Tax Matters

Tax matters Sveriges skatteblogg

Tax matters Sveriges skatteblogg

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrätten

Av Ulf Hedström, 14 juni 2017

Svenska momsregler om jämkning underkända av kammarrättenKammarrätten anser i ett avgörande att de svenska momsreglerna om jämkning på fastighetsinvesteringar, där en fastighetsägare kan bli skyldig att återlägga tidigare ägares momsavdrag, är oförenliga med EU-rätten. Domen innebär att avdrag för ingående moms som en fastighetsägare gör på en fastighetsinvestering inte behöver återläggas när fastigheten överlåts till en fastighetsägare som i ett senare skede använder samma fastighet i momsfri verksamhet.

Förutsättningarna i kammarrättens dom var bland annat följande: ett aktiebolag förvärvade en fastighet (ej paketerad) som omfattades av frivillig skattskyldighet, där den tidigare ägaren gjort momsavdrag för investeringar på fastigheten. Aktiebolaget sålde därefter fastigheten till en privatperson, varvid den frivilliga skattskyldigheten upphörde. Enligt reglerna i mervärdesskattelagen innebar vidareförsäljningen av fastigheten och upphörandet av den frivilliga skattskyldigheten en skyldighet för säljaren att jämkningsvis återbetala den tidigare ägarens momsavdrag på fastighetsinvesteringen. Aktiebolaget menade, trots ordalydelsen i mervärdesskattelagen, att EU-rätten hindrar Skatteverket att tillämpa jämkningsreglerna i detta fall. Aktiebolaget åberopade EU-domstolens dom C-622/11 Pactor Vastgoed och domstolens uttalande att jämkningsskyldighet inte kan åläggas någon annan fastighetsägare än den som gjort avdraget. Skatteverket invände inte mot denna princip i sig, men ansåg att aktiebolagets förvärv av denna fastighet utgjorde en verksamhetsöverlåtelse som innebar att aktiebolaget trädde in i den tidigare ägarens ställe. Den tidigare ägarens momsavdrag fick därför anses ha gjorts av aktiebolaget, enligt Skatteverket. Med detta synsätt menade Skatteverket att skyldigheten för aktiebolaget att återlägga den tidigare ägarens momsavdrag inte strider mot EU-rätten.

Kammarrätten underkände Skatteverkets invändning och menade att EU-domstolens uttalanden om vem som kan åläggas jämkningsansvar är så entydiga och generellt utformade att det saknar betydelse om det är fråga om en verksamhetsöverlåtelse eller ett rent fastighetsförvärv. Aktiebolaget (såsom ny ägare av fastigheten) kunde därför inte bli skyldig att återlägga den tidigare ägarens momsavdrag trots att den momspliktiga verksamheten på fastigheten upphörde.

Kommentar

Utgången i kammarrättsdomen är enligt vår uppfattning inte överraskande då praxis från EU-domstolen klargör att de svenska momsreglerna om ansvar för jämkning för annans avdrag för ingående moms på fastighetsinvesteringar inte är förenliga med mervärdesskattedirektivet. Eftersom utgången av domen i praktiken innebär en bibehållen avdragsrätt för ingående moms på fastighetsinvesteringar, där användning av fastigheten går från en momspliktig till en momsfri verksamhet, utgår vi från att Skatteverket kommer att överklaga domen till Högsta förvaltningsdomstolen.

link

Intresseområde: Moms, tull och punktskatter

Dela artikeln:

Ulf Hedström

Ulf Hedström
Ulf Hedström arbetar med momsfrågor för företag, organisationer och kommuner på PwC:s kontor i Göteborg.
010-213 14 24
Ulf Hedström works with Value Added Taxes for companies, organisations and municipalities at PwC’s Gothenburg office.
+46 10 213 14 24

ulf.hedstroem@pwc.com

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter

Prenumerera på vårt RSS-flöde!

Kopiera länken nedan och klistra in i din RSS-läsare.