<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bristande förberedelse för internationell skatteförändring

Mönster cirkeldiagram ‹ Tillbaka till artiklarna

En ny lägstanivå för bolagsskatter rycker allt närmare, men bolag med internationell verksamhet är inte förberedda för omställningen. Det här visar en global undersökning från PwC som även har tittat närmare på frågor om skatterisker, transparens och styrelsers engagemang.

Hösten 2021 enades G20-länderna om ett förslag som innebär en gemensam lägstanivå för bolagsskatt. Beslutet innebär införande av en global miniminivå på 15 procents bolagsskatt. Dessutom ska större del av vinsten i en internationell verksamhet beskattas i länder där försäljningen äger rum, istället för att vara centraliserad till länder där huvudkontor och produktion ligger. Syftet är att stoppa det som ofta beskrivs som en kapplöpning i att beskatta företag så lågt som möjligt.

Nu visar PwC:s undersökning CEO Survey 2022 att bara 12 procent av de närmare 4 500 undersökta storbolagen i 89 länder har en tydlig bild av var bolaget kommer att behöva betala skatt. Resultaten indikerar att det är hög tid för många företag att planera för hur de kommer att påverkas av skatteförändringen. Vår bedömning är att koncernens skattestrategi definitivt behöver prioriteras under kommande år.

Andra resultatet från undersökningen är:

  • Endast 40 procent anser att de är tydliga med att kommunicera alla skatter de betalar.
  • Bara 27 procent menar här att de har ökat sitt fokus på sambandet mellan varumärkesrisk och den skatt som bolaget betalar.
  • Inte fler än hälften (54 procent) säger att deras styrelse regelbundet ser över skattestrategin.

Företagets skattehantering kräver ett helhetsperspektiv eftersom skatt påverkar både riskerna, hållbarhetsarbetet och varumärkesfrågorna. Arbetet måste även uppdateras i takt med utvecklingen i omvärlden. Därför är det oroande att endast hälften av storbolagens styrelser engagerar sig i den egna skattestrategin.

Läs gärna: Skattefunktionens utmaningar - efterlevnad av regelförändringar och transparenskrav

Ett par reflektioner

Vi har i tidigare Tax Matters diskuterat vikten av att ha en genomtänkt kontrollprocess rörande företagets skattehantering, en så kallad tax governance-modell. Resultatet från vår CEO Survey visar på ett ökat fokus hos företagen i det arbetet, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra.

Den primära drivkraften bakom behovet av tax governance är skattelagstiftningens ökade komplexitet och föränderlighet. Vi märker i dag också att behovet fått en ny dimension genom kopplingen mellan skatt och företagens breda utmaningar rörande ESG (Environment, Social and Governance). Utmaningarna är inte samma för alla företag och beror på en mängd olika faktorer, men gemensamt för många är intressentperspektivet som definierar utmaningen som sådan. I dagens samhälle och näringsliv så är hållbarhet i bred bemärkelse en strategisk nyckelfråga. Detta inte minst mot bakgrund av att såväl ägare, investerare, kunder, leverantörer, medarbetare och myndigheter har satt tryck på att företagen ska visa hållbara resultat i många dimensioner, så även vad gäller sin hantering av skatter och i förlängningen sitt bidrag till samhället. Företagen måste med andra ord säkerställa att den skatteinformation som företaget lämnar inte negativt påverkar företagets ESG-profil. Detta säkerställs endast genom en tax governance-modell som beaktar hela kedjan från strategi till genomförande, vilket också innefattar kommande skattelagstiftning.

Vår bedömning är att företag bör vidta åtgärder för att förbereda sig på en skattemässigt så kallad perfect storm. I det här fallet orsakad av att tre faktorer aktualiseras samtidigt i och med att vi ser en ökning vad gäller:

  • betydelsen av ESG som strategisk skattefråga
  • skattelagstiftningens föränderlighet och komplexitet, samt
  • kravet på transparens kring företagens skattehantering.

Vår rekommendation är att företag bör identifiera och prioritera nödvändiga åtgärder på detta område omgående.

Kontakta oss gärna om ni vill diskutera vad just ert företag bör göra redan i dag men också i det längre perspektivet.
Har du frågor om företagsbeskattning?

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist är ansvarig för Tax på PwC Sverige och arbetar med moms- och tullrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Kajsa jobbar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel.
Kontakt: 010- 213 38 24, kajsa.boqvist@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Viktigt klargörande om skattetillägg vid lång handläggningstid

Högsta förvaltningsdomstolen har i två domar den 14 juni 2024 sänkt skattetilläggen för ett bolag och dess delägare som drabbades av lång ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Lagrådsremiss om effektiv tillsyn över gröna obligationer

Den 30 maj 2024 skickade den svenska regeringen ett lagrådsremiss om tillsyn över utgivare av gröna och andra miljömärkta obligationer. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterapportering enligt CSRD - tänk på det här!

Skatterapportering enligt EU-direktivet CSRD kan hjälpa företag att bygga förtroende hos investerare, kunder och samhället. Den 1 juli 2024 ...

Läs artikeln