<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya momsregler för vouchers

Nya momsregler för vouchers ‹ Tillbaka till artiklarna

EU:s mervärdesskattedirektiv saknar idag bestämmelser om hur vouchers (till exempel värdekuponger, presentkort och andra värdebevis, i såväl fysisk som elektronisk form) ska behandlas momsmässigt. Någon harmonisering av reglerna finns således inte och bestämmelserna i den nationella lagstiftningen i varje medlemsstat är långt ifrån enhetliga. Med anledning av EU-kommissionens förslag om att införa gemensamma bestämmelser om vouchers i mervärdesskattedirektivet har Finansdepartementet under hösten i en promemoria föreslagit implementering av de nya bestämmelserna i den svenska momslagstiftningen.

I dagsläget saknas särskilda bestämmelser om momshanteringen av vouchers i den svenska momslagstiftningen. Istället ska en tolkning och tillämpning av svenska allmänna bestämmelser göras. Skattskyldigheten för svensk moms inträder vid leveransen av varor eller vid tillhandahållandet av tjänster. Vid förskottsbetalning inträder skattskyldigheten för svensk moms när betalningen mottagits. Den ersättning (exklusive moms) som säljaren erhåller för de sålda varorna eller tjänsterna utgör beskattningsunderlaget.

Behöver du hjälp att få koll på momsen?

Skatteverkets syn på vouchers idag

Utställaren av en voucher är skyldig att redovisa och betala moms för det faktiska värdet av den vara eller tjänst som vouchern avser. Det faktiska värdet ska därför utgöra beskattningsunderlaget. Om vouchern delas ut av en distributör ska inte den eventuella ersättning som utställaren betalar till distributören minska det beskattningsunderlag som utställaren ska redovisa moms på.

Det finns två olika typer av vouchers. Enligt Skatteverket anses en så kallad ”enfunktionsvoucher” vara en sådan voucher där samtliga uppgifter relevanta för skattskyldigheten är kända vid betalningstillfället, till exempel exakt vilken vara eller tjänst som avses, leverantör och omsättningsland. Skattskyldigheten för enfunktionsvouchers inträder i samband med att betalning för själva vouchern sker. En voucher som inte anses utgöra en enfunktionsvoucher är istället en så kallad ”flerfunktionsvoucher”. Skattskyldigheten för en flerfunktionsvoucher inträder i samband med leveransen av varorna eller tillhandahållandet av tjänsten som vouchern avser.

De nya bestämmelserna enligt förslaget – en kort översikt (ej uttömmande)

De nya bestämmelserna i den svenska momslagstiftningen kommer innehålla definitioner av ”voucher”, ”enfunktionsvoucher” och ”flerfunktionsvoucher” samt bestämmelser om när användningen av vouchers blir skattepliktig, beskattningsunderlaget, vem som blir skattskyldig och vid vilken tidpunkt skattskyldigheten inträder i samband med detta.

En voucher definieras som ett ”instrument som det finns en skyldighet att godta som ersättning eller delvis ersättning för omsättning av varor eller tjänster, om de varor eller tjänster som ska omsättas eller de potentiella säljarna av varorna eller tjänsterna anges antingen på instrumentet eller i tillhörande dokumentation”.

Om omsättningslandet och momsen som ska betalas utgör uppgifter som är kända vid tidpunkten för när vouchern utfärdas, är det en enfunktionsvoucher enligt de nya bestämmelserna. En flerfunktionsvoucher är även enligt de nya bestämmelserna en voucher som inte är en enfunktionsvoucher. Definitionerna syftar till att förtydliga kategoriseringen av vouchers och hur dessa bör skiljas från betalningsinstrument.

Enligt de nya bestämmelserna är det själva överlåtelsen av en enfunktionsvoucher som utlöser skattskyldighet för moms och den ersättning som betalas utgör beskattningsunderlaget. För en flerfunktionsvoucher är det däremot den faktiska leveransen av varor eller tillhandahållandet av tjänster som utlöser skattskyldighet. En föregående överlåtelse av en flerfunktionsvoucher utlöser dock inte någon skattskyldighet. Beskattningsunderlaget för flerfunktionsvoucher ska utgöras av den ersättning som betalas för vouchern. Om sådan information saknas ska det monetära värdet som anges på vouchern (eller i tillhörande dokumentation) anses som den ersättning som utgör beskattningsunderlaget.

Införandet av de nya bestämmelserna i momsdirektivet syftar till att harmonisera regelverket och förtydliga vad som gäller momsmässigt. Implementeringen av de nya bestämmelserna i den svenska momslagstiftningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019 och ska i sådana fall endast tillämpas på vouchers utställda efter den 31 december 2018.

Kommentar

Många företag verksamma i detaljhandeln kommer att påverkas av de nya definitionerna av vouchers. Även andra företag som i sina tillhandahållanden ställer ut vouchers, till exempel telefoniföretag som utfärdar kontantkort, bör känna till de nya bestämmelserna. Trots att den materiella skillnaden mellan Skatteverkets syn på momshanteringen av vouchers idag och de nya bestämmelserna inte bör vara påtagligt stor, kommer trots allt en del förändringar sannolikt att uppstå. Exempelvis lär flera vouchers enligt de nya definitionerna utgöra enfunktionsvouchers och därmed ska beskattning ske tidigare än vad vissa företag i dagsläget är vana vid. En tidigare beskattning kan också innebära en likviditetspåfrestning för dessa företag. Vår rekommendation är därför att företag som idag ställer ut vouchers som flerfunktionsvouchers men där skattesats och beskattningsland är kända vid tidpunkten för utställande bör se över sin hantering.

I nuläget kan även medlemsstaternas olika nationella bestämmelser gällande vouchers i många fall innebära dubbelbeskattning men också leda till utebliven beskattning, vilket har en konkurrenssnedvridande effekt på marknaden. För företag som använder vouchers i gränsöverskridande transaktioner kommer de nya bestämmelserna förhoppningsvis minska osäkerheten kring hur momsen på vouchers ska hanteras.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter? Kontakta oss på PwC

Sara Lörenskog och Julia Shao

Sara Lörenskog och Julia Shao

Sara Lörenskog och Julia Shao arbetar med momsrådgivning på PwC:s kontor i Stockholm. Sara arbetar i huvudsak med rådgivning till internationellt verksamma företag bland annat i samband med omstruktureringar och internationell handel. Julia arbetar med rådgivning inom moms och punktskatter till bl.a. internationellt verksamma bolag. Julia arbetar även med PwC:s China Desk.
Sara: 010-213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: 010-212 91 38, julia.shao@pwc.com
Sara Lörenskog and Julia Shao works with VAT at PwC’s office in Stockholm. Sara works with international active companies in connection with restructuring and international trade. Julia works with VAT and excise duties with internationally active companies among others. Julia also works for PwC's China Desk.
Sara: +46 10 213 35 56, sara.lorenskog@pwc.com
Julia: +46 10 212 91 38, julia.shao@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdrag för moms i bidragsfinansierat projekt

Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD, avslår Skatteverkets överklagande och medger avdrag för ingående moms på inköp i ett bidragsfinansierat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Liberalerna tar sikte mot enklare 3:12-regler

Nu är det dags för Liberalerna i PwC:s intervjuserie om skatt inför valet. Oscar Warglo från PwC leder samtalet, där Gulan Avci från ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Miljöpartiet blickar mot Danmark för enklare skattehantering

Nu tar Miljöpartiet över stafettpinnen i vår intervjuserie om skatt inför valet. När partiets skattepolitiska talesperson Lorentz Tovatt ...

Läs artikeln