Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

‹ Tillbaka till artiklarna

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst av tjänst. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i en dom från den 8 januari i år då det kunnat konstateras att aktierna i bolaget gav lika rätt till utdelning och den differentierade utdelningen inte varit kopplad till delägarnas arbetsinsatser i bolaget.

Domen från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avser ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden. Sökandena i förhandsbeskedet var två delägare i ett bolag, “A” och “B”. A och B ägde 50 procent vardera av aktierna i bolaget. Aktierna i bolaget var av samma aktieslag och gav lika rätt till utdelning. A avsåg att avveckla sitt ägande i bolaget varpå B skulle bli ensam ägare till 100 procent av aktierna. Delägarna kom överens om att B skulle köpa A:s aktier för en köpeskilling som motsvarande aktiernas kvotvärde. Resterande del av marknadsvärdet på A:s aktier skulle dessförinnan betalas ut till A genom att bolaget beslutade om utdelning med motsvarande belopp som enbart skulle betalas ut till A.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Frågan som ställdes till Skatterättsnämnden var om utdelningen till delägare A skulle beskattas i inkomstslaget kapital enligt det så kallade 3:12-regelverket eller om den skulle beskattas som inkomst av tjänst.

Skatterättsnämnden konstaterade att aktierna i bolaget gav lika rätt till utdelning. Det vill säga det rörde sig inte om olika aktieslag där personer givits olika rätt till utdelning beroende på vem som ägt aktierna. Eftersom fördelningen av utdelningen inte heller baserats på delägarnas arbetsinsatser saknades det enligt Skatterättsnämnden anledning att beskatta utdelningen som inkomst av tjänst. Skatterättsnämnden ansåg därmed att utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget kapital.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet till HFD. HFD ansåg i likhet med Skatterättsnämnden att utdelningen inte kunde anses utgöra ersättning för A:s arbetsprestation och fastslog därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Kommentar

I ett tidigare förhandsbesked den 4 januari 2019 ansåg Skatterättsnämnden att en differentierad utdelning till en anställd som ägde preferensaktier, vars utdelning kopplats till en verksamhetsgrens resultat, skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Skatteverket överklagade till HFD som ändrade Skatterättsnämndens förhandsbesked och fastslog att utdelningen skulle beskattas i inkomstslaget tjänst (HFD mål nr. 494-19, se vår tidigare artikel här). Som skäl för sin bedömning angav domstolen att utdelningen på preferensaktierna var beroende av resultatet i olika verksamhetsgrenar samt att de anställda fick förvärva olika antal preferensaktier utifrån bland annat senioritet. HFD ansåg därmed att det i praktiken uppstått en differentiering av utdelningen baserat på delägarnas arbetsprestationer. Utdelningen skulle därmed beskattas i inkomstslaget tjänst.

Det nu aktuella rättsfallet från HFD får anses ge fortsatt stöd för att i de fall aktierna ger lika rätt till utdelning och där skillnaderna i aktieutdelning inte baseras på skillnader i delägarnas arbetsinsatser så ska utdelning beskattas i inkomstslaget kapital. Beaktat HFD mål nr. 494-19, och tidigare praxis på området, är det dock viktigt att särskilja situationer där utdelning kan anses vara ett resultat av delägarens arbetsprestation. En bedömning måste därför även fortsättningsvis göras baserat på omständigheterna i varje enskilt fall.

Annika Svanfeldt och Sara Ehlin

Annika Svanfeldt och Sara Ehlin

Annika Svanfeldt och Sara Ehlin arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Stockholm respektive Jönköping. Både Annika och Sara arbetar med särskild inriktning på skattefrågor för entreprenörer och deras bolag.
Annika: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Sara: 010-212 97 86, sara.ehlin@pwc.com
Annika Svanfeldt and Sara Ehlin works at PwC’s office in Stockholm and Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Annika: +46 10 212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com
Sara: +46 10 212 97 86, sara.ehlin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterättsligt företrädaransvar - förslag på förändringar

Under hösten 2019 utsågs en särskild utredning med syftet att se över frågor som rör det skatterättsliga företrädaransvaret och ta fram ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att se över löneuttaget för 2020 i fåmansföretag

Vi närmar oss årets slut och det är dags för dig som ägare till ett fåmansbolag att kontrollera ditt löneuttag för 2020. För att få räkna ...

Läs artikeln