Tull- och momsfrihet vid import för vissa varor: en effekt av covid-19

kvinna med medicinsk ansiksmask ‹ Tillbaka till artiklarna

Vid import av varor från länder utanför EU ska som utgångspunkt tull och moms redovisas och betalas. Med anledning av covid-19 beslutade EU-kommissionen den 3 april att under en begränsad tid befria vissa varor från tull och moms.

Covid-19 har fått konsekvenser på flera håll i samhället. Här svarar vi på hur pandemin kan påverka ditt företags tullhantering.

Vilka kan ha rätt till tull- och momsfrihet?

Tull- och momsfriheten gäller import som görs av eller på uppdrag av

  • statliga organisationer (inklusive statliga organ)
  • katastrofhjälporganisationer
  • andra organisationer som Tullverket har godkänt.

Företag som importerar på uppdrag av sådana organisationer kan ha rätt till tull- och momsfrihet under förutsättning att varorna direkt efter importen levereras till dessa organisationer. Den organisation som då tar emot varorna måste i dessa fall skicka en mottagningsbekräftelse till Tullverket när varorna har levererats.

Tullverkets bedömning har hittills varit att privata organisationer inte har kunnat omfattas av tull- och momsfrihet. Efter förtydliganden från EU-kommissionen har de ändrat sin bedömning. Privata organisationer kan under vissa förutsättningar få tull- och momsfrihet för varor som behövs för att bekämpa covid-19.

Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Vilka varor omfattas?

För att varorna ska kunna omfattas av tull- och momsfrihet måste varorna vara avsedda att bekämpa effekterna av covid-19. Då det är komplext att förebygga, behandla och bekämpa covid-19 finns det många olika varor som kan omfattas av tull- och momsfrihet. Exempel på sådana varor kan vara

  • personlig skyddsutrustning, exempelvis ansiktsskärmar, handskar och overaller
  • medicinsk utrustning, exempelvis testutrustning, medicinska apparater och apparater för övervakning
  • annan utrustning, exempelvis mediciner, termometrar och handtvål.

Om en organisation har beviljats tull- och momsfrihet men sedan inte kommer att använda varorna för detta ändamål måste detta anmälas till Tullverket.

Hur ansöker man om att importera varor tullfritt?

Möjligheten att ansöka om tullfrihet hos Tullverket gällde retroaktivt för import från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Nu har EU-kommissionen förlängt befrielsen från tull och moms för varor avsedda för skydd mot och bekämpning av covid-19 till och med den 30 april 2021.

Det är den verksamhetsansvarige i organisationen som ska skicka in ansökan till Tullverket. Ansökan ska bestå av en skriftlig beskrivning av verksamheten och styrkande handlingar gällande organisationens stadgar, årsredovisning och verksamhetsberättelse ska bifogas. Även organisationens bokföringsrutiner samt en försäkran om att organisationen är medveten om kraven för tullfrihet ska lämnas för att kunna få ett godkännande om att ta emot varor tullfritt.

Företag och organisationer ansöker om tullfrihet direkt i importdeklarationen. Till denna ska bifogas en skriftlig försäkran om den avsedda användningen samt en beskrivning gällande omständigheterna kring importen och de aktuella varorna.

Hur går man tillväga för att importera varor momsfritt?

Om importen är tullfri enligt ovan kan den även vara undantagen från moms. För en momspliktig organisation eller ett företag som ansökt om momsbefrielse prövas frågan av Skatteverket. Eftersom en förutsättning för momsfrihet vid import är att Tullverket har beviljat tullfrihet måste en organisation eller företag först ansöka om tullfrihet hos Tullverket. Det gäller således även momsregistrerade företag och även om varan skulle vara tullbefriad enligt Tulltaxan (förteckning över varukoder).

Kommentarer

Det är lägligt att EU-kommissionen beslutat om skattelättnader för de organisationer och företag som berörs i dessa svåra tider. För organisationer och företag som importerar varor avsedda att skydda mot och bekämpa covid-19 kan tull- och momsfrihet för dessa varor utgöra en finansiell lättnad. Förhoppningsvis kan även dessa tull- och momslättnader utgöra ett steg i en mer effektiv bekämpning av covid-19.

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor.

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel och Johan Perulf

Paulina Pleijel arbetar med internprissättning på PwC:s kontor i Göteborg. Johan Perulf arbetar på PwC:s kontor i Malmö med rådgivning inom tull.
Paulina: 072-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: 070 929 10 45, johan.perulf@pwc.com
Paulina Pleijel works with VAT at PwC’s office in Gothenburg. Johan Perulf works at PwC:s office in Mailmö with VAT and customs.
Paulina: +46 72-880 93 97, paulina.pleijel@pwc.com
Johan: +46 70 929 10 45, johan.perulf@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya momsregler för e-handel från 1 juli: är du redo?

Den 1 juli införs nya momsregler för e-handel på EU-nivå. Reglerna avser både e-handel där varor skickas till konsumenter i andra EU-länder ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Prissättning inom kommunkoncern återigen utmanad

Kammarrätten i Göteborg (KRG) har nyligen granskat transaktioner mellan en region och dess dotterbolag. KRG ansåg att ersättningen för de ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverket vinner momstvist om vilka kostnader som ska faktureras ut vid koncerninterna tjänster

Kammarrätten har i ett nyligen avgjort mål ansett att Skatteverket haft rätt att höja det utgående momsunderlaget på koncernintern ...

Läs artikeln