Utrangering måste avse hela byggnaden för att avdrag ska medges

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.pngSkatteverket kom med ett ställningstagande den 31 oktober där man slår fast att avdrag för utrangering av en byggnad medges först när hela byggnaden rivits eller när det på annat sätt står klart att byggnaden inte längre kan användas.

Utrangeras en byggnad, ska avdrag göras för den del av anskaffningsvärdet som inte har dragits av tidigare (19 kap. 7 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL).

Enligt Skatteverkets mening ska bestämmelsen om utrangering tillämpas på varje byggnad för sig och förutsätter att hela byggnaden utrangeras. Utrangeringen ska vara definitiv. Detta innebär enligt Skatteverkets mening att byggnaden inte på något sätt, helt eller delvis, kan användas för något ändamål, nu eller i framtiden.

Detta medför enligt Skatteverket att utrangeringsavdrag inte kan medges för byggnad eller del av byggnad som finns kvar men som inte längre används. Utrangeringen måste därför vara definitiv så att inte någon del av byggnaden, till exempel bärande konstruktioner, kan användas i framtiden. Begreppet utrangering av en byggnad omfattar enligt Skatteverket, förutom rivning, en händelse som innebär att en byggnad totalförstörs genom exempelvis brand, jordskred eller översvämning.

Kommentar

I och med ställningstagandet tar Skatteverket avsteg från Kammarrätten i Stockholms dom 2000-09-27 (mål nr 8639-1998) där utrangeringsavdrag medgavs för de delar av en anläggning som tagits ur drift och inte längre användes i bolagets elproduktion. De delar av avloppstunnlarna som fortfarande användes i driften bedömdes inte som utrangerade med hänvisning till att dessa utgjorde en del av de byggnadsdelar som fortfarande nyttjades.

I förarbeten till bestämmelsen om utrangering har några remissinstanser till Företagsskatteutredningens betänkande (SOU 1968:26) ställt sig tveksamma till den restriktivitet som kommit att gälla ifråga om medgivande av utrangeringsavdrag. Man menar att avdrag ska medges även när det gjorts sannolikt att byggnaden inte längre kommer användas och alltså inte bara när den rivits ner. En åsikt som Skatteverket nu tydligt avfärdar i samband med ställningstagandet.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Katarina Menzel

Katarina Menzel

Katarina Menzel arbetar på PwC i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-212 47 92, katarina.menzel@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln