Garanterad tilldelning till anställda i samband med börsnotering medför skattepliktig förmån

TM_diagram ‹ Tillbaka till artiklarna

Kammarrätten i Göteborg har genom dom i Mål nr 2976-18 beslutat att en skattepliktig förmån föreligger för anställda som har erbjudits att förvärva aktier med garanterad tilldelning i samband med börsnoteringen av bolaget. Förmånsvärdet ska bestämmas till skillnaden mellan öppningskursen på aktien och det pris de anställda fått betala.

Förutsättningarna i Kammarrättens dom var följande:

En koncern hade inför en stundande börsnotering av ett av koncernens dotterbolag erbjudit nyckelpersoner i koncernen och deras närstående att förvärva aktier i dotterbolaget till ett bestämt försäljningspris motsvarande introduktionspriset i samband med börsnoteringen. Beslutet om tilldelning av aktierna till nyckelpersonerna och deras närstående fattades av koncernen dagen före börsnoteringen när introduktionspriset bestämts.

Erbjudandet övertecknades flera gånger och värdet på aktiens första betalkurs (öppningskursen) kom att uppgå till ett värde som översteg det introduktionspris som nyckelpersonerna och deras närstående fått betala för aktierna innan noteringen.

Förvaltningsrätten har i en tidigare dom beslutat att introduktionspriset varit att anse som marknadspriset för aktierna under teckningsperioden och att en skattepliktig förmån därmed inte har uppkommit för nyckelpersonerna och de närstående.

Kammarrätten har i sin dom ändrat förvaltningsrättens beslut och funnit att de anställda ska anses ha mottagit en skattepliktig förmån. Detta då de anställda har erbjudits att förvärva aktierna i bolaget med garanterad tilldelning, utan att tilldelningen har reducerats vilket fallet hade varit om aktierna hade förvärvats av en utomstående köpare. Förmånsvärdet ska bestämmas till marknadsvärdet på aktierna.

Vid bedömningen av marknadsvärdet av aktierna har Kammarrätten med hänvisning till praxis angett att aktiernas marknadsvärde ska bestämmas till öppningskursen på aktien efter noteringen. Därigenom har nyckelpersonerna och deras närstående ansetts ha fått förvärva aktierna till ett pris som understiger marknadsvärdet och har mottagit en skattepliktig förmån motsvarande skillnaden mellan öppningskursen på aktien och det pris som de tidigare har betalat för aktierna.

Kommentar

Det återstår att se om domen kommer överklagas och vad Högsta förvaltningsdomstolen då kommer göra för bedömning. Om beslutet från Kammarrätten står sig kommer värdet på öppningskursen på aktien och inte introduktionspriset bedömas som marknadsvärde på aktierna vid erbjudande av aktier till anställda under förutsättning att anställdas tilldelning är garanterad och inte reduceras. En effekt av domen blir att om kursen istället skulle falla i samband med noteringen uppstår en förlust i inkomstslaget tjänst som borde vara avdragsgill för den anställde. Det ska även tilläggas att det finns möjligheter att erbjuda anställda en garanterad tilldelning utan att en förmån uppstår men vissa särskilda kriterier måste uppfyllas, bland annat får tilldelningen inte överstiga 30 000 kronor.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander

Michal Herink och Daniel Elander arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning och är specialiserade på incentiveprogram. Michal har tidigare även arbetat på PwC:s kontor i London med M&A.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: 010-212 76 84, daniel.elander@pwc.com
Michal Herink and Daniel Elander works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Daniel: +46 10 212 76 84, daniel.elander@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nytt avsnitt i PwC:s serie om skatter: Joar Forssell inte nöjd med hur finansministern drivit frågan om en skattereform

  Som ungdomspolitiker tog Joar Forssell fram ett förslag till skattereform tillsammans med SSU:s ordförande Philip Botström. Hur ser Joar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ränteavdragsreglerna: nytt kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas

Skatteverket publicerade den 7 maj ett nytt ställningstagande kring hur kvarstående negativt räntenetto ska beräknas. Ställningstagandet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets nya ställningstagande till finansiella garantier inom koncerner

Skatteverkets två tidigare ställningstaganden gällande finansiella garantier ersätts av ett nytt för att bättre stämma överens med ...

Läs artikeln