Avdragsrätt för moms på inköp och installation av anläggning för el och vatten i bostadshus

‹ Tillbaka till artiklarna

I ett förhandsbesked från den 8 juni 2020 uttalar Skatterättsnämnden (SRN) att avdragsrätt föreligger för ingående moms på inköp och installation av anläggningar för el och vatten i bostadshus.

Vi har tidigare skrivit en artikel om att SRN bedömt att tillhandahållande av el, gas eller vatten i samband med en upplåtelse av bostadshus utgör en enda momsfri omsättning, även om hyresvärdar eller bostadsrättsföreningar debiterar el, gas eller vatten baserat på hyresgästens eller bostadsrättsinnehavarens faktiska förbrukning. Skatteverket delade dock inte SRN:s bedömning och överklagade förhandsbeskedet till HFD.

HFD uttalade i december 2019 att tillhandahållanden av el och/eller vatten med prissättning efter faktisk förbrukning ska anses vara fristående från bostadsupplåtelsen och därmed vara momspliktig. HFD hänvisade till EU-domstolens avgörande (C-42/14 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa) där det framkom att ett tillhandahållande av vatten, el och värme kan ses som ett fristående tillhandahållande om

  • hyresgästen fritt kan välja leverantör av el, gas och vatten och/eller 
  • hyresgästen kan välja på vilket sätt varorna eller tjänsterna används/förbrukas. 

HFD fastställde att det ska utgå moms på tillhandahållandet. Då frågan om avdragsrätt för ingående moms inte prövats av SRN återförvisade HFD frågan om avdragsrätt för ingående moms relaterad till inköp och installation av anläggning för el och vatten till SRN. SRN har nu uttalat att den skattskyldige är berättigad till avdragsrätt för ingående moms i den utsträckning som anläggningarna för el respektive vatten används för de fristående momspliktiga tillhandahållanden. Nämnden anser däremot att det inte föreligger någon avdragsrätt för ingående moms som är relaterad till den del av anläggningarna som nyttjas för central förbrukning i gemensamma utrymmen, till exempel tvättstugor eftersom sådana förvärv inte orsakar någon momspliktig omsättning. 

Sammanfattat finner SRN att el- och vattensystem som är installerade i byggnader som utgör stadigvarande bostäder inte innebär att systemen omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad när faktisk användning av dessa delar av fastigheterna, till övervägande del, avser fristående momspliktig omsättning.

Skatteverket har meddelat att myndigheten inte delar SRN:s bedömning. Skatteverket anser att förvärv av el- och vattensystem i sin helhet omfattas av avdragsförbudet för stadigvarande bostad och kommer därmed att överklaga förhandsbeskedet till HFD. 

Kommentar 

HFD:s dom från december 2019 innebär att tillhandahållande av el och/eller vatten som faktureras enligt faktisk förbrukning ska anses vara fristående från bostadsupplåtelsen och därmed vara momspliktig. Det innebär att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar ska redovisa och betala ytterligare moms. I vår mening bygger mervärdesskattesystemet på att det ska föreligga avdragsrätt för ingående moms om inköpen till verksamheten har ett direkt och omedelbart samband med utgående momspliktiga transaktioner. Med anledning av att HFD bedömt att tillhandahållandet av el, vatten och gas är fristående från bostadsupplåtelsen anser vi att SRN:s bedömning i frågan om avdragsrätt är i linje med mervärdesskattesystemets principer. Det motsatta skulle innebära en ytterligare kostnad för hyresvärdar/bostadsrättsföreningar och en inlåsningseffekt av moms på kostnader i en momspliktig verksamhet.

Skatteverkets meddelande om att överklaga SRN:s förhandsbesked var väntat. Om HFD fastställer SRN:s ståndpunkt innebär det en möjlighet för många hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som tidigare har träffats av avdragsförbudet för stadigvarande bostad. Berörda parter kan då begära avdrag för ingående moms på inköp som är hänförliga till momspliktiga tillhandahållanden av el, vatten och värme (det vill säga som faktureras till hyresgäster/bostadsrättsinnehavare efter faktisk förbrukning). 

Det är värt att notera är att det nya förhandsbeskedet inte är applicerbart på kostnader som är relaterade till gemensamma utrymmen och som inte genererar momspliktiga försäljningar. Förmodligen kommer en hyresvärd inte kunna fakturera el och vatten som en fristående tjänst vid uthyrning av nyckelfärdiga kontor då kunden oftast efterfrågar en sammansatt tjänst. Då kommer hela tillhandahållandet att vara momspliktigt eller momsfritt beroende på om det finns förutsättningar för frivillig skattskyldighet vid uthyrningen.

Om utvecklingen på området påverkar er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss för rådgivning.

Kontakta gärna PwC:s momsspecialister om du har frågor!

Caroline Poles & Elif Agic

Caroline Poles & Elif Agic

Elif Agic och Caroline Poles arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Elif arbetar med momsrådgivning och har även tidigare erfarenhet från Skatteverket. Caroline arbetar med momsrådgivning och har även erfarenhet från internationell personbeskattning.

Caroline: 0739-47 88 56, caroline.poles@pwc.com

Elif: 010-212 56 21, elif.a@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Budgetpropositionen - så här ser skatteförslaget ut

Den sittande regeringen presenterade idag sin sista budget under innevarande mandatperiod. De sektorer som erhåller störst tillskott är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företagarnas skatteadministration tynger allt mer

PwC:s återkommande undersökning Skattebarometern visar att många företag brottas med en växande hantering av skatter. Bland övriga resultat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet eller inte?

Frågan om självständighetskriteriet är uppfyllt är en central frågeställning vid bedömningen om näringsverksamhet föreligger eller inte. ...

Läs artikeln