Fastighetsägare måste debitera moms vid individuell mätning och debitering av el och vatten

TM_Gruppmöte_fastighet ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har slagit fast att hyresvärdar och bostadsrättsföreningar måste debitera moms till boende vid försäljning av el och vatten som mäts och debiteras baserat på de boendes individuella förbrukning (så kallad IMD).

Uthyrning av bostadslägenheter är undantaget från momsplikt. Enligt svensk momslagstiftning omfattar undantaget även fastighetsägarens tillhandahållande av till exempel el, gas, värme och vatten till hyresgästen om tillhandahållandet är underordnat lägenhetsuthyrningen. Bedömningen av om tillhandahållandet är en separat momspliktig transaktion eller en del av den momsfria uthyrningen ska göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Frågan har nu varit uppe för bedömning i ett ärende (förhandsbesked) avseende ett kommunalt bostadsbolag och två bostadsrättsföreningar. Enligt ansökan skulle fastighetsägarna installera individuella mätare av el och vatten i lägenheterna och debitera de boende utifrån deras individuella förbrukning. Enligt hyresavtalen respektive stadgarna skulle el och vatten ingå i upplåtelsen av bostaden. Fastighetsägarna skulle ingå avtal med leverantörer och de boende skulle inte ha någon möjlighet att teckna egna avtal med leverantörerna. Fastighetsägarna frågade om deras debitering av el och vatten är momspliktig och om de i så fall har rätt att göra avdrag för ingående moms på inköp och installationer av anläggningar för el och vatten.

Skatterättsnämnden gjorde bedömningen att tillhandahållandena av el och vatten var underordnade bostadsupplåtelsen och därmed momsfria. Majoriteten i HFD gör dock motsatt bedömning och anser att fastighetsägarnas tillhandahållanden av el och vatten ska anses fristående från bostadsupplåtelserna och därmed vara momspliktiga.

HFD återförvisar frågan om fastighetsägarnas avdragsrätt för ingående moms till Skatterättsnämnden, som nu ska ta ställning till den frågan.

Kommentar

HFD:s dom adderar ytterligare ett lager av komplexitet till de redan krångliga reglerna kring fastighetsmoms. En fastighetsägare kommer nu att behöva debitera moms på el och vatten till boende i fastigheter där fastighetsägaren har infört individuell mätning och debitering. Samma fastighetsägare ska dock inte debitera moms på el och vatten i fastigheter som saknar individuella mätare utan där el och vatten ingår i hyran eller debiteras utifrån en schabloniserad beräkning. De nya rättsläget riskerar därmed att medföra ökad administration för fastighetsägarna.

En av huvudanledningarna till att fastighetsägare inför individuell mätning och debitering av el och vatten i sina fastigheter är ofta att de ser det som ett led i sitt arbete för energieffektivisering och minskad miljöpåverkan. Det nya rättsläget riskerar därför också att minska incitamenten för fastighetsägare att installera IMD - särskilt om fastighetsägarna inte skulle ges rätt till avdrag för den ingående momsen för installationerna. Den frågan återstår nu för Skatterättsnämnden att ta ställning till.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Henrik Ivarsson och Emma Petersson

Henrik Ivarsson och Emma Petersson

Henrik Ivarsson och Emma Petersson arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: 072-880 93 04, emma.petersson@pwc.com
Henrik Ivarsson and Emma Petersson works with Value Added Taxes at PwC's office in Kristianstad.
Henrik: +46 10 212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Emma: +46 72 880 93 04, emma.petersson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln