Beskattning vid differentierad utdelning

TM_samtal-kring-ipads ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att differentierad utdelning, i samband med en delägares avveckling av ägandet i sitt bolag, ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som lön. Detta eftersom delägarnas aktier har samma rätt till utdelning och att utdelningen inte differentierats utifrån delägarnas arbetsinsatser i bolaget.

Sökandena i förhandsbeskedet var två delägare A och B som ägde 50 procent vardera av aktierna i bolaget. Aktierna i bolaget var av samma aktieslag. A avsåg att lämna bolaget och sälja sina aktier till delägare B. Delägarna var överens om att endast den delägare som slutade skulle få utdelning och bolagets fria egna kapital gjorde det inte möjligt för båda delägarna att ta ut samma utdelning. Bolaget avsåg därför att genom beslut på bolagsstämma lämna utdelning till delägare A för de aktier som A ägde medan delägare B inte skulle få utdelning för sina aktier. Differentieringen av utdelningen utgick inte från skillnader i de två delägarnas arbetsinsatser.

Frågan som Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var om utdelningen till delägare A skulle beskattas som utdelning på kvalificerade andelar i inkomstslaget kapital eller beskattas som lön hos delägaren.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att utdelningen för delägare A skulle beskattas som utdelning på kvalificerade andelar i inkomstslaget kapital.

Skatterättsnämnden bedömde att aktierna i bolaget hade lika rätt till utdelning och att aktierna inte gett olika rätt till utdelning beroende på vem som har ägt aktierna. Eftersom den aktuella utdelningen inte differentierats efter de olika delägarnas arbetsinsatser i bolaget saknades det enligt Skatterättsnämndens mening anledning att beskatta utdelningen som lön hos delägaren.

Kommentar

Vi har tidigare skrivit om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden avseende beskattning av utdelning på anställdas preferensaktier vid differentierad utdelning. Då fann Skatterättsnämnden att en differentierad utdelning till en anställd som ägde preferensaktier, vars utdelning kopplats till en verksamhetsgrens resultat, skulle beskattas i inkomstslaget kapital. Detta eftersom aktierna inte gav olika rätt till utdelning beroende på vem som ägde aktierna.

Skatterättsnämndens nu utfärdade förhandsbesked kan anses ge ytterligare stöd för att differentierad utdelning ska beskattas som kapital i de fall aktierna ger lika rätt till utdelning och där skillnaderna i aktieutdelning inte baseras på skillnader i delägarnas arbetsinsatser.

Det bör noteras att förhandsbeskedet ännu kan överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen. Det återstår att se om Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden i frågan.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln