Beskattning av utdelning på anställdas preferensaktier

TM_samtal-kring-ipads ‹ Tillbaka till artiklarna

Beskattning av utdelning på anställdas preferensaktierSkatterättsnämnden har i ett förhandsbesked funnit att utdelning till anställd som innehar preferensaktier, vars utdelning kopplats till en verksamhetsgrens resultat, ska beskattas i inkomstslaget kapital.

Sökanden i förhandsbeskedsärendet är en person som avsåg att köpa preferensaktier i ett fåmansaktiebolag vars verksamhet skulle bestå av att bedriva fondförvaltning i separata verksamhetsgrenar med teammedlemmar om två till sju personer. Bolaget skulle ge ut röststarka stamaktier och preferensaktier berättigade till minst 60 procent av en viss verksamhetsgrens utdelningsbara resultat, så kallade spåraktier. Preferensaktier skulle ges ut i flera serier kopplade till en viss verksamhetsgren. Varje preferensaktie inom respektive serie skulle ge lika rätt till utdelning. Preferensaktierna hade försetts med vissa förfoganderättsinskränkningar under en tid efter förvärvet.

Sökanden skulle vara anställd i ett team tillhörande en verksamhetsgren, men hans aktier skulle inte komma att utgöra kvalificerade andelar med anledning av ett utomstående ägande. Sökandens utdelning på hans preferensaktier skulle bero på den vinst som skapades i den verksamhetsgren där han var anställd.

De frågor som Skatterättsnämnden hade att ta ställning till var bland annat när aktierna skulle anses förvärvade, i vilket inkomstslag framtida löpande utdelning skulle beskattas och om skatteflyktslagen skulle vara tillämplig på en framtida utdelning.

Skatterättsnämnden ansåg att sökanden, trots förhållandevis långtgående förfoganderättsinskränkningar, ska anses ha förvärvat preferensaktierna vid avtalstidpunkten.

Mot bakgrund av tidigare praxis ansåg Skatterättsnämnden att principen om att vad som civilrättsligt betecknats som utdelning också skatterättsligt ska behandlas som utdelning inte undantagslöst kan upprätthållas. Så är fallet då aktier av samma slag ger olika utdelningar beroende på vem som äger dem och det finns en direkt koppling mellan lönsamheten i aktieägarens verksamhetsgren och utdelningen på dennes aktier.

Skatterättsnämndens majoritet ansåg att det fanns en koppling mellan lönsamheten i verksamhetsgrenen där sökanden skulle vara verksam och utdelningen på preferensaktierna. Däremot ansåg majoriteten att aktierna hade inbördes lika rätt till utdelning, det vill säga preferensaktierna gav inte rätt till olika utdelning beroende på vem som ägde dem. Utdelningen skulle därför beskattas i inkomstslaget kapital. Förfarandet ansågs inte strida mot lagstiftningens syfte, varför tillämpning av skatteflyktslagen inte kunde bli aktuell.

Skatterättsnämndens minoritet ansåg att utdelningen inom bolaget är differentierad eftersom stamaktierna och respektive serie av preferensaktie har olika rätt till utdelning. Dessutom kommer tilldelningen av aktier differentieras inom den begränsade kretsen av aktieägare i varje verksamhetsgren. Skatterättsnämndens minoritet fann därför att utdelningen ska anses utgöra ersättning för en arbetsprestation och beskattas som inkomst av tjänst hos sökanden.

Kommentar

Frågan som nämnden hade att besvara hade troligtvis inte varit aktuell om verksamhetsgrenarna istället utgjort separata aktiebolag i vilka sökanden och andra anställda ägde preferensaktier. Utfallet i förhandsbeskedet ger därför visst stöd för att likvärdiga aktiestrukturer inte bör behandlas olika skattemässigt baserat på huruvida verksamheten finns i ett aktiebolag eller flera. Det bör dock noteras att beskedet ännu kan överklagas av Skatteverket till Högsta förvaltningsdomstolen.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad

Michal Herink och Mattias Edlund Winblad arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Michal arbetar med internationell individbeskattning och är specialiserad på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A. Mattias arbetar med internationell företagsbeskattning och har tidigare arbetat på Skatteverket och i domstol.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: 010-212 55 75, mattias.edlund@pwc.com
Michal Herink and Mattias Edlund Winblad works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Mattias: +46 10 212 55 75, mattias.edlund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln