Skatteförslagen i höstbudgeten för 2018 – en sammanställning

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.png ‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-Pen+Paper-solid_0001_maroon.pngIdag lämnade regeringen fram höstbudgeten till riksdagen. Nedan har vi sammanfattat de viktigaste förslagen på skatteområdet och regeringens aviseringar om förslag som väntas komma senare under året samt under 2018.

Förslagen i korthet

 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för vissa företag att rekrytera nyckelpersoner. Om vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget i huvudsak att den anställde inte förmånsbeskattas när personaloptionen utnyttjas. Istället sker beskattning först när den aktie, som den anställde har köpt genom att utnyttja personaloptionen, säljs. Beskattning sker då i inkomstslaget kapital alternativt enligt 3:12-reglerna. Arbetsgivaren ska därmed inte heller betala arbetsgivaravgifter. Förslaget tillämpas på optioner som har förvärvats efter den 31 december 2017.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående). Förutsatt att vissa villkor är uppfyllda innebär förslaget att dessa företag endast betalar ålderspensionsavgift (10,21 procent) under längst tolv månader. Nedsättningen är tillfällig och gäller till och med 2021.
 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring införs. Förslaget innebär att den schablonmässigt beräknade avkastningen höjs till SLR ökad med en procentenhet (istället för tidigare SLR ökat med 0,75 procent).
 • Sänkt skatt för pensionärer införs genom ytterligare förhöjt grundavdrag. Det förhöjda grundavdragsbeloppet höjs på förvärvsinkomst mellan cirka 123 000 kronor – cirka 202 000 kronor i syfte att ta bort skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension.
 • En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning. Skattereduktionens storlek knyts till kommunalskattesatsen och prisbasbeloppet.
 • Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 procent till 25 procent.
 • Ändrad beräkning av bilförmån genom införandet av ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Miljöanpassade fordon med låga utsläpp av koldioxid ska premieras vid inköpstillfället genom en bonus om 10 000 60 000 kr beroende på utsläpp. För bensin- och dieseldrivna fordon föreslås ett förhöjt koldioxidbelopp under de tre första åren. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
 • Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Detta innebär att till exempel en betald trängselskatt framgent utgör en skattepliktig förmån utöver bilförmånsvärdet.
 • Regeringen föreslår att införa en flygskatt, på 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd. Det är flygföretag som utför flygningen som är skattskyldigt och ska deklarera till Skatteverket en gång per månad.
 • Mervärdeskatt på förevisning och guidade turer av vissa naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.
 • Vissa förändringar avseende reklam-, drivmedels-, energi-och tobaksskatter. Vi återkommer med en mer fördjupande artikel.

Vissa aviseringar av förslag där regeringen avser återkomma

 • Regeringen avser att under 2018 återkomma till riksdagen med förslag på nya regler för företagssektorn. Reglerna bör träda i kraft den 1 juli 2018. Förslaget är en del av Finansdepartementets promemoria (publicerad 20 juni 2017) vilken är på remiss till den 26 september 2017. Förändringar föreslås i bolagssektorn i form av till exempel:
  1. en generell ränteavdragsbegränsningsregel,
  2. begränsningar i ränteavdrag enligt två olika alternativ (EBIT och EBITDA-regler) i situationer där ränteutgifterna överstiger ränteinkomsterna (så kallad negativ räntenetto). Detta kombineras med en sänkt bolagsskatt.
  3. skatteregler om avtal om finansiell leasing,
  4. tillfällig begränsning av underskottsavdrag
 • Förutsatt att riksdagen godkänner det multilaterala instrument (MLI-konventionen) som Sverige skrev under den 7 juni (se tidigare artikel i Tax matters den 16 juni 2017) kommer ett stort antal lagar om skatteavtal behöva ändras. Regeringen aviserar att lagändringarna förväntas träda i kraft tidigast 1 januari 2019.
 • Regeringen avser att komma med förslag för att ytterligare sänka skatten för pensionärer i två steg under 2019 och 2020 i syfte att helt eliminera skillnaden i beskattning mellan löneinkomst och pension.
 • Regeringen avser att under 2018 presentera ett förslag där skattefriheten slopas för förmån av privat hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad och för förmån av vård och läkemedel utomlands.
 • Regeringen kommer att lämna förslag under 2018 om att införa en skattereduktion med 25 procent av den sammanlagda årsavgiften för fackföreningsavgift.
 • Regeringen avser även att se över det nuvarande systemet för reseavdrag samt kupongskattelagen.
 • Under 2017 kommer regeringen lämna förslag om att personalliggare bör utvidgas till att även omfatta kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, fordonsserviceverksamhet samt livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet.
 • Bestämmelsen om att skattetillägg inte får tas ut vid rättelser på eget initiativ bör ses över. Regeringen anser att skattetillägg bör kunna tas ut vid rättelser efter det att Skatteverket har informerat om myndighetens generella kontrollaktioner.
 • Bestämmelser om beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige bör införas. Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet här bör omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag som bedriver motsvarande verksamhet. Regeringen aviserar att förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2019.

Kommentar

Ovan nämnda skatteförslag i höstbudgeten var inte oväntade då de flesta offentliggjorts på förhand. Budgeten aviserar inte några justeringar av skiktgränser eller regelförändringar för delägare i fåmansföretag (de så kallade 3:12-reglerna), så som också tidigare meddelats. Den berör inte heller de frågor som behandlats i fastighets- och stämpelskatteutredningen (SOU 2017:27) där remisstiden gick ut i veckan. Skattefrågorna avseende 3:12-reglerna och fastighetsområdet tillsammans med aviserade förslag på nya regler för företagssektorn kan förväntas påverka företagens framtida skattesituation. Vi återkommer med fördjupade artiklar och kommentarer kring de viktigaste skatteförslagen i höstbudgeten.

Har du frågor om skatt?

Fredrik Richter och Maria Wettersten

Fredrik Richter och Maria Wettersten

Fredrik Richter och Maria Wettersten arbetar som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Jönköping.
Fredrik: 010-212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: 010-212 56 77, maria.wettersten@pwc.com
Fredrik Richter and Maria Wettersten works at PwC’s office in Jönköping and specialises in tax-related issues concerning entrepreneurial companies and their owners.
Fredrik: +46 10 212 52 37, fredrik.richter@pwc.com
Maria: +46 10 212 56 77, maria.wettersten@pwc.com

Lämna en kommentar