<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Uthyrning av mark och hamnanläggning – med eller utan moms?

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange.pngSkatterättsnämnden har meddelat ett förhandsbesked (dnr 22-15/I) där kommunens upplåtelse av mark och hamnanläggning till en båtklubb ansågs vara momspliktig.

En kommun äger ett markområde och en hamnanläggning för fritidsbåtar och upplåter dessa till båtklubbar. Kommunen har dels ingått arrendeavtal avseende marken, dels ingått nyttjanderättsavtal avseende hamnanläggningen. Båtklubbarna ansvarar för underhåll, upphandlar el, vatten och avlopp samt inhämtar relevanta tillstånd för den verksamhet båtklubbarna bedriver. Båtklubbarna betalar ersättning för upplåtelsen i form av en arrendeavgift för marken, en nyttjanderättsavgift för bryggor samt en gemensam avgift för administration.

Skatterättsnämnden hade två frågor att ta ställning till. Den första frågan var om detta ska ses som ett enda tillhandahållande eller om det är fråga om flera olika, klart åtskiljbara, tillhandahållanden. Den andra frågan är om kommunen ska ta ut moms på hela eller del av prestationen.

Skatterättsnämnden ansåg att kommunen har ingått arrende- och nyttjanderättsavtal med båtklubbarna i syfte att upplåta ett markområde för uppläggning av fritidsbåtar och en hamnanläggning för förtöjning av båtarna. Dessa upplåtelser har, enligt Skatterättsnämden så nära samband med varandra att de ska ses som ett enda tillhandahållande. Syftet är att upplåta möjlighet till parkering av båtar såväl sommartid (i vattnet) och vintertid (på land). Det skulle vara konstlat att dela upp detta i två separata tillhandahållanden.

Kommunens upplåtelse till båtklubbarna kan inte heller anses utgöra myndighetsutövning eftersom avtalen ingåtts med båtklubbarna i kommunens egenskap av markägare.

Slutligen anser Skatterättsnämnden att upplåtelsen i sin helhet är momspliktig upplåtelse av plats för ”parkering” (inklusive förtöjning och ankring) av båtar.

Kommentar

Skatterättsnämndens beslut innebär att om kommunen upplåter såväl mark som hamnanläggning ska detta ses som en obligatoriskt momspliktig uthyrning med skattesatsen 25 procent. Det innebär att kommunen ska lägga på 25 procent moms på sin faktura till båtklubbarna. För båtklubbarna, som i många fall är ideella föreningar som inte bedriver någon momspliktig verksamhet, innebär detta en ökad momskostnad.

Kommunerna måste säkerställa att moms faktureras på motsvarande tillhandahållanden för att undvika risk för beskattning och eventuella skattetillägg.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln