Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företag

Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företag ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteavdrag kan krävas när en faktura betalas till ett utländskt företagVid betalning av faktura efter 31 december 2018 till ett utländskt företag för arbete utfört i Sverige så ska betalaren kontrollera om det utländska företaget är registrerat för F-skatt i Sverige. Finns ingen registrering så ska skatteavdrag om 30 procent göras från fakturabeloppet.

Redan idag är huvudregeln att skatteavdrag om 30 procent ska göras på fakturor om företaget inte är registrerat för F-skatt. Skatteavdraget behöver dock inte göras om arbetet utförts av ett utländskt företag och arbetet inte utförts från ett fast driftställe som det utländska företaget har i Sverige.

Skatteverket har, som vi tidigare informerat om, föreslagit att undantaget för utländska företag ska tas bort. Istället ska alla betalningar till utländska företag omfattas av huvudregeln att skatteavdrag alltid ska göras om de saknar F-skatt och arbetet utförts i Sverige.

Förslaget har nu varit på remiss och i vissa av de remissvar som inkommit har det framförts att denna utökade skyldighet kommer skapa hinder vid anlitande av utländska företag och de administrativa kostnaderna för både beställare och utländska företag kommer att öka. I lagrådsremissen har regeringen beaktat dessa farhågor men förslaget ligger kvar och beslut kan förväntas under hösten.

Går förslaget igenom innebär det att när en svensk beställare betalar en faktura till ett utländskt företag för arbete i Sverige måste kontroll göras om registrering för F-skatt finns. Saknas registrering ska ett skatteavdrag om 30 procent göras på fakturan. Skatteavdraget ska sedermera rapporteras och betalas till Skatteverket. Det utländska företaget kan visserligen få tillbaka skatteavdraget men det sker då sannolikt inte förrän efter den årliga taxeringen. Ett skatteavdrag som sker i januari 2019 kommer då sannolikt betalas ut till det utländska företaget i slutet av 2020.

Utländska företag kan vara av uppfattningen att en registrering för F-skatt innebär att företaget är skattskyldig i Sverige. Så är inte fallet utan Skatteverket registrerar F-skatt även om det utländska företaget inte är skattskyldig i Sverige.

Kommentar

Det är idag beställaren som ska göra bedömning om ett utländskt företag har fast driftställe eller inte när ett eventuellt skatteavdrag ska göras. I förslaget anges att detta är en bedömning som är mycket svår för många beställare. Genom denna ändring kommer bedömning överföras till Skatteverket som även får mer informationsunderlag om utländska företags verksamhet i Sverige.

Bedömningar om fast driftställe är olika och vissa är mer svårbedömda än andra. Faktorer som vilken verksamhet som bedrivs i Sverige och vilken roll den som utför arbetet har i det utländska bolaget har betydelse. Den faktor som är viktigast är tid och plats då ett fast driftställe uppstår så länge verksamhet bedrivs längre än sex månader från samma plats.

Förslaget har dock ingen tidsgräns innan skatteavdrag ska göras. Detta innebär att utländska företag vars verksamhet i Sverige enbart består av till sin natur korta uppdrag måste registrera sig för F-skatt här. Exempel på sådana korta uppdrag kan vara att ett utländskt byggnadsbolag skickar anställda på ett akut arbete som tar cirka två månader, en utländsk föreläsare har anlitats för ett tvådagarsseminarium eller en expert måste kortvarigt anlitas från utlandet för att kompetensen inte finns i Sverige. Risken för att sådana uppdrag som klart understiger sex månader skulle konstituera i ett fast driftställe är mycket liten.

Förslaget kommer skapa administrativa kostnader och likviditetsproblem för utländska företag. När det gäller kortvariga uppdrag är det naturligtvis ett hinder som avhåller utländska företag från att ta uppdrag i Sverige och en svensk beställare att istället vända sig till de som redan är registrerad för F-skatt.

Har du frågor om skatt?

Magnus Westman

Magnus Westman

Magnus Westman arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Magnus har tidigare arbetat sex år på Skatteverket med internationell individ- och bolagsbeskattning och varit projektledare för internationella beskattningsfrågor.
010-212 48 33
Magnus Westman works with international personal taxation at PwC’s office in Stockholm. Magnus spent six years with the Swedish Tax Agency, working with international personal and corporate taxation, and was a project manager for issues relating to international taxation.
+46 10 212 48 33

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln