt att ansöka om stöd för korttidsarbete för stödperioder från och med december 2021 och framåt, inte kan ansöka om stöd förrän tidigast den 1 april 2022. Detta kan i vissa fall medföra likviditetsproblem för arbetsgivare som har behov av att ansöka om stöd.

Ansökningar som inkommer till Tillväxtverket från arbetsgivare som mottagit stöd under pandemin kommer inte att beviljas, varför det är viktigt att arbetsgivare avvaktar och skickar in ansökan om stöd till Skatteverket tidigast den 1 april 2022.

Jämförelsemånad

För stödperioder som inleds under perioden 1 december 202031 januari 2021 föreslås jämförelsemånaden vara november 2021.

För stödperioder som inleds från och med den 1 februari 2022, är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då beslut om stöd för korttidsarbete fattas, vilket följer av lag om stöd vid korttidsarbete.

Förstärkta åtgärderna tas bort

Under perioden 16 mars 202030 september 2021 har stödet för korttidsarbete varit tillfälligt förstärkt. Denna tillfälliga förstärkning föreslås emellertid inte att gälla för stöd som kommer att kunna sökas från och med december 2021 och framåt. För stöd som söks för december 2021 och framåt, kommer den ordinarie lagstiftningen avseende korttidsarbete att gälla; bortsett från den tillfälligt slopade karenstiden.

Att de tillfälligt förstärkta åtgärderna tas bort, innebär bland annat följande:

  • Staten kommer endast att stå för ⅓ av den totala kostnaden istället för ¾.
  • Den maximala arbetstidsförkortningen kan uppgå till max 60 procent av ordinarie arbetstid.
  • Arbetstagare som är uppsagd omfattas inte av stödet under uppsägningstiden.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj omfattas inte av stödet.
  • Inget krav på yttrande från revisor för det fall lönesumman överstiger 400 000 kronor.


Läs även
Detaljerna kring krisstöden till företagen så gott som klara

Har du frågor om skatt? Kontakta oss
Sofia Brockmar

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar arbetar med arbets- och bolagsrätt och har i och med utbrottet av covid-19 särskilt riktat in sig på frågor kring korttidsstöd. Sofia arbetar på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 073-8601838,
sofia.brockmar@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Omarbetat förslag av ViDA - slutligt beslut kvarstår

Den 14 maj 2024 debatterade EU:s finansministrar det reviderade förslaget för moms i den digitala tidsåldern, ViDA. Under debatten ...

Läs artikeln
Läs artikeln

FASTER blir verklighet - harmoniserad källskattehantering kommer år 2030

Den 14 maj 2024 enades ECOFIN (rådet) om FASTER (Faster and Safer Relief of Excess Withholding Taxes). Direktivet syftar till att göra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tid att se över reglerna kring skattemässiga underskott och fusioner?

Regeringen presenterade i början av året en rad förslag för att förenkla hanteringen av skattemässiga underskott vid ägarförändringar. Vi ...

Läs artikeln