Administrativa tjänster ingick i momsfri kreditförmedling

Illustration Fintech ‹ Tillbaka till artiklarna

Ett bolag som matchar kreditgivare och kredittagare med varandra genom att sammanföra dessa via en digital plattform och tillhandahålla dem relaterade tjänster, anses tillhandahålla låneförmedling som är undantagen från moms. En dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) öppnar upp för att administrativa tjänster kopplade till kreditförmedling kan anses som underordnade delar i en som helhet undantagen tjänst.

Bakgrund om bolagets affärsmodell

Olika kreditgivare registrerar sig i bolagets lånesystem och överför det belopp denne önskar låna ut till ett klientmedelskonto där beloppet fördelas på ett eller flera lån. Den potentiella kredittagaren ansöker om ett lån på bolagets hemsida och bolaget kopplar ihop den sökande kredittagaren med olika kreditgivare. Kreditgivare och kredittagare får inte kännedom om varandras identiteter. Bolaget tar hand om själva låneprocessen vilket innefattar granskning av låneansökningar, upprättande av kreditavtal samt genomförande av själva låneutbetalningarna. Bolaget hanterar även administrationen av kredittagarens betalningar av lånet, inklusive ränta och amorteringar samt eventuella indrivningsåtgärder. För ovanstående tjänster betalar kreditgivaren en månadsvis serviceavgift till bolaget. Kredittagaren betalar en fast uppläggningsavgift till bolaget.

Ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden

Bolaget ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden och frågade om de tjänster som bolaget tillhandahöll utgör ett eller flera tillhandahållanden. Bolaget frågade också om ett eller flera av dessa tillhandahållanden anses utgöra finansiella tjänster som är undantagna från moms. 

Skatterättsnämnden fann att Bolagets tillhandahållande av tjänsterna till kredittagarna ansågs utgöra kreditförmedling som var undantagen från moms. Däremot ansågs tillhandahållandet av de olika tjänsterna till kreditgivarna utgöra ett enda sammansatt tillhandahållande där ingen beståndsdel var att se som överordnad någon annan. Eftersom det sammansatta tillhandahållandet ansågs utgöra en administrativ tjänst kunde därför inte tillhandahållandet som helhet vara undantaget från moms. 

Överklagade förhandsbeskedet till HFD

Bolaget överklagade förhandsbeskedet till HFD i den del där Skatterättsnämnden ansåg att tillhandahållandet till kreditgivarna var momspliktigt. Domstolen fann att tillhandahållandet till såväl kreditgivarna som kredittagarna utgjorde ett enda sammansatt tillhandahållande där låneförmedlingen utgjorde den huvudsakliga delen. De övriga delarna var underordnade låneförmedlingen. Tillhandahållandet ansågs därför i sin helhet - inklusive de underordnade delarna som skulle ha varit momspliktiga sett var för sig - utgöra en finansiell tjänst som var undantagen från moms.

Kommentarer

Inom fintech pågår en löpande teknisk utveckling där tjänster i allt större utsträckning är automatiserade och digitaliserade. Det utmanar tolkningen och tillämpningen av gällande momsregler i ett regelverk som kom till innan dagens teknik. Vi anser att HFD:s avgörande bekräftar att även mer automatiserade/digitaliserade förmedlingsprocesser kan omfattas av det aktuella undantaget i momslagen för finansiella tjänster, inbegripet förmedling av sådana tjänster.

Avgörandet öppnar vidare upp för att även administrativa tjänster kopplade till kreditförmedling kan omfattas av undantaget för moms. Enligt domstolen gäller det också de avgifter som kreditgivaren erlade för indrivningsåtgärder. Det är särskilt intressant eftersom det undantag för finansiella tjänster som återfinns i momslagen uttryckligen anger att till exempel inkassotjänster inte omfattas av undantaget. Sådana undantag ska som utgångspunkt tolkas restriktivt. 

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på pwc.se

Jesper Öberg & Julia Shao

Jesper Öberg & Julia Shao

Jesper Öberg arbetar på PwC i Stockholm med indirekt skatt och är specialiserad inom den finansiella sektorn. Jesper är doktor i finansrätt och har lång erfarenhet av att arbeta med momsfrågor för finans- och försäkringssektorn. Jesper är också en flitigt anlitad föreläsare i moms och medförfattare till flera böcker på moms- och EU-skatterättsområdet.
Jesper: 010-212 95 53, jesper.oberg@pwc.com
Julia Shao arbetar med moms- och punktskatterådgivning på PwC:s kontor i Stockholm med fokus på rådgivning till bland annat internationellt verksamma bolag och arbetar även med PwC:s China Desk. Julia har tidigare arbetat på advokatbyrå och på domstol.
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

3:12 regelverket - förslag på nya regler för att identifiera fåmansföretag

Den 21 april 2021 remitterade Finansdepartementet en promemoria med förslag till två kompletteringar inom de särskilda skattereglerna för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln