Preliminär källskatt föreslås tas ut på alla fakturor för arbete när F-skattsedel saknas

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngSkatteverket har i juni presenterat en promemoria med förslag på att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i svensk skattelagstiftning som vi tidigare redogjort för på Tax matters. Promemorian innehåller också andra förslag som berör utländska företag, som kan få stor betydelse för både svenska och utländska företag.

Om en fysisk eller juridisk person som bedriver näringsverksamhet inte är godkänd för F-skatt, det vill säga inte har någon F-skattsedel ska utbetalaren göra skatteavdrag på den utbetalning som avser ersättning för arbete. Om den som anlitas är en juridisk person ska utbetalaren göra skatteavdrag med 30 procent av ersättningen Från ovanstående huvudregel finns idag ett undantag som innebär att skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut till en utländsk juridisk person eller en person som är begränsat skattskyldig i Sverige bara ska göras om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från fast driftställe i Sverige.

Skatteverket föreslår nu att undantaget tas bort. Om undantaget tas bort gäller huvudregeln, det vill säga utbetalaren ska göra skatteavdrag med 30 procent av ersättningen för arbete om betalningsmottagaren är en juridisk person som inte har en svensk F-skattsedel. Görs inget skatteavdrag finns, enligt gällande lagstiftning, en rätt för Skatteverket att besluta att den som har betalt ut ersättning utan att göra skatteavdrag med rätt belopp ska göras betalningsansvarig. Därutöver får skattetillägg tas ut med fem procent av det skatteavdrag som borde ha gjorts.

Enligt nuvarande lagstiftning ska ett utländskt företag som ansöker om godkännande för F-skatt lämna en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket. Om ett fast driftställe inte föreligger enligt Skatteverket och det inte finns annan grund för att preliminär skatt ska betalas av företaget, utfärdar Skatteverket en F-skattsedel utan debitering av preliminärskatt.

Enligt Skatteverkets förslag ska en fysisk eller juridisk person som hör hemma i en annan stat och som är godkänd för F-skatt för hela eller del av ett kalenderår även vara skyldig att lämna särskilda uppgifter om den bedrivna verksamheten under det året till ledning för bedömning av företagets skattskyldighet i Sverige. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kommentar

Skatteverkets förslag innebär en ökad administrativ belastning för de utländska företag som utför arbete i Sverige utan att fast driftställe uppkommer. Träder Skatteverkets förslag i kraft är det viktigt att den som anlitar utländska företag för arbete i Sverige i god tid uppmärksammar det utländska företaget på reglernas existens så att det utländska företaget hinner ordna med ett godkännande för F-skatt innan det är dags att fakturera arbetet i Sverige.

Skriven av: Fredrik Flyrén, tidigare anställd på PwC.

Har du frågor om personbeskattning?

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg

Lillon Lindberg arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell personbeskattning.
010-213 31 77
Lillon Lindberg works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-213 31 77

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln