<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Offentlig land-för-land-rapportering: i ljuset av ökad transparens och samhällsansvar (CSR)

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Globe-solid_0001_maroon.pngOffentlig land-för-land-rapportering är ett EU-förslag om obligatoriskt rapporteringskrav avsett att öka transparensen inom skatteområdet. Om förslaget realiseras medför detta att företag behöver nå ut till en betydligt mer omfattande grupp av intressenter för att minimera risken för negativ publicitet genom att förklara företagets skattesituation.

Bakgrund

Aldrig förr har skattefrågor fått ett så stort fokus som de har nu, av skattebetalare, myndigheter och andra intressenter. I och med att skatteintäkter i många fall utgör en primär finansieringskälla för samhället, vill stater ha en större budget att utgå ifrån för att kunna tillgodose vissa samhälleliga krav.

Nu när allt fler förslag om obligatoriska rapporteringskrav presenteras, kan ytterligare krav på företag att offentliggöra viss information komma att bli verklighet. Detta har bland annat uttryckts genom förslaget om offentlig land-för-land som följer av OECD:s BEPS-arbete (Base Erosion and Profit Shifting) och tillhörande handlingsplan (action plan).

Offentlig land-för-land-rapportering

Den 12 april 2016 presenterade den europeiska kommissionen (Kommissionen) ett förslag om att implementera ett EU direktiv som skulle innebära att stora bolag inom EU kommer att behöva offentliggöra särskild skattemässig och annan finansiell data genom så kallade land-för-land-rapporter. Innan Kommissionen kom med sitt förslag, hade OECD (till följd av punkt 13 i BEPS action plan) enbart angett att företag kommer att behöva inge sådan information till skattemyndigheterna och som därmed inte skulle utgöra offentlig information. Om Kommissionens förslag godkänns, kommer land-för-land-rapporterna att skickas in till Bolagsverket och finnas tillgängliga på företagens hemsidor under en bestämd femårs period.

Om förslaget godkänns av det europeiska parlamentet och rådet, kommer medlemsstaterna att ha ett år på sig att implementera EU direktivet i sin nationella lagstiftning som ska gälla räkenskapsår som börjar ett år efter staten i fråga har implementerat direktivet i sin nationella lagstiftning.

Vad innebär detta för multinationella företag?

Det nya förslaget avser koncerner som har ett huvudkontor inom EU och som på koncernnivå redovisar en omsättning om mer än 750 miljoner euro, med undantag för banker och andra finansiella institutioner. Vidare kommer även koncerner av samma storlek, med huvudkontor utanför EU, att behöva publicera land-för-land-rapporter på det icke-europeiska moderbolagets hemsida, om koncernen bedriver någon form av verksamhet inom EU. Det är därmed samma typ av koncerner och företag som omfattas av kravet om land-för-land-rapportering enligt punkt 13 i OECD:s BEPS action plan som också kommer att behöva förbereda offentliga land-för-land-rapporter enligt Kommissionens förslag. Det föreligger en viss skillnad mellan de två rapporteringskraven, exempelvis är OECD:s krav om land-för-land-rapportering enligt punkt 13 mer omfattande än Kommissionens förslag. Kommissionen har anfört att syftet med direktivet inte rättfärdigar att företag ska behöva offentliggöra information som skulle kunna vara konkurrensskadligt för företaget.

Därtill kommer företag som omfattas av Kommissionens förslag att eventuellt behöva ta hjälp av sina revisorer för att därigenom säkerställa att den typ av information som efterfrågas i direktivet har tillgängliggjorts på ett tillfredställande sätt. Det är dock ännu oklart vilka krav som kan komma att ställas på revisorerna i detta sammanhang.

Transparens och samhällsansvar (CSR)

I takt med allt större krav om transparens inom skatteområdet och då allt fler obligatoriska rapporteringskrav implementeras, kommer företag att få en större och mer varierande grupp av intressenter att svara inför. Genom krav om bland annat offentlig land-för-land-rapportering kommer allmänhetens uppfattning om företagens skattehantering att påverka företagens rykte. Till skillnad från tidigare kommer företag att behöva, utöver skattemyndigheter och stater, svara inför andra statliga organ, investerare, icke-statliga organisationer, media samt övriga delar av allmänheten som därigenom kommer att få tillgång till omfattande företagsinformation.

Mot bakgrund av detta bör företag fokusera på att bygga upp förtroende gentemot intressenterna och visa på integritet genom att demonstrera öppenhet samt en vilja att engagera sig i liknande frågor. Företag bör noga överväga hur de ska ta sig an en ökad efterfrågan om transparens, särskilt i ljuset av land-för-land-rapportering och hur företagets skattehantering kan komma att återspeglas i rapporteringen. CSR-avdelningar har sedan länge betonat vikten av transparens inom skatteområdet samt värdet av att visa sitt samhällsbidrag, men har ännu inte hittat ett sätt att göra detta på. Men med anledning av det obligatoriska kravet om offentlig land-för-land-rapportering, kan de nu få en möjlighet att med egna ord beskriva sin skattesituation.

Kontakta gärna oss för en mer detaljerad diskussion om hur dessa frågor kan påverka er verksamhet. Svara gärna på nedan fyra frågor som belyser de frågeställningar som kan bli aktuella.

 

Har du frågor om företagsbeskattning?

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattefunktionen i samverkan - skapa mervärde till organisationen

För att företag och organisationer ska kunna efterleva de ökade krav som ställs på skattefunktionen behöver skattefunktionen ha ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Centerpartiet om sänkta skatter för småföretag

Nu är det Centerpartiets tur att tycka till om skatt. När partiets Martin Ådahl intervjuas av PwC:s skatterådgivare Oscar Warglo handlar en ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Sverigedemokraterna om minskat skattetryck och god välfärd

Som femte parti är det nu dags för Sverigedemokraterna att intervjuas av PwC. Partiets skattepolitiska talesperson Eric Westroth möter här ...

Läs artikeln