Energiskatt - nytt förhandsbesked om skattebefrielse för industriell verksamhet

Man på spannmålsfält ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked (diarienummer 3-21/I) bland annat tagit ställning till frågan om en verksamhet måste vara huvudsaklig för att utgöra industriell verksamhet enligt lagen om skatt på energi (LSE). Skatterättsnämnden fann att det saknas lagligt stöd för ett sådant krav.

Bakgrund

Ett företag, som till största delen bedrev spannmålsverksamhet, ville veta om denna verksamhet kunde klassas som industriell i enlighet med LSE trots att SNI-koderna, som beskriver verksamheten företaget ska bedriva, föll utanför intervallet för industriell verksamhet.

Lagen om skatt på energi kan ge skattenedsättning

Enligt LSE kan bränsle, med undantag för vissa bränsleslag, som används för förbrukning vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet helt eller delvis befrias från skatt. För energiskatten på elektrisk kraft som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet, finns möjlighet till återbetalning. Om en verksamhet klassas som industriell enligt LSE, finns därmed en möjlighet till skattenedsättning.

Enligt förarbetena ges vägledning i SNI-koderna om en verksamhet är att klassa som industriell. Om en verksamhet inte är hänförlig till intervallet för industriell verksamhet i SNI-koderna, görs istället en särskild prövning om verksamheten ändå kan klassas som industriell.

Skatterättsnämndens bedömning

Skatterättsnämnden fann att spannmålsverksamheten kunde klassificeras som industriell, trots att den föll utanför intervallet i SNI-koderna för industriella verksamheter. 

Skatterättsnämnden bedömde även frågan om det kunde ställas ett krav på huvudsaklighet vid prövningen av industriell verksamhet enligt LSE. Skatterättsnämnden konstaterade att det både saknas uttryckligt stöd i lagtexten för huvudsaklighet och relevanta förarbetsuttalanden för ett sådant krav. Skatterättsnämnden slutsats var därför att det inte kan ställas något krav på huvudsaklighet vid prövning om en verksamhet är industriell enligt LSE. Det var således inte av betydelse vad som utgjorde företagets huvudsakliga verksamhet.

Skatterättsnämnden fann mot denna bakgrund att sökandens spannmålsverksamhet utgör industriell verksamhet i den mening som avses i lagen om skatt på energi.

Se förhandsbeskedet på skatterattsnamnden.se här: 
Fråga om en verksamhet måste vara huvudsaklig för att utgöra industriell verksamhet enligt lagen om skatt på energi

Kommentar

Skatteverket anser att det inte räcker att en verksamhet inom ett företag är industriell för att klassas som en industriell verksamhet enligt LSE. Skatteverket anser även att det krävs att den huvudsakliga verksamheten inom företaget måste vara industriell, för att uppfylla definitionen i LSE. Denna linje har Skatteverket sedan några år tillbaka tillämpat i ett stort antal fall där verksamheter som inte huvudsakligen, baserat på omsättningen, ansetts vara industriella nekats skattenedsättning.

Skatterättsnämndens slutsats att det saknas lagligt stöd för ett huvudsaklighetskrav torde innebära att Skatteverkets inställning helt saknar grund. Förhandsbeskedet kan öppna upp för en rättstillämpning där det kan bli möjligt för fler verksamheter att få skattenedsättning för energiskatt.

Förhandsbeskedet kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är för närvarande oklart om förhandsbeskedet har överklagats.

Hör gärna av er till oss på PwC för att diskutera om detta kan få effekt på er verksamhet.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss för rådgivning

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja

Fredrik Jonsson och Ulf Särkioja arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol. Ulf arbetar med indirekta skatter.
Fredrik: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com
Ulf: 072-880 94 19, ulf.sarkioja@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Håll koll på momsavdragen för julgåvor och julbord 2022

I slutet av året passar många företag på att visa sin tacksamhet mot sina anställda eller kunder genom att ge en julgåva eller bjuda på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ingen skatt när teckningsoptioner överlåts i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har kommit fram till att överföring av teckningsoptioner inte medför uttagsbeskattning för bolaget om syftet är en del ...

Läs artikeln
Läs artikeln

DAC7 - plattformsföretagens nya rapporteringskrav närmar sig

Regeringens proposition om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar kom den 13 oktober 2022. I ...

Läs artikeln