Ändrad praxis om dubbelbestraffning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementHögsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att det inte går att ta ut skattetillägg, om åklagare innan beslutet om skattetillägg har väckt åtal för skattebrott. HFD ändrar därmed sin praxis i frågan.

Det har länge varit omdiskuterat om det är tillåtet att både väcka åtal för skattebrott och ta ut skattetillägg för samma förseelse. Både Högsta domstolen (HD) och HFD har tidigare ansett att detta varit tillåtet.

I somras ändrade dock HD sin praxis i skattebrottsmål. HD ansåg att det inte gick att åtala en person för skattebrott, om Skatteverket dessförinnan hade tagit ut skattetillägg. Detta skulle strida mot Europakonventionens förbud mot att bli lagförd eller straffad två gånger för samma förseelse.

I en dom tisdagen den 29 oktober 2013 prövade HFD det omvända fallet. Där hade åtal för skattebrott väckts först, och skattetillägg hade därefter tagits ut av Skatteverket. HFD höll med HD om att detta skulle strida mot Europakonventionen. Skattetillägget undanröjdes därför. Domen innebär en ändring av HFD:s tidigare praxis.

Kommentar

En person som har åtalats för skattebrott kan således inte därefter påföras skattetillägg av Skatteverket om skattetillägget grundats på samma oriktiga uppgifter som åtalet. Detta gäller även om åtalet skulle ha ogillats.

Skatteverket kommer sannolikt inte självmant att betala tillbaka felaktigt uttagna skattetillägg. Den enskilde får istället i en begäran om omprövning till Skatteverket begära att skattetillägget ska återbetalas. Skattetillägg som har påförts avseende beskattningsåret 2007 (taxeringsåret 2008) kan omprövas om en begäran om omprövning kommer in till Skatteverket senast den 31 december 2013.

Det går inte att ompröva skattetillägg som har tagits ut avseende beskattningsåret 2006 eller tidigare. Däremot kan det vara möjligt att med stöd av HFD:s dom i vissa fall begära resning och begära att skattetillägget ändå ska undanröjas.

En statlig utredning har föreslagit att regelsystemet ska ändras från och med den 1 juli 2014. Förslaget innebär att det åter ska bli möjligt att ta ut dubbla sanktioner, men att detta i så fall ska ske genom en gemensam process i allmän domstol. Det återstår att se om utredningens förslag leder till lagstiftning.

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson

Fredrik Ohlsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Göteborg. Fredrik ingår i PwC:s skatteprocessgrupp och är även medlem av PwC:s internationella EU-skatterättsliga nätverk EUDTG (EU Direct Tax Group).
010-213 14 19
Fredrik Ohlsson works with national and international corporate taxation at PwC in Gothenburg. Fredrik is also a member of PwC’s international EU Direct Tax Group (EUDTG).
+46 10 213 14 19

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag en historisk budget i spåren av covid-19-pandemin. Totalt föreslås finanspolitiska stimulanser med reformer om ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Teckningsoptioner kan användas vid leverans av aktier i samband med kvalificerade personaloptioner

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat förhandsbeskedet att personaloptioner som ger rätt att i framtiden förvärva aktier men där ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stödåtgärder med anledning av coronakrisen förlängs

På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar på företag föreslår regeringen att omställningsstödet förlängs till månaderna maj, juni och ...

Läs artikeln