Förbränningsskatt på avfall och en översyn av kväveoxidavgiften

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngRegeringen har beslutat att utreda behovet av att införa skatt på förbränning av avfall och göra en översyn av kväveoxidavgiften.

Utredningen ska analysera förutsättningarna för avfallsförbränning och hur förbränning och import av avfall påverkas av befintliga ekonomiska styrmedel. Utredningen ska även se över om kväveoxidavgiften kan göras mer verkningsfull och samhällsekonomiskt effektiv. Om utredningen finner det lämpligt att införa en skatt eller ändra ett befintligt styrmedel ska utredningen presentera förslag på hur det ska utformas och även lämna författningsförslag.

Utredningen ska inte lämna förslag på förändringar av regelverken kring elcertifikatsystemet eller EU ETS (systemet för handel med utsläppsrätter).

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

Kommentar

Förbränningsskatt på avfall har utretts vid ett flertal tillfällen. Den senaste utredningen (ASKA-utredningen) redovisade sitt betänkande i februari 2009, Skatt i retur (SOU 2009:12). Den dåvarande förbränningsskatten hade då varit i kraft sedan den 1 juli 2006. Sammanfattningsvis föreslog utredningen att förbränningsskatten skulle avskaffas utan att ersättas med någon annan skatt eller något annat styrmedel.

Förslaget motiverades med att skatten inte styrde mot de mål som legat till grund för införandet av skatten. Det övergripande syftet med skatten var att gynna avfallshantering som ansågs miljömässigt och samhällsekonomiskt fördelaktig. Utredningen fann dock att det inte kunnat beläggas att skatten haft någon avgörande effekt i dessa avseenden, utom att hushållsavfallet omfördelats mellan olika förbränningsanläggningar. Utredningen bedömde att en reformering av den dåvarande skatten i syfte att förbättra dess måluppfyllelse inte var möjlig utan alltför höga samhällsekonomiska kostnader. Skatten avskaffades den 1 oktober 2010.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson

Fredrik Jonsson arbetar med och är specialiserad på olika typer av punktskatter till exempel energi-, miljö-, alkohol- och tobaksskatt. Fredrik har tidigare arbetat som rättslig expert på Skatteverkets huvudkontor och på domstol.

Kontakt: 010-212 48 01, fredrik.jonsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln