Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tips inför årets inkomstdeklaration

Av Lukas Nilsson, 10 april 2018

Tips inför årets inkomstdeklarationFöretag med kalenderår som räkenskapsår ska lämna in sin inkomstdeklaration för 2017 senast den 2 juli (1 augusti vid elektronisk inlämning). Här har vi samlat några kommentarer i vanligt förekommande frågor som kan uppkomma vid deklarationsarbetet.

Viktiga datum

Svenska aktiebolag, vissa föreningar och utländska fasta driftställen och filialer med bokslutsdatum mellan 30 september och 31 december 2017 ska lämna in sin inkomstdeklaration för beskattningsåret 2017 senast den 2 juli (1 augusti vid elektronisk inlämning). Det är ofta fördelaktigt att påbörja deklarationsarbetet så tidigt som möjligt, men samtidigt säkerställa att den baseras på företagets slutliga årsredovisning eller årsbokslut.

Slutskattebesked kommer skickas ut senast den 15 december 2018. Kostnadsräntan löper från och med 12 februari 2018 respektive 3 maj 2018 för belopp över respektive under 30 000 kronor och uppgår för närvarande till 1,25 procent per år. Om slutskattebeskedet visar att företaget ska betala kvarskatt kan kostnadsränta utgå. Om en eventuell kvarskatt är obetald inom 90 dagar efter datumet för slutskattebeskedet utgår en betydligt högre kostnadsränta som för närvarande uppgår till 16,25 procent per år. Om ni har frågor kring saldot på skattekontot kan ni kontakta Skatteverket eller använda dess e-tjänster.

Representation

För beskattningsår som börjar den 1 januari 2017 och senare gäller betydligt mer restriktiva regler än tidigare. Enligt de nya reglerna är mat och dryck bara avdragsgillt i den utsträckning det avser förfriskningar och annan enklare förtäring som inte kan anses som en måltid och som är av mindre värde. För många representationstyper begränsas vidare avdragsrätten genom olika schablonbelopp som Skatteverket meddelar årligen. I övrigt är det viktigt att ha ett fullständigt underlag, till exempel i form av deltagarlistor vid olika evenemang.

Sjukvård

De kostnader som du som arbetsgivare har för sjukvårdskostnader är som huvudregel avdragsgilla i de fall vården är offentligt finansierad. Avdragsrätten omfattar vidare kostnader för anställdas läkemedel och normalt även företagshälsovård. Däremot medges normalt inte avdrag för hälso- och sjukvård som är privatfinansierad.

Koncerninterna räntekostnader

Räntekostnader som belöper på koncerninterna lån är som huvudregel inte avdragsgilla, men det finns undantag som medför avdragsrätt. Med hänsyn till reglernas komplexitet är det viktigt att säkerställa korrekt bakgrund och syfte med lånen för att säkerställa avdragsrätt.

Osäkra kundfordringar

Avdrag för osäkra kundfordringar medges då förlusten är slutlig, till exempel vid konkurs eller offentligt ackord. Är förlusten inte slutlig kan avdrag medges under förutsättning att en individuell prövning av fordran har gjorts samt att aktiva indrivningsåtgärder har vidtagits. Avdrag för kollektiv värdering och nedskrivning, det vill säga då avdrag görs med en viss procent av det sammanlagda värdet av kundfordringarna på balansdagen, medges inte annat än i undantagsfall.

Underskott

Skattemässiga underskott ska enligt huvudregeln rullas vidare och kvittas mot framtida års vinster. Företag med skattemässiga underskott från tidigare år bör säkerställa om det under året har skett ägarförändringar (det vill säga om det direkta eller indirekta ägandet ändrats eller om ett nytt bolag förvärvats till koncernen) eller om bolaget har ingått i en fusion, eftersom det då kan uppkomma temporära eller permanenta begränsningar i möjligheten att utnyttja tidigare års underskott.

Övriga skatter

I inkomstdeklarationen ska även underlagen för fastighetsskatt, avkastningsskatt och underlag för särskild löneskatt rapporteras.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Intresseområde: Företagsbeskattning

Dela artikeln:

Lukas Nilsson

Lukas Nilsson
Lukas Nilsson arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC i Stockholm med särskilt fokus på inkomstdeklarationer, skatteberäkningar och skatterapporteringar.
010-212 91 91
Lukas Nilsson works with national and international corporate taxation at PwC's office in Stockholm and is specialised in income tax returns, tax calculations and tax reporting.
+46 10-212 91 91

lukas.nilsson@pwc.com
Hitta mig på:

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.