Skatter som drivkrafter för företags lokalisering

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatter som drivkrafter för företags lokaliseringRiksdagens skatteutskott höll i förra veckan en hearing i riksdagshuset kring bolagsskattens och andra skatters betydelse för företags lokalisering. Utfrågningen hölls mot bakgrund av att många länder i vår omvärld åter börjar sänka skatter för att attrahera huvudkontor, forskning och utveckling, samt kvalificerad arbetskraft. I vilken utsträckning kan och bör Sverige följa samma väg? Eller har Sverige inget val i en alltjämt och alltmer globaliserad värld? Drar olika delar av Sverige åt samma håll?

Inbjudna talare var företrädare för näringsliv, fackföreningar, bolagsskattechefer akademin och intresseorganisationer. Ledde utfrågningen gjorde skatteutskottets ordförande Per Åsling (C).

Följande är ett axplock av kommentarerna från den 3,5 timmar långa utfrågningen. Utgångspunkten för referatet är i kronologisk ordning och vad undertecknad fann mest intressant i det läge Sverige befinner sig i just nu. Med det åsyftas det antal skattehöjningar som diskuterats under våren och som ännu inte är beslutade samt att tecken saknas på att den ökande globalisering som svenskt näringsliv möter inte visat tecken på att stanna av efter Brexit och Trump. Snarare tvärtom!

Sammantaget var kommentarer och diskussion under hearingen mycket belysande för synen på, och betydelsen av, olika skatter i dagens Sverige. Detta drygt ett år innan valet. För kunder och företagsägare som blickar framåt kan dessa inlägg sammantaget därför vara informativa:

Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv:

 • Bolagsskatten. Sverige ligger nu i nivå med omvärlden, men denna kommer ikapp. Senast har Norge aviserat en sänkning av bolagsskatten till 20 procent.
 • När det gäller kapitalskatter och skatt på arbete ligger Sverige i toppen samtidigt som omfattande skattehöjningar nu föreslås.
 • De senaste årens förbättringar av Entreprenörsskatten, 3:12, visar att sänkt skatt ger ökade skatteintäkter.
 • När det gäller satsningar på FoU ligger Sverige i bottenskiktet.
 • Låt arvsskatten vila i frid, se nedan.

Jon Tillegård, Unionen, TCO:

 • Skatter kommer långt ner på listan över faktorer som styr val av lokaliseringsland, enligt deras undersökningar.
 • TCO vill se en ny skattereform.

Sandro Scocco, Arena Idé och f.d. LO-ekonom:

 • Sverige är konkurrenskraftigt även med högre skatter än genomsnittet inom OECD. Måste bevara dessa styrkor. Inte sänka skatter.
 • FoU är en svaghet.
 • Vill se återinförande av både fastighetsskatt och arvs- och gåvoskatt för att motverka förmögenhetsskillnader.

Lena Sellgren, Business Sweden:

 • FoU inom det privata minskar – oroväckande.
 • Detsamma gäller Sveriges export.

Björn Nordgren, skattechef General Electrics:

 • Skatter är oerhört viktigt för lokalisering av FoU och tillverkning inom större koncerner. Patentboxar, FoU – avdrag och bolagsskatt, förlustavdrag, med mera har stor betydelse för avkastningen på investeringar. Likaså förutsebara regler.
 • Skatteregler påverkar i högsta grad val av lokaliseringsland.

Pontus Braunerhjelm, professor KTH och Entreprenörskapsforum:

 • Bolagsskatten är i nivå med omvärlden, men annars ligger Sverige högt både på kapital och arbete.
 • Fungerande optionsbeskattning saknas.
 • FoU – avdraget behöver utvecklas och utökas.
 • I princip för återinförd arvs- och gåvoskatt, men praktiskt skulle det inte fungera. Nej.
 • Den särskilda expertskatten och Rut och Rot är tecken på för hög skatt på arbete.
 • Den så kallade utbildningspremien är låg i Sverige idag.
 • Uttryckte att statssekreteraren är ”väl tillbakablickande och väl tillbakalutad”, se nedan.

Sophie Nachemson-Ekwall, Handelshögskolan Stockholm:

 • Vi har en omfattande utflyttning av huvudkontor från Sverige.
 • Det är för lätt att köpa svenska bolag.
 • Det behövs mer svenskt kapital.
 • Familjeföretagen växer och utvecklas inte på grund av höga ägarskatter i Sverige.
 • Skattesystemet är riggat för att inte utveckla kooperativa ägarformer och delägande bland anställda.

Leif Jakobsson, statssekreterare för skattefrågor, finansdepartementet:

 • Sverige har ett väl fungerande skattesystem.
 • Sverige har en väl fungerande skatteadministration.
 • För många företag är bostäder och andra frågor viktigare, skatter är inte ens en issue.
 • Finansdepartementet arbetar med frågan om ränteavdragsbegränsningar i aktiebolag och har lagt fram ett utkast till lagrådsremiss om 3:12.

Därefter följde frågor från utskottets ledamöter.

Kommentar

Inläggen ger en bild av en splittrad syn på skatters relativa betydelse för företags lokalisering. Denna är symtomatisk för Sverige idag.

En allmän erfarenhet när det gäller going forward och fortsatt utveckling/förbättring är att det är bättre att vara proaktiv än reaktiv.

Sedan två metaforer, om de tillåts:

 • Som man säger till kidsen så här på våren, det är ju bra om du har mer än en halv poängs marginal i betygen till den linje du vill in på!
 • Den som cyklar vet att det är i nedförsbacken innan uppförsbacken man ska börja trampa, inte först när man kommit in i backen. Då kan det lätt bli stopp och man får kliva av.

Seminariet var öppet för allmänheten.

PwC:s skatteseminarier i Almedalen 2017

I årets Almedalen håller PwC Tax två seminarier onsdagen den 5/7 i skattefrågor som angränsar till ovan:

Läs mer om hela PwC:s seminarieprogram i Almedalen 2017.

Har du frågor om skatt?

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson

Hans Peter Larsson har tidigare arbetat på PwC med skattefrågor bland annat med inriktning på beskattning av ägarledda företag och deras ägare.
010-213 31 01
Hans Peter Larsson works at PwC’s office in Stockholm, focusing on tax issues such as taxation of owner-managed companies and their owners.
+46 10-213 31 01

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skatteförslagen i höstbudgeten för 2020 – en sammanställning

Idag lämnade regeringen höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen till ändrade regler på skatteområdet ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Föreslagna förändringar av tvistlösningar i Europa

Regeringen lade nyligen fram det lagförslag som ratificerar ett EU-direktiv gällande lösningar av skattetvister kring dubbelbeskattning ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Vindkraftverk och statsstöd – planering av fastighetsskatten

Mot bakgrund av att det, enligt Skatteverket, inte går att dela upp statsstöd på del av en taxeringsenhet eller del av ett år kan det vara ...

Läs artikeln