<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Socialförsäkringsfrågor efter brexit

‹ Tillbaka till artiklarna

Inom EU finns ett regelverk som reglerar socialförsäkringsfrågor när en person är utsänd till ett annat EU-land eller arbetar i flera EU-länder samtidigt. Efter Storbritanniens uttåg ur EU har arbete pågått för att få ett nytt avtal på plats och nu har parterna enats. Det nya avtalet reglerar bland annat samordning av socialförsäkring och socialförsäkringstillhörighet vid utsändning och vid arbete i flera länder. Avtalet kommer att tillämpas på situationer som inträffar från och med den 1 januari 2021.

Det nya avtalet

Det nya avtalet gäller från och med 1 januari 2021 och innebär att personer som rör sig mellan EU och Storbritannien och deras arbetsgivare även fortsättningsvis endast kommer att betala sociala avgifter i ett land åt gången. Som huvudregel ska sociala avgifter betalas i det land där arbetet utförs men det kommer även i framtiden att finnas undantag från denna huvudregel.

Utsändning upp till 24 månader

En anställd som blir utsänd mellan Storbritannien och ett annat EU-land i upp till 24 månader kan ansöka om att kvarstå i socialförsäkringssystemet i det land denne är socialförsäkrad i innan utsändningen (normalt hemlandets). Det fanns en möjlighet för medlemsländerna inom EU att välja bort regeln om utsändning men samtliga länder har valt att godkänna den.

Inom EU:s regelverk finns en möjlighet att ansöka om dispens för att kunna kvarstå i socialförsäkringen i utsändande land under längre än två år om berörda medlemsstater godkänt det. Det nya avtalet innehåller ingen så kallad dispensartikel som skulle möjliggöra att ansöka om att kvarstå i utsändande lands socialförsäkring även om utsändningen förväntas pågå längre tid än två år.

Personer som arbetar i flera länder

Det nya avtalet täcker även situationer där en EU-medborgare eller en medborgare i Storbritannien arbetar i flera länder samtidigt. Dessa regler ligger i linje med vad som gäller i EU-förordningen 883/2004 men till skillnad från reglerna om utsändning gäller dessa regler för alla medlemsstater. Det finns alltså inte möjlighet för en medlemsstat att välja bort dessa regler. 

Personer som påbörjat utsändning/arbete i flera länder före den 31 december 2020

För personer som sänts ut till ett annat EU-land från Storbritannien och vice versa eller för personer som arbetar i flera länder före den 31 december 2020 gäller fortsatt EU-förordningen under förutsättning att förhållandena kring arbetet är oförändrade och att det finns ett A1-intyg på plats.

Tredje land

De nya reglerna om utsändning mellan EU och Storbritannien samt arbete i flera länder gäller endast medlemsstater i EU medan regelverket inom EU även omfattar Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Detta innebär att mellan Storbritannien och dessa länder gäller från och med nu särskilda avtal om socialförsäkring som länderna ingått sedan tidigare (för alla utom Lichtenstein där avtal saknas).

Tillfällig vistelse i Storbritannien från och med 1 januari 2021

För den som åker till Storbritannien som turist eller i arbetet och vistas där tillfälligt, gäller även fortsättningsvis det europeiska sjukförsäkringskortet för akut sjukvård. Viktigt att poängtera dock att det är viktigt att komplettera med en privat reseförsäkring då det europeiska sjukförsäkringskortet inte ger rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg.

Kommentar

Det finns för närvarande endast kortfattad information om brexit och socialförsäkring på Försäkringskassans hemsida. Det förväntas dock att komma mer information efter hand, men vi har ingen information om när detta sker.

Kolla din brexit-beredskap här

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatterna och valet - Socialdemokraterna vill ha en bred skattereform

Sist ut i PwC:s intervjuserie om skatterna inför valet är Socialdemokraterna. Ulrika Lund Eriksson från PwC leder samtalet, där Erik ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nytt förslag om källskatt på utdelningar

Den 7 juni publicerade Finansdepartementet ett utkast till lagrådsremiss gällande ny lag om källskatt på utdelningar som ska ersätta den nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatterna och valet - Kristdemokraterna vill ha sänkta inkomstskatter

Kristdemokraternas Hampus Hagman vill se sänkta inkomstskatter med fokus på personer med lägre inkomster, samt ett dubbelt jobbskatteavdrag ...

Läs artikeln