<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EU-domstolen underkänner momsreglerna för jämkning vid fastighetsinvesteringar

Personer i mötesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

EU-domstolen har uttalat att de svenska reglerna om jämkning av moms delvis strider mot EU-direktivet. Det är inte möjligt, såsom den svenska momslagen är formulerad, att ålägga en ny fastighetsägare att återbetala ingående moms som den tidigare ägaren har dragit av.

Bakgrund av fallet

Frågan gäller moms på investeringar i en fastighet. En fastighetsägare som använde fastigheten i momspliktig verksamhet gjorde avdrag för ingående moms i samband med att investeringarna gjordes. Sedan såldes fastigheten till en ny fastighetsägare, Sögård Fastigheter AB (nedan bolaget). Eftersom fastighetsförsäljningar är momsfria redovisades inte någon moms på överlåtelsen. Därtill överläts den så kallade jämkningsskyldigheten som är en skyldighet att justera tidigare gjorda momsavdrag om det sker en förändrad användning under en tioårsperiod. Vid tillträdet tog bolaget därför emot en jämkningshandling från säljaren. Bolaget fortsatte att använda fastigheten i momspliktig verksamhet men sålde senare fastigheten till två privatpersoner. Då ansågs fastigheten övergå till momsfri användning och Skatteverket beslutade att bolaget skulle jämka (återbetala) delar av den moms som den första fastighetsägaren dragit av när investeringarna gjordes.

Bolaget motsatte sig Skatteverkets beslut om jämkning

Sögård Fastigheter motsatte sig jämkning och åberopade EU-domen avseende Pactor Vastgoed (C-622/11) i vilken EU-domstolen meddelat att det inte förelåg återbetalningsskyldighet för moms som tidigare ägare dragit av. Sögårds rättsliga process gick så småningom till kammarrätten som gav bolaget rätt. Skatteverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade prövningstillstånd och ställde två frågor till EU-domstolen om hur den svenska lagen ska tolkas, dels vid en sedvanlig fastighetsförsäljning, dels om försäljningen skulle göras inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse. 

EU-domstolen avfärdar Skatteverkets argument

EU-domstolen konstaterar i domen C-787/18 att det är möjligt för medlemsstaterna att införa regler om att justera moms i efterhand men medlemsstaterna kan inte ålägga någon annan än den som gjort avdraget att göra justeringen. EU-domstolen avfärdar alla argument från Skatteverket om att reglerna är rimliga och ger ett materiellt riktigt utfall och vidhåller slutsatsen från Pactor Vastgoed-domen. EU-domstolen svarar dock inte på frågan om svaret förändras ifall försäljningen gjorts såsom en verksamhetsöverlåtelse då den frågan är hypotetisk och det inte är EU-domstolens uppgift att ge rådgivande yttranden i allmänna eller hypotetiska frågor. 

Kommentar

Vi anser att EU-domstolen är mycket tydlig i sitt besked till HFD. Det är inte möjligt enligt EU-rätten att kräva återbetalning av moms från någon annan än den som gjort det ursprungliga momsavdraget. Enligt vår bedömning kommer det vara svårt för HFD att frångå EU-domstolens dom när Sögård Fastigheters mål ska avgöras. 

EU-domstolen svarar inte på hur reglerna ska tolkas om överlåtelsen sker inom ramen för en verksamhetsöverlåtelse. Avsikten med verksamhetsöverlåtelser är att det finns en kontinuitet och att någon övertar en pågående verksamhet. Enligt vår uppfattning är det emellertid en annan beskattningsbar person som övertar verksamheten och utifrån EU-domstolens kategoriska besked om att det inte är möjligt att kräva återbetalning av moms från annan än den som har gjort det ursprungliga avdraget borde det inte förändra situationen. 

HFD kommer nu att avgöra målet avseende Sögård Fastigheters eventuella skyldighet att jämka moms och mot bakgrund av de stora ekonomiska konsekvenserna för svenska fastighetsbolag ska det bli mycket intressant att se vad domstolen kommer fram till. 

Vår bedömning är att domen sannolikt kommer att leda till förändringar i den svenska momslagen eftersom de nuvarande reglerna inte överensstämmer med EU-rätten och det syfte som lagstiftaren haft. 

Har ni övertagit jämkningsskyldighet från tidigare ägare?

Oavsett eventuella kommande regler och utfall i HFD kan det vara en god idé att redan nu se över jämkningar som övertagits från tidigare ägare. Eftersom vi närmar oss årsskiftet rekommenderar vi att ni som har gjort sådana jämkningar kontaktar oss för en diskussion om eventuell omprövning (tiden för omprövning är 6 år). Vi rekommenderar också att säljare av fastigheter även fortsättningsvis upprättar och överlämnar jämkningshandlingar till köparen. I annat fall finns det en risk för att jämkningsskyldigheten kvarstår hos säljaren.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson

Cecilia Rasmusson arbetar med moms på PwC:s kontor i Sundsvall.

Kontakt: 010-212 88 75 cecilia.rasmusson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln