<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utökad Intrastat-rapportering 2022 - det här behöver du veta

Göteborgshamn ‹ Tillbaka till artiklarna

Företag som rapporterar utförsel av varor till Intrastat kommer framöver att behöva deklarera fler uppgifter till SCB, bland annat om varumottagarens momsregistreringsnummer och varornas ursprungsland.

Den 1 januari 2022 träder en ny EU-förordning i kraft som påverkar företags rapportering av utförsel av varor till andra EU-länder. Detta innebär att två nya obligatoriska uppgifter införs i utförselrapporteringen:

  • Partner-ID (varumottagarens VAT-nummer/momsregistreringsnummer)
  • Varans ursprungsland

En tredje nyhet är att det införs tvåsiffriga transaktionstyper istället för de ensiffriga transaktionskoder som används idag. Det är till exempel transaktionstyp 11 som ska användas vid vanlig försäljning B2B och transaktionstyp 12 vid distansförsäljning B2C. Notera att det finns andra koder för returer och liknande.

Från och med rapporteringsmånaden januari 2022 blir dessa uppgifter obligatoriska att lämna in för företag som rapporterar uppgifter om varuutförsel till Intrastat.

Partner-ID

Den nya uppgiften Partner-ID är VAT-numret till det företag som fysiskt tar emot en vara i det EU-land som deklarerats som partnerland. Det är varumottagarens hela VAT-nummer som ska anges. I de fall en momskod saknas, exempelvis vid försäljning till privatpersoner, kan koden: QV999999999999 användas.

Observera att det är varumottagarens och inte köparens VAT-nummer som ska anges i Intrastat-rapporteringen. Detta kan till exempel få betydelse vid så kallad trepartshandel där varumottagaren och fakturamottagaren finns i två olika EU-länder. Om ett svenskt bolag exempelvis fakturerar ett finskt bolag för en varuförsäljning, men levererar varan till ett danskt bolag (kundens kund), är det således det danska bolagets VAT-nummer som ska anges som Partner-ID i Intrastat-deklarationen. Detta är en skillnad mot vad som gäller vid rapporteringen i periodisk sammanställning. Om varumottagarens VAT-nummer inte är känt kan istället koden QV999999999999 användas.

Ursprungsland

Den andra nyheten är att uppgift om varans ursprungsland ska anges i Intrastat-deklarationen. Med ursprungsland avses det land där varan producerats eller tillverkats. I de fall varan har tillverkats i flera länder, är ursprungslandet det land där den sista betydande och ekonomiskt motiverade bearbetningen eller behandlingen skett.

Om varans ursprungsland inte går att identifiera ska istället avsändningslandet anges som ursprungsland. Om varan i sådana fall sänds från Sverige ska alltså landskoden SE anges.

Landskoden QV kan anges i de fall det är känt att varan har sitt ursprung i annat EU-land än Sverige, men inte vilket EU-land. Koden QW kan anges i de fall det är känt att varans ursprung är utanför EU, men inte vilket land. SCB har flaggat för att dessa generiska landskoder kan komma att uppdateras längre fram.

Har du frågor om moms? Läs mer och ta kontakt med oss på PwC

Henrik Ivarsson och Filip Svantesson

Henrik Ivarsson och Filip Svantesson

Henrik Ivarsson och Filip Svantesson (praktikant) arbetar med momsfrågor på PwC:s kontor i Kristianstad respektive Malmö.
Henrik: 010-212 85 25, henrik.ivarsson@pwc.com
Filip: 070-929 14 46, filip.svantesson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln