Förslag om utflyttningsskatt

PwC-skatteradgivning-Group-outline_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Förslag om utflyttningsskattSkatteverket har idag lämnat ett förslag om utflyttningsskatt till Finansdepartementet som innebär att personer föreslås ta upp orealiserade nettovinster på kapitaltillgångar när de flyttar från Sverige.

Förslaget träffar personer som har bott i Sverige fem av de senaste tio åren och flyttar från Sverige, samt har en orealiserad nettovinst på kapitaltillgångar överstigande 100 000 kronor. De kapitaltillgångar som föreslås omfattas är bland annat aktier och andelar i svenska handelsbolag. Tillgångar på investeringssparkonton, tillgångar i en näringsverksamhet, fastigheter och bostadsrätter föreslås däremot inte omfattas av reglerna om utflyttningsskatten.

Förslaget om utflyttningsskatt innebär att kapitaltillgångarna ska anses avyttrade vid utflyttningen varför den orealiserade nettovinsten därmed ska tas upp till beskattning i Sverige. Eventuella kapitalförluster på sådana tillgångar får bara dras av mot kapitalvinster som ska tas upp till beskattning enligt reglerna om utflyttningsbeskattning. Den som flyttar till en stat inom EES eller en stat med vilken Sverige har ett skatteavtal har dock möjlighet att få anstånd med att betala skatten till dess att kapitaltillgången säljs och nettovinsten således realiseras. En eventuell värdenedgång efter tidpunkten då kapitaltillgångarna ansågs avyttrade kan beaktas i samband med att nettovinsten realiseras.

Syftet med förslaget anges vara att skydda den svenska skattebasen och motverka skatteundandragande när personer flyttar från Sverige. Skatteanspråk som uppkommer enligt reglerna om utflyttningsbeskattning kommer inte tidsbegränsas.

Reglerna om utflyttningsskatt föreslås träda i kraft 1 januari 2020. Förslaget ligger nu hos Finansdepartementet som ansvarar för att ta det vidare.

Har du frågor om personbeskattning?

Gina Hedin

Gina Hedin

Gina Hedin arbetar med nationell och internationell personbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg.
010-212 76 72
Gina Hedin works with national and international personal income taxation at PwC's office in Gothenburg.
+46 10-212 76 72

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Är du aktiv inom e-sport – dags att börja fundera på deklarationen redan nu!

För kalenderåret 2021 ska individer med inkomster från e-sport och andra aktiviteter på internet och sociala medier deklarera inkomster som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln