Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orange ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Percent-3-solid_0005_orangeEnligt nu gällande regler får skattetillägg inte tas ut om den skattskyldige på eget initiativ har rättat en oriktig uppgift. Regeringen lägger nu fram ett förslag till riksdagen som innebär en skärpning av bestämmelserna om när en rättelse ska anses ha skett på eget initiativ (en så kallad självrättelse). De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018.

Skatteverket har de senaste åren fått in ett stort antal självrättelser efter till exempel Panamaläckan med mera. I dessa ärenden har Skatteverket alltså inte kunnat påföra skattetillägg. Reglerna föreslås nu ändras. En rättelse ska inte anses vara på eget initiativ om:

  • Skatteverket har informerat om att det ska genomföra en generell kontroll,
  • rättelsen har en koppling till den generella kontrollen, och
  • rättelsen görs först efter två månader efter utgången av den månad då Skatteverket informerade om den generella kontrollen.

Remissinstansernas kritik mot förslaget har varit hård. Även Lagrådet har påpekat en rad brister i förslaget. Lagrådet menar att det saknas en definition av vad som utgör en "generell kontroll". Regeringen anser dock inte att detta är ett problem eftersom Skatteverket i sin interna arbetsordning kan bestämma beslutsordningen när det gäller generella kontroller. Lagrådet anser vidare att begreppet "koppling" i andra strecksatsen ovan har en obestämd innebörd. Särskilt med hänsyn till att skattetillägget är en straffsanktion anser Lagrådet att förutsättningarna måste tydliggöras. Regeringen anser att det åligger Skatteverket att vara tydlig vad gäller ramarna för den generella kontrollen vilket medför att det blir enklare att se den koppling som ska föreligga.

Information om generella kontroller kommer att publiceras på Skatteverkets hemsida. För reglernas tillämpning saknar det betydelse om den skattskyldige har tagit del av informationen eller inte.

Kommentar

Hittills har bestämmelserna om frivillig rättelse motiverats med att en skattskyldig ska ges möjlighet att inkomma med en rättelse av en felaktig uppgift utan att riskera att påföras skattetillägg. Det nya förslaget innebär att om en skattskyldig missar att ta del av informationen om en generell kontroll och därmed inte inkommer med en rättelse inom tvåmånadersfristen så saknas incitamentet att rätta en oriktig uppgift. Om den skattskyldige rättar den oriktiga uppgiften efter utgången av tidsfristen så ska skatten betalas och dessutom påförs ett skattetillägg. Om den skattskyldige väljer att inte rätta den oriktiga uppgiften och därefter fastnar i en kontroll utförd av Skatteverket så blir utgången densamma; skatt och skattetillägg ska betalas.

Det kan inte uteslutas att de föreslagna reglerna kan komma att innebära att de senaste årens omfattande frivilliga rättelser kraftigt minskar. Det kan också tyckas något motsägelsefullt att den som omgående i samband med, och på grund av, att Skatteverket informerar om en generell kontroll lämnar in en rättelse anses ha gjort detta frivilligt och därmed slipper skattetillägg, medan den som inte uppmärksammar Skatteverkets information om en generell kontroll och först långt efter på helt frivillig basis lämnar in en rättelse inte ska anses ha gjort detta frivilligt och påförs därför skattetillägg.

Har du skattefrågor för fåmansföretag?

Ingemar Ritseson och Anders Månsson

Ingemar Ritseson och Anders Månsson

Ingemar Ritseson och Anders Månsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö respektive Kristianstad. Ingemar och Anders arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag samt med skatteprocesser
Ingemar: 010-212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com
Ingemar Ritseson and Anders Månsson works at PwC’s office in Malmö and Kristianstad, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
Ingemar: +46 10 212 78 78, ingemar.ritseson@pwc.com
Anders: +46 10 212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Jakten på den försvunna skattereformen – ny intervjuserie

En av punkterna i januariöverenskommelsen handlar om att en omfattande skattereform ska genomföras under nuvarande mandatperiod. Nu kommer ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Differentierad utdelning föranledde inte tjänstebeskattning

Differentierad utdelning i samband med en delägares utträde som ägare i bolaget ska beskattas i inkomstslaget kapital och inte som inkomst ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Slopad värnskatt – möjligheter och fallgropar för entreprenörer och dess anställda

Riksdagen har beslutat att övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt (den så kallade värnskatten) ska avskaffas. De nya reglerna gäller ...

Läs artikeln