<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HFD om avdragsrätt för ingående moms på reparationer i samband med byte av hyresgäst

Gata med fastigheter ‹ Tillbaka till artiklarna

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har prövat frågan om avdragsrätt för ingående moms i samband med återställande och reparation av fastighet vid övergång från momspliktig till momsfri uthyrning. Vi går igenom avgörandet som kom den 21 september 2020.

Bolaget hade sedan lång tid hyrt ut en fastighet med frivillig skattskyldighet till moms för att sedan ingå ett hyresavtal med en hyresgäst som inte var skattskyldig till moms. Efter att hyreskontraktet undertecknats genomförde hyresvärden flera åtgärder för att återställa och anpassa lokalerna innan den momsfria hyresgästen tillträdde. 

Bolaget begärde avdrag för moms på reparationskostnaderna

Bolaget beräknade att tre fjärdedelar av åtgärderna som utfördes på lokalen avsåg reparation och underhåll för att återställa lokalen till uthyrningsbart skick. De yrkade avdrag för ingående moms på dessa kostnader och hänvisade till slitage, att återställandet var en komponent i den tidigare hyresgästens hyressättning och EUD:s avgörande C-32/03, Fini H.

Den resterande fjärdedelen av kostnaderna hänfördes till den framtida momsfria uthyrningen, till exempel hyresgästanpassningar, och därmed yrkade de inte avdrag för moms för den delen.

HFD nekade avdragsrätt

HFD avgjorde frågan till bolagets nackdel och nekade avdragsrätt för momsen avseende återställande och reparation av de tidigare lokalerna. HFD förklarade att det för avdragsrätt krävs en omedelbar koppling till den momspliktiga verksamheten, vilket bolaget har att bevisa. 

HFD anser att då verksamheten fortsatte efter den tidigare hyresgästen genom den nya momsfria uthyrningen, var tidigare praxis (C-32/03, Fini H, som medgav att det kan föreligga avdragsrätt för en avveckling av en momspliktig verksamhet) inte tillämplig. I det avgörandet hade den tidigare hyresgästen lämnat lokalen men var skyldig att fortsätta betala hyra under en viss tid. 

Bolagets kostnader anses inte kopplade till den avslutade momspliktiga uthyrningen. Det saknar betydelse att reparationskostnaderna fanns med i beräkningen av den tidigare hyresgästens hyra. Kostnaderna kan hänföras till den fortsatta, momsfria, verksamheten. HFD avslog därför bolagets överklagande om avdrag för ingående moms på de aktuella kostnaderna.

Avsteg från praxis riskerar att skapa osäkerhet

I tidigare avgöranden från lägre instanser har det medgetts avdrag i samband med åtgärder för återställande i två typfall. Dels för sedvanliga reparationer för att återställa till uthyrningsbart skick, dels för borttagande av specialanpassningar för tidigare hyresgäst.

Vår bedömning av HFD:s avgörande är att det sker ett visst avsteg från tidigare praxis. Tidigare har bedömningen i lägre instanser främst fokuserat på bevisfrågan avseende till vilken hyresgäst en kostnad är hänförlig. Vi anser att det finns oklarheter i HFD:s dom. Vår tolkning är att HFD anser att det faktum att lokalen är vakant och det inte förekommer någon hyresdebitering vid tidpunkten för förvärven samt att bolaget efter åtgärderna övergår till en momsfri uthyrning medför att kostnaderna ska kopplas till den nya hyresgästen. Det riskerar att orsaka osäkerhet kring hur den frivilliga skattskyldigheten ska bedömas för vakanta lokaler. Enligt tidigare vedertagen praxis är det först vid tillträdet av en ny hyresgäst som lokalens momsstatus förändras.

En intressant fråga är hur det motsatta förhållandet ska bedömas. Hur bör åtgärder avseende en tidigare momsfri lokal som återställs för en framtida momspliktig hyresgäst hanteras momsmässigt? Svaret borde bero på när lokalerna kan bli föremål för frivillig skattskyldighet. Generellt uppkommer frivillig skattskyldighet när hyresfakturering sker med moms efter hyresgästens tillträde. I vissa fall är det dock möjligt att bli frivilligt skattskyldig redan under uppförandeskedet.

Skatteverket har helt kort kommenterat avgörandet och konstaterar att rättsläget är som beskrivits ovan, dvs att avdragsrätt inte föreligger vid situationer som de i rättsfallet. Skatteverket har inte heller utvecklat sin syn på frågor utanför den fråga som avgjordes av HFD.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Edvin Zacke & Henrik Gustafsson

Edvin Zacke & Henrik Gustafsson

Edvin Zacke och Henrik Gustafsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm och är särskilt inriktade på frågor som berör fastighetsbranschen.

Edvin: 010-212 55 98, edvin.zacke@pwc.com

Henrik:010-213 38 27, henrik.gustafsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln