Skatteverket förtydligar underrättelseförfarandet kring land-för-land rapportering

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen-1-solid_0001_maroon.pngEnligt den svenska lagstiftningen för land-för-land-rapportering ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en multinationell koncern, underrätta Skatteverket vilket företag som kommer att rapportera för koncernen. Underrättelseplikten träffar alltså inte bara svenska moderföretag utan majoriteten som drabbas är alla svenska dotterföretag och svenska utländska driftställen till utländska koncerner vilka omsätter mer än 750 miljoner euro. Skatteverket har nu förtydligat hur underrättelseförfarande ska gå till.

Land-för-land-rapportering

Bestämmelserna om land-för-land-rapportering träder i kraft den 1 april 2017, och den första rapporten ska lämnas in för räkenskapsåret som påbörjas efter 31 december 2015.

En multinationell koncern som uppfyller följande krav ska lämna in en rapport till Skatteverket inom ett år från utgången av det räkenskapsår som avses:

  • En multinationell koncern med moderföretag i Sverige vars sammanlagda omsättning för koncernen överstiger 7 miljarder kronor.
  • En multinationell koncern med moderföretag i annan stat eller jurisdiktion vars sammanlagda omsättning för koncernen överstiger 750 miljoner euro eller motsvarande belopp i lokal valuta.

Rapporten ska innehålla viss finansiell data för varje skattejurisdiktion i vilken koncernen utövar sin verksamhet, samt lämnas in till Skatteverket av det svenska moderföretaget i en svensk multinationell koncern, eller ett svenskt ställföreträdande moderföretag i utländsk multinationell koncern.

Om rapporteringsskyldigt företag inte är skyldigt att lämna in rapporten i sitt hemland eller om skattemyndigheten i det landet inte utbyter rapporten med Sverige ska svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige lämna in rapporten.

Land-för-land-rapportering - underrättelse

Företaget som ska lämna in en rapport ska underrätta Skatteverket om detta före utgången av det räkenskapsår som rapporten avser. Andra svenska företag och utländska fasta driftställen i Sverige inom en rapporteringsskyldig koncern ska inom samma tidsram underrätta Skatteverket vilket företag som rapporterar för koncernen.

För första räkenskapsåret som omfattas av rapportskyldigheten har perioden för underrättelse förlängts till 30 april 2017 om räkenskapsåret avslutas innan ikraftträdandet av lagen. För räkenskapsåret 2016 har alltså perioden för underrättelse förlängts till 30 april 2017.

Underrättelse från moderföretag, ställföreträdande moderföretag och andra enheter som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket

Ett svenskt företag som ska lämna en land-för-land-rapport till Skatteverket, ska underrätta Skatteverket om detta innan utgången av det räkenskapsår som ska redovisas i rapporten. I denna underrättelse till Skatteverket ska följande information framgå:

  • Det svenska rapporteringsskyldiga företagets namn, adress och organisationsnummer.
  • Namn på en kontaktperson hos det rapporteringsskyldiga företaget samt e-postadress och telefonnummer till den personen.
  • Start- och slutdatum för det räkenskapsår som rapporten avser.
  • Huruvida företaget är ett moderföretag, ett ställföreträdande moderföretag eller i övrigt är ett rapporteringsskyldigt dotterföretag.

Underrättelse för andra svenska enheter

Ett svensk företag som ingår i en multinationell koncern där ett annat företag kommer att lämna in en land-för-land-rapport för hela koncernen, ska underrätta Skatteverket om det innan utgången av det räkenskapsår som ska redovisas i rapporten. I denna underrättelse till Skatteverket ska följande information framgå:

  • Det underrättande företagets namn och organisationsnummer
  • Det svenska eller utländska rapporteringsskyldiga företagets namn, adress och organisationsnummer/identifikationsnummer.
  • Skattejurisdiktionen vilken det rapporteringsskyldiga företaget tillhör.
  • Start- och slutdatum för det räkenskapsår som rapporten avser.

Kommentar

Nu har lagstiftningen slagit fast att såväl svenska multinationella koncerner som svenska dotterföretag och svenska utländska driftställen i en utländska multinationell koncern omfattas av de nya reglerna. De är därmed skyldiga att underrätta Skatteverket vilket företag i den multinationella koncernen som ska lämna in land-för-lands rapporten. Nu är det därför viktigt att säkerställa vilka enheter i den multinationella koncernen som behöver underrätta Skatteverket om vilket företag som kommer lämna in rapporten.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani

Niklas Elofsson och Rohit Sidhwani arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med internprissättning.
Niklas: 010-212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: 010-212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com
Niklas Elofsson and Rohit Sidhwani works at the tax department at PwC’s Stockholm office with transfer pricing.
Niklas: +46 10 212 70 96, niklas.elofsson@pwc.com
Rohit: +46 10 212 99 91, rohit.sidhwani@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020

Privata kostnader, förmåner som inte redovisats och städ- och transportbranschen. Här är områdena som Skatteverket kontrollerar extra noga ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

OECD släpper slutgiltig version av vägledning för internprissättning av finansiella transaktioner

Sommaren 2018 kom det första utkastet och nu är den slutgiltiga versionen publicerad – rapporten som ska vägleda internprissättning för ...

Läs artikeln