Upplåtelse av momsfri mässlokal

PwC-skatteradgivning-House-2-solid_0002_burgundy.png ‹ Tillbaka till artiklarna

Upplåtelse av momsfri mässlokalKammarrätten anser att en fastighetsägare som är underleverantör till en mässarrangör inte tillhandahåller en momspliktig mässtjänst, utan en momsfri lokalupplåtelse, och nekar mässarrangören avdrag för ingående moms.

Bakgrund

Mässkonsult AB, bolaget, arrangerar mässor och säljer sammansatta mässtjänster till utställare. Bolaget köpte i samband med en utställning in tjänster från Stockholmsmässan, i form av lokal och tillhörande grundbevakning, tillgång till garderob, städning, uppvärmning, belysning, bemanning av informationsdisk samt säkerhets- och brandgranskning. Utöver detta köpte bolaget även tilläggstjänster såsom tekniska tjänster, hyra av möbler, mattor med mera. Stockholmsmässan fakturerade tjänsterna som ett paket avseende mässtjänster med 25 procent moms.

Skatteverket nekade bolaget avdrag för ingående moms till den del som avsåg lokalupplåtelse inklusive tillhörande tjänster, samt påförde skattetillägg. Myndigheten ansåg att tillhandahållandet var att betrakta som en momsfri lokalupplåtelse, och inte som en mässtjänst, eftersom det inte rörde sig om ett tillhandahållande gentemot utställarna. Däremot var momsen på tilläggstjänsterna korrekt debiterade och bolaget medgavs avdrag för den ingående momsen på dessa.

Kammarrättens dom

Kammarrätten i Stockholm anser i ett första steg att parternas avtal talar för att det rör sig om två separata tillhandahållanden – lokalen inklusive tillhörande tjänster och de särskilt beställda tilläggstjänsterna. Delarna har inte så nära samband att det skulle vara konstlat att skilja dem åt.

Därefter prövar man karaktären på det tillhandahållande som avser lokal inklusive tillhörande tjänster. Domstolen menar att de tillhörande tjänsterna är nödvändiga för att bolaget ska kunna använda mässlokalen på avsett sätt och att de av den anledningen ska ses som underordnade själva lokalen. Tillhandahållandet är därför en momsfri lokalupplåtelse. Kammarrätten fastställer Skatteverkets beslut om nekat avdrag samt skattetillägg.

Kommentar

Kammarrättens avgörande innebär att underleverantörens tillhandahållande av lokal med mera till den som arrangerar en mässa under de aktuella förutsättningarna, inte i sin helhet kan definieras som en momspliktig mässtjänst. Avgörandet påverkar inte bara köparen av tjänsten genom nekad avdragsrätt, utan leder även till att säljaren/fastighetsägaren kan få begränsad avdragsrätt för ingående moms på sina inköp, som till exempel investeringar i lokalen.

Kammarrätten pekar på att innehållet i parternas avtal har stor betydelse för bedömningen av beskattningsfrågan. Frågan är om utgången hade blivit annorlunda om samtliga tjänster hade inkluderats som standardtjänster. Kontakta oss gärna för diskussion.

Har du frågor om moms, tull eller punktskatter?

Lena Josefsson

Lena Josefsson

Lena Josefsson arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg. Lena har mångårig erfarenhet av momsområdet, bland annat som rättslig specialist på Skatteverket, föreläsare och skribent.
010-212 90 66
Lena Josefsson works with VAT-related issues for companies, organisations and municipalities at PwC’s office in Gothenburg. Lena has years of experience of VAT, having worked as a legal specialist at the Swedish Tax Agency, a lecturer and a writer.
+46 10 212 90 66

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln