<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Utdelning från Cypernbolag – 25 eller 30 procent skatt?

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeFörvaltningsrätten går emot Skatteverket och anser att en svensk privatperson som har tagit upp en utdelning från ett cypriotiskt bolag endast ska betala 25 procent skatt. Bakgrunden till domstolens beslut är att Skatteverkets syn strider mot EU-rätten.

Skatteverket har i beslut ansett att utdelningen ska beskattas med 30 procent skatt med argumentet att det cypriotiska bolaget inte var jämförligt beskattat med det ett motsvarande svenkt bolag. Förvaltningsrätten i Malmö går emot Skatteverket och ger privatpersonen rätt, detta mot bakgrund av att domstolen anser att den svenska skatteregeln om jämförlig beskattning strider mot EU-rätten.

Huvudregeln i inkomstslaget kapital är att utdelningar och kapitalvinster beskattas med 30 procent skatt. En utdelning eller kapitalvinst avseende ett onoterat icke kvalificerat företag ska dock enligt 42 kap 15a § inkomstskattelagen (IL) tas upp till 5/6 vilket innebär 25 procent skatt (5/6 x 30 procent). Ett av villkoren i stadgandet för att utdelningen ska tas upp till 5/6, om utdelningen lämnats från en utländsk juridisk person, är att inkomstbeskattningen av den utländska juridiska personen är jämförlig med inkomstbeskattningen av ett svenskt företag med motsvarande inkomster.

Bakgrund

En svensk privatperson, A, har redovisat en utdelning från sitt cypriotiska bolag till 5/6, det vill säga 25 procent. Skatteverket har i beslut beskattat utdelningen med 30 procent då Skatteverket ansåg att bolaget inte var jämförligt beskattat vid en jämförelse med motsvarande svenskt bolag.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätten anförde att det varken av lagtexten eller av förarbeten klart framgår vad som avses med jämförligt beskattad men antog att lagstiftarens uppfattning i tidigare förarbeten om en skattesats om 15 procent som godtagbar. Eftersom bolagsskatten på Cypern för det aktuella året uppgick till 10 procent fann förvaltningsrätten att det cypriotiska bolaget inte kunde anses vara jämförligt beskattat vid en jämförelse med ett svenskt aktiebolag.

Domstolen övergick sedan till att pröva om bestämmelsen i 42 kap 15a § kunde anses stå i strid med de fria rörligheterna och fann att så var fallet då ett ägande i ett cypriotiskt bolag beskattades hårdare än motsvarande ägande i ett svenskt bolag.

Fråga uppkom då om någon av de rättfärdigandegrunder som EU-domstolen accepterat för en bestämmelse som inskränker någon av de fria rörligheterna var tillämplig. Förvaltningsrätten ansåg att utredningen i ärendet kring om bolagets verksamhet var bristfällig och att det inte visats att det cypriotiska bolaget bedrev en reell ekonomisk verksamhet. Då EU-domstolens praxis inte skyddar ”rent konstlade” upplägg fann förvaltningsrätten att nu aktuell etablering inte i sig var skyddad.

Avslutningsvis prövade förvaltningsrätten om bestämmelsen i 42 kap 15a § kunde accepteras på grund av rättfärdigandegrunderna skatteundandragande och skatteflykt. För att rättfärdigandegrunden skatteflykt ska godtas krävs enligt praxis att syftet med den nationella lagstiftningen är att hindra fiktiva upplägg som inte har någon ekonomisk förankring och som arrangerats i syfte att undvika nationell skatt. I förevarande fall innebär det att den fiktiva etableringen på Cypern företagits i syfte att undvika beskattning i Sverige. Förvaltingsrätten ansåg att nu aktuell bestämmelse träffar samtligabolag som inte har en jämförlig beskattning och inte enbart de bolag som tillkommit genom konstlade upplägg.

Regeln i 42 kap 15a § tillkom i samband med slopandet av de så kallade lättnadsreglerna. Syftet med regeln, enligt förvaltningsrättens tolkning av förarbetena, var inte att hindra skatteförmåner på grund av lågbeskattade inkomster från utländska bolag i situationer som denna utan just för att kompensera för de slopade lättnadsreglerna. Mot bakgrund av detta fann förvaltningsrätten av det regeln i 42 kap 15a § strider mot EU-rätten. Utdelningen beskattades således med 25 procent.

Kommentar

Målet är intressant då det visar Skatteverkets principiella inställning till utdelningar från cypriotiska bolag. Vidare bör det noteras att för det aktuella året som prövningen gjordes avseende om inkomstbeskattningen var jämförlig var bolagsskatten i Sverige 26,3 procent medan den på Cypern var 10 procent. I den ursprungliga regleringen som förvaltningsrätten hänvisade till krävdes en beskattning om 55 procent av den svenska för att anses vara uppfylla det då gällande ”likartad beskattning”. För närvarande är bolagsskatten 22 procent i Sverige och bolagsskatten 12,5 procent på Cypern från år 2014. Det innebär att bolagsskatten på Cypern uppgår till 56,8 procent (12,5/22) av den svenska. Det innebär att det skulle gå att argumentera för att ett cypriotiskt bolag numera är jämförligt beskattat med ett svenskt och därmed 25 procent skatt gäller för utdelningar och kapitalvinster.

Domen är per dags dato inte överklagad av Skatteverket. Oavsett utgången i en eventuell prövning i överrätt finns det en möjlighet att helt undvika risken för att bli beskattad med 30 procent i stället för 25 procent. Det är att avveckla ägandet via Cypern och på visst sätt föra över detta till ett svenskt aktiebolag. För biträde, kontakta din skatterådgivare hos PwC.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden sätter utomståenderegeln i gungning

I juli kom ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden enligt vilken en passiv investerare, som investerar via bolag, i ett fåmansbolag inte ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Panel om skatterna och valet 2022 - vilken är den viktigaste frågan?

Skatt som valfråga var huvudtemat när PwC:s skatteavdelning återigen anordnade panelsamtal i Almedalen. Med en namnkunnig panel bestående ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln