Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner

Nytt ställningstagande från Skatteverket om värdering av onoterade optioner ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har den 29 oktober kommit med ett ställningstagande om värdering och bestämmande av volatilitet av onoterade optioner. Volatilitet är ett riskmått som anger hur stora prisrörelserna har varit i en aktie, uttryckt i procent. Volatiliteten ingår som ett inputvärde vid värdering av optionen. Bedömningen av den framtida volatiliteten ska grundas på den implicita volatiliteten för noterade optioner hos jämförbara noterade bolag. Saknas uppgifter om den implicita volatiliteten ska bedömningen av den framtida volatiliteten baseras på studier av den historiska volatiliteten för jämförbara noterade bolag.

Bakgrund

Om en anställd på grund av sin tjänst förvärvar värdepapper på förmånliga villkor ska förmånen tas upp till beskattning det år förvärvet sker. Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. För noterade värdepapper är det normalt inte några problem att bestämma värdet eftersom det då finns ett aktuellt noterat marknadsvärde som ska ligga till grund för värderingen.

Den frågeställning Skatteverket har tagit ställning till är hur den underliggande aktiens framtida volatilitet ska beräknas vid fastställande av marknadsvärde på onoterade optioner.

Volatilitet

Optionens värde påverkas mycket av den underliggande aktiens förväntade framtida volatilitet. Ett volatilitetsmått kan beskrivas som hur mycket en aktiekurs teoretiskt sett kan avvika från sitt eget medelvärde. Bedömningen av volatiliteten utgår ifrån aktiens kursutveckling under en bestämd tidsperiod. Skillnaden mellan aktiens högsta och lägsta betalkurs under perioden i förhållande till medelvärdet mäts. Desto större volatilitet, desto större variationer i kursen och vice versa. Vid värderingstidpunkten ska en uppskattning göras av den förväntade volatiliteten under optionens löptid. Detta mått används sedan i värderingsmodellen ”Black & Scholes”.

Skatteverkets ställningstagande

Det finns olika modeller för teoretisk prissättning av onoterade optioner. Modellerna gäller parallellt och att en metod används i en situation utesluter inte att en annan metod används i andra situationer. Den metod som bäst avspeglar värdet i en given situation är den som bör användas.

”Black & Scholes-modellen” är den mest använda modellen vid prissättning av optioner. Skatteverket anser att den modellen ska användas i första hand vid beräkningen av marknadsvärdet på onoterade optioner. Metoden bygger på den underliggande aktiens värde, lösenpris, återstående löptid, den riskfria räntan samt den förväntade framtida standardavvikelsen (den implicita volatiliteten) för den underliggande tillgången.

Skatteverket uttrycker att om den underliggande aktien är onoterad ska den samlade bedömningen om den framtida volatiliteten för optionen grundas på den implicita volatiliteten för noterade optioner hos jämförbara noterade bolag. Finns inte uppgifter om den implicita volatiliteten ska prognosen för den framtida volatiliteten baseras på studier av den historiska volatiliteten för jämförbara noterade bolag.

Kommentar

Skatteverkets ställningstagande bekräftar vår syn på fastställande av volatilitet vid värdering av onoterade optioner. För att fastställa den relevanta volatiliteten krävs en analys av en grupp av noterade jämförelsebolag. Det är även viktigt att de bolag som används för jämförelsen har en tillräckligt lång historik som noterade.

Ställningstagandet tydliggör att den metod för teoretisk prissättning av onoterade optioner som bäst avspeglar värdet i en given situation är den som ska användas men att ”Black & Scholes-modellen” bör användas i första hand.

Har du frågor om personbeskattning?

Michal Herink och Antonia Severin

Michal Herink och Antonia Severin

Michal Herink och Antonia Severin arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: 010-212 51 23, antonia.severin@pwc.com
Michal Herink and Antonia Severin works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Antonia: +46 10 212 51 23, antonia.severin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln