Ett momslandskap i förändring

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0002_burgundy.pngInom EU pågår ett arbete för att förenkla och modernisera momslagstiftningen i unionen. Det slutgiltiga målet är att EU ska bli ett momsområde. I detta arbete ligger att på kort och lång sikt hitta lösningar för att minska bedrägerier och skatteundandragande, men också att göra det lättare för företag att exempelvis hantera internationella transaktioner. EU:s finansministrar antog förra veckan slutsatser vad gäller förslag på förbättringar av momsreglerna vid internationell handel.

Sammanfattningsvis handlade slutsatserna om följande:

  • Ett giltigt momsregistreringsnummer föreslås bli en av förutsättningarna för att tillämpa undantaget för moms vid EU-försäljning.
  • För att på ett bättre sätt tackla momsbedrägerier måste kvaliten och tillförlitligheten förbättras på den data som används för att utbyta information gällande momsregistreringar (VIES-databasen).
  • De praktiska momsproblem som uppstår i samband med kedjetransaktioner noterades och kommissionen uppmanades att analysera och föreslå enhetliga kriterier för att bedöma momshanteringen i samband med dessa transaktioner.
  • De olikheter som finns avseende momsreglerna för konsignationslager noterades. Det föreslogs därför att förenklingsreglerna på detta område ska harmoniseras och införas i alla länder.
  • Vikten av en enhetlig syn på vilka handlingar som krävs för att styrka att en transport ut ur landet ägt rum i samband med en momsfri EU-försäljning underströks.

Slutsatserna sätter ramen för EU:s allmänna politiska inriktning och prioriteringar. De områden som identifierats är onekligen områden där det skulle förenkla för företagen om harmonisering inom EU kan uppnås.

För många svenska företag skapar reglerna kring kedjetransaktioner idag stora problem. Detta eftersom dagens regelverk inte alls är anpassat för de affärsmodeller som tillämpas där varor kan säljas i många led trots att bara en transport av varan äger rum.

Även kravet på vilka transporthandlingar som behöver kunna visas upp skapar ofta svårigheter. Detta framförallt för att vissa länder på eget intiativ infört nationella krav för styrkande av transport. Som ett exempel kan nämnas det så kallade entry certificate som tillämpas i Tyskland. Skatteverket har under senare år också börjat fokusera mer på denna fråga. De företag som inte kan uppvisa transportdokumentation som kan kopplas till utfärdade fakturor får ofta stora problem.

I Svergie har vi idag inga förenklingar för konsignationslager vilket skapar en extra administrativ börda i form av registering för moms för utländska företag som i slutänden inte behöver betala eller redovisa moms i Sverige.

Sammanfattningsvis är de punkter som diskuterats ovan positiva för de flesta företag som ägnar sig åt internationell handel. EU-komissionen har också som målsättning att lägga fram förslag på ny lagstifning på detta område under 2017.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog

Sara Lörenskog arbetar med momsrådgivning på avdelningen för indirekta skatter på PwC:s kontor i Stockholm. Sara jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband omstruktureringar och internationell handel.
010-213 35 56
Sara Lörenskog is a VAT advisor at indirect taxes department at PwC’s office in Stockholm. Sara mainly acts as an advisor to internationally active companies undergoing restructuring processes and trading internationally.
+46 10 213 35 56

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln