<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny tillfällig lag samt lagändring avseende avstämningar kopplat till korttidsstöd

Kvinnor på kontor ‹ Tillbaka till artiklarna

Utbrottet av covid-19 har inneburit allvarliga konsekvenser för näringslivet och samhällsekonomin i Sverige. Det statliga stödet för korttidsarbete har således av förklarliga skäl varit betydelsefullt för många svenska företag, som genom mottagande av stöd, kunnat driva sina verksamheter vidare trots utbrottet av covid-19.

En arbetsgivare som har mottagit stöd för korttidsarbete ska var tredje stödmånad skicka in en anmälan om avstämning och då ange det faktiska utfallet för korttidsarbetet samt beräkna slutligt stöd för stödperioden. Många arbetsgivare har dock, under pandemin, missat att skicka in sin anmälan om avstämning inom föreskriven tid, vilket har resulterat i att arbetsgivaren då har blivit återbetalningsskyldig för allt preliminärt mottaget stöd.

Denna återbetalningsskyldighet har emellertid inte ansetts vara ändamålsenlig, då arbetsgivare som mottagit stöd för korttidsarbete befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation till följd av utbrottet av covid-19. Av den anledningen har nu en lagändring gjorts avseende förfarandet för avstämningar. Vidare har även en tillfällig lag gällande möjlighet till ny avstämning införts.

Nedan följer en sammanställning av vad som kommer att gälla framöver.

Nytt förfarande avseende avstämning av korttidsstöd

Från och med den 1 november 2021 kommer en arbetsgivare, som inte har skickat in sin anmälan om avstämning inom föreskriven tid, att få ett föreläggande om avstämning från handläggande myndighet, vilket i dagsläget är Tillväxtverket. Från och med dagen för mottagandet av föreläggandet har arbetsgivaren 30 dagar på sig att inkomma med en anmälan om avstämning avseende den aktuella stödperioden. För det fall arbetsgivaren inte inkommer med en avstämning inom dessa 30 dagar, blir arbetsgivaren återbetalningsskyldig för allt preliminärt stöd som arbetsgivaren har mottagit.

Det är alltså först när en arbetsgivare, efter ett föreläggande om avstämning, inte inkommit med en avstämning, som arbetsgivaren blir återbetalningsskyldig för allt preliminärt mottaget stöd.

Ny möjlighet till anmälan om avstämning av korttidsstöd

Under perioden januari - 30 april 2022 ges arbetsgivare som missat eller lämnat in sin avstämning för sent, en möjlighet att lämna in en ny anmälan om avstämning avseende stödperioder mellan den 16 mars 2020 - 30 juni 2021.

För att en arbetsgivare ska få inkomma med en ny anmälan om avstämning av preliminärt stöd, krävs att beslutet om återbetalning grundas på att avstämning uteblivit eller inkommit för sent och att beslutet om återbetalningen har vunnit laga kraft*.

En arbetsgivare som har fått ett återkrav på grund av utebliven eller för sent inkommen avstämning under perioden 16 mars 2020 - 30 juni 2021 kan alltså, från och med januari 2022 till och med den 30 april 2022, i efterhand lämna in en ny anmälan om avstämning för den stödperiod som återkravet avser under förutsättning att det slutliga beslutet från Tillväxtverket eller domen har vunnit laga kraft.

Observera att Skatteverket från och med den 1 april 2022 tar över handläggningen av korttidsstödet.

* Ett slutligt beslut eller en dom har vunnit laga kraft när det/den inte längre kan överklagas; oftast tre veckor efter det att beslutet eller domen mottogs.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar arbetar med arbets- och bolagsrätt och har i och med utbrottet av covid-19 särskilt riktat in sig på frågor kring korttidsstöd. Sofia arbetar på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 073-8601838,
sofia.brockmar@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Julgåvor till anställda och kunder - detta gäller 2023

Julen närmar sig och många företag ger julgåvor till både anställda och kunder. Gåvor av mindre värde är skattefria och företag kan också ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Julbord med anställda och kunder - detta gäller 2023

Snart är julen här och många företag väljer att fira med både sina anställda och kunder genom att bjuda på festliga julbord. I den här ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Trendspaningar för family offices

Både i Sverige och globalt har vi sett en kraftig tillväxt av family offices de senaste åren. Enligt PwC finns det drygt 7 500 family ...

Läs artikeln