Deklarationstips för delägare i fåmansföretag

PwC-skatteradgivning-Form ‹ Tillbaka till artiklarna

Delägare i fåmansföretag har en hel del extra saker att tänka på i deklarationstider, utöver de som gäller för alla privatpersoner. Det är inte bara ”K10:an” som ska fyllas i. Det finns också annat att ta hänsyn till såsom räntor på lån till bolaget, uthyrning av lokal, närståendes löner och även investeraravdraget som kom för drygt ett år sedan.

Blankett K10

Du som äger aktier i ett fåmansföretag där du själv eller närstående varit aktiv ska lämna en blankett K10 som bilaga till deklarationen. Det spelar ingen roll om du tagit ut lön eller inte, det räcker att du generar intäkter.

I blankett K10 tar du upp den utdelning som du erhållit från bolaget och om du har sålt några aktier i bolaget. Du räknar också fram ett så kallat gränsbelopp för inkomståret. Gränsbeloppet bestämmer hur stor del av en utdelning/kapitalvinst som beskattas med 20 procent.

Om du ägde aktier i bolaget vid ingången av 2014 får du tillgodoräkna dig ett gränsbelopp för inkomstår 2014. Det beräknas antingen enligt förenklingsregeln eller enligt huvudregeln.

Förenklingsregeln är inte beroende av att en viss lön tagits ut från bolaget. Gränsbeloppet bestäms istället utifrån ett schablonbelopp. För inkomstår 2014 är detta belopp 155 650 kronor.

Gränsbeloppet enligt huvudregeln beräknas – förenklat uttryckt – med cirka 11 procent av omkostnadsbeloppet med tillägg av hälften av de kontanta bruttolöner som bolaget eller dotterbolag utbetalat under föregående år (fördelat på samtliga aktier i bolaget). Men för att få räkna med löneunderlaget så krävs det också att du själv eller en närstående till dig har tagit ut en viss minsta lön från bolaget under 2013. Tänk på att förmåner och kostnadsersättningar inte räknas med. Det krävs också att du äger aktier som motsvarar minst fyra procent av kapitalet i bolaget för att få tillgodoräkna dig löneunderlaget.

Eftersom outnyttjat gränsbelopp sparas från år till år är det viktigt att ha en uppdaterad K10-blankett även om du inte tar utdelning eller har sålt dina aktier.

Kom ihåg är att förenklingsregeln bara får användas i ett (1) fåmansföretag per inkomstår. Om du äger flera fåmansföretag där du är aktiv och har kvalificerade aktier så kan du alltså bara använda schablonregeln i ett av bolagen och huvudregeln i de andra.

Utdelning och vinst avseende aktierna i bolaget under året tas alltså upp i blankett K10. När du har gjort beräkningarna ska du föra över rätt summa till inkomst av kapital och inkomst av tjänst på huvudblanketten (Inkomstdeklaration 1).

Blankett K12

Du som ägde aktier i ett onoterat fåmansföretag där varken du själv eller närstående varit aktiv (icke kvalificerade aktier), ska lämna en blankett K12 som bilaga till deklarationen. Men bara om du fått utdelning eller sålt aktier. Annars behöver du inte lämna in någon blankett.

Ränta

Om du har lånat ut pengar till ditt bolag har du rätt att erhålla marknadsmässig ränta. Räntan ska du ta upp som kapitalinkomst i punkt 7.2, precis som andra räntor. Den här räntan är väldigt sällan förtryckt i deklarationen och lätt att glömma.

Hyrt ut del av bostaden till bolaget

Det händer inte sällan att delägare eller anställda i fåmansföretag hyr ut delar av sin privatbostad som lokal till det egna bolaget.

Hyresinkomsten ska tas upp som inkomst av kapital under vissa förutsättningar. Bland annat måste det finnas ett hyreseavtal där man definierar utrymmet i bostaden och hyran måste vara marknadsmässig.

Om du (eller närstående) är anställd i bolaget så får det vanliga schablonavdraget inte dras av från hyresintäkten. Istället får du skäligt avdrag för de faktiska merkostnader som har uppkommit på gund av uthyrningen. Det kan till exempel röra sig om el och uppvärmningskostnader hänförliga till den uthyrda delen av bostaden.

Överskottet tar du upp som kapitalinkomst under punkt 7.3 i huvudblanketten.

Du har haft tillgång till bolagets fritidsbostad eller båt

Om bolaget har haft tillgångar som kan användas för privat bruk, såsom till exempel en fritidsbostad eller båt, så beskattas du för den förmånen såsom lön. När det gäller delägare i fåmansföretag så spelar det ingen roll hur mycket du egentligen använt fritidsbostaden eller båten. Det räcker att du har haft möjlighet att använda den – ”dispositionsrätten”.

Du ska ta upp marknadsvärdet på förmånen som lön i punkt 1.1 i din deklaration. Om bolaget har hanterat förmånen rätt så är den medtagen i kontrolluppgifter. Kontrollera detta.

Om du har haft tillgång till egendomen året runt så motsvaras förmånen av marknadsvärdet för ett helt års användning. Om det har funnits begränsningar i din möjlighet att använda fritidsbostaden så minskar värdet, till exempel om bostaden varit uthyrd externt eller använts i verksamheten.

Lön till barn eller make/maka

Om du är företagsledare och bolaget också har anställt din make/maka så beskattas de för sin lön från företaget upp till vad som anses marknadsmässigt. Om maken/makan skulle få en högre lön än vad som är marknadsmässigt så beskattas du som företagsledare för mellanskillnaden.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är under 16 år, gäller att den ska tas upp till beskattning hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

För lön som bolaget betalar till ditt eller make/makas barn som är över 16 år gäller att barnet själv beskattas för lönen upp till marknadsmässig nivå. Om barnet får högre lön, ska mellanskillnaden tas upp hos den av er makar som har högst lön från bolaget.

Samma regler som för makar gäller för sambor som antingen tidigare varit gifta med varandra eller som har/har haft gemensamma barn.

Investeraravdrag

I slutet av år 2013 infördes ett ”investeraravdrag”. Det innebär att du som har förvärvat andelar i ett företag av mindre storlek i samband med företagets bildande eller nyemission kan göra ett investeraravdrag i inkomstslaget kapital. Avdrag ges på upp till hälften av din betalning för andelarna med högst 650 000 kronor per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kronor. Avdraget ska redovisa på bilaga K11 och vid punkt 8.7 på huvudblanketten (Inkomstdeklaration 1). Tänk på att samtliga kriterier för investeraravdrag måste vara uppfyllda. Läs vidare om investeraravdraget i tidigare Tax matters artikel.

Exempel

Exempel_investeraravdrag_Mirja_h

Skriven av: Mirja Hjelmberg, tidigare anställd på PwC

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk utdelning och julglädje till något som du brinner för

Under julen vill många människor göra skillnad och dela med sig till andra genom att skänka pengar till olika former av välgörenhet. Visste ...

Läs artikeln