Teckningsoptioner kan användas i samband med kvalificerade personaloptioner enligt nytt förhandsbesked

‹ Tillbaka till artiklarna

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden kan personaloptioner som ger en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner. Detta kan i förlängningen underlätta för mindre företag att tillämpa reglerna, men mycket tyder på att förhandsbeskedet kommer att överklagas innan vi får ett slutligt besked i frågan.

Sökanden har av sin arbetsgivare erbjudits att delta i ett incitamentsprogram där han utan att betala någon ersättning kommer att få ett antal personaloptioner. Optionerna ger honom en rätt att efter en intjänandeperiod om fyra år förvärva ett antal aktier i bolaget, om reglerna i 11 a kap. inkomstskattelagen om kvalificerade personaloptioner varit uppfyllda under de första 36 månaderna av intjänandeperioden. Personaloptionen innebär rent tekniskt att det som förvärvas genom den är en teckningsoption som sedan direkt används för ett förvärv av en aktie i bolaget. Sökanden kan inte förfoga över teckningsoptionerna på annat sätt än att direkt använda dem för att förvärva aktier i bolaget. Ett förhandsbesked begärdes för att få reda på om kravet i 11 a kap. 5 § inkomstskattelagen att en personaloption används för att förvärva andelar i bolaget är uppfyllt vid ett sådant förfarande.

Har du frågor om personbeskattning?

Skatterättsnämnden ansåg att det inte av lagens ordalydelse går att utläsa att en personaloption direkt måste utnyttjas för förvärv av en andel i bolaget eller hur ett förvärv tekniskt ska genomföras. Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att det som förvärvas genom förfarandet är en andel i bolaget och i detta fall har teckningsoptionerna inte gått att förfoga över på annat sätt än att direkt utnyttja dessa för att förvärva andelar i bolaget. Vidare anser Skatterättsnämnden att ett sådant förfarande som skulle användas i detta fall säkerställer framtida leverans av aktier till den anställde, till skillnad mot en vanlig personaloption där den anställde måste förlita sig på att nuvarande och framtida aktieägare kommer att rösta för en nyemission efter intjänandetiden. Om ett förfarande som var aktuellt i detta fall inte skulle kunna omfattas av reglerna om kvalificerade personaloptioner skulle resultatet bli att de företag som lagstiftningen riktar sig till får svårt att tillämpa reglerna, vilket Skatterättsnämnden menade inte kan ha varit avsikten. Skatterättsnämnden ansåg därför att en lösning där personaloptioner som ger en rätt att teckna teckningsoptioner används medför att lagstiftningens villkor om att personaloptionen ska användas för förvärv av andel i bolaget är uppfyllt, om teckningsoptionen direkt används för ett förvärv av aktier.

Kommentar

Vi anser att det är positivt att Skatterättsnämnden gör en tolkning i enlighet med lagstiftningens syfte istället för att endast göra en bokstavstolkning av lagen. Att använda teckningsoptioner innebär att den anställde garanteras ett kommande förvärv av aktier och att inte lika stort fokus behöver läggas på omkringliggande avtal där aktieägarna förbinder sig att rösta för en nyemission på en framtida bolagsstämma. Redan i samband med förarbetena framkom kritik mot att lagstiftningen skulle bli svårtillämplig för de företag som omfattas av den och många företag har valt att använda sig av andra incitamentsprogram med anledning av detta. Likt Skatterättsnämnden anser vi att detta inte kan ha varit syftet med reglerna.

Skatteverket har tidigare behandlat frågan i ett ställningstagande och kommit till slutsatsen att det inte går att använda teckningsoptioner i liknande förfaranden. Även i förevarande fall hade Skatteverket den inställningen. Mot bakgrund av att tre av Skatterättsnämndens sju ledamöter hade en skiljaktig mening bedömer vi att det är sannolikt att förhandsbeskedet kommer att överklagas av Skatteverket och prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Vår förhoppning är att även domstolen i ett sådant fall delar uppfattningen att det centrala vid en bedömning är syftet med förfarandet och det faktiska utfallet snarare än den exakta utformningen av ett avtal.

Vi följer med spänning utvecklingen framöver och återkommer när det dyker upp intressanta nyheter inom området.

Michal Herink och Tomas Vikström

Michal Herink och Tomas Vikström

Michal Herink och Tomas Vikström arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internationell individbeskattning. Michal är specialiserad på incitamentsprogram och har tidigare även jobbat på PwC:s kontor i London.
Michal: 010-213 35 96, michal.herink@pwc.com
Tomas: 010-213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com
Michal Herink and Tomas Vikström works at PwC’s office in Stockholm with international individual taxation and specialises in incentive programs.
Michal: +46 10 213 35 96, michal.herink@pwc.com
Tomas: +46 10 213 10 95, tomas.vikstroem@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar med forskning och utveckling

Företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete har sedan 2014 möjlighet till sänkta arbetsgivaravgifter för personal som arbetar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regeringen vill stoppa lågbeskattade tjänstepensioner vid flytt till Portugal och Grekland

Regeringen gick den 22 mars ut med att de avser säga upp skatteavtalen som Sverige har med Portugal och Grekland. Grunden för uppsägningen ...

Läs artikeln