Nytt skatteavtal med Brasilien

TM_tre-kollegor-samtal (1) ‹ Tillbaka till artiklarna

Sverige och Brasilien har förhandlat fram ändringar i det befintliga skatteavtalet från 1975 vilket bland annat innebär sänkningar i tillåtna källskattesatser på utdelning, ränta och royalty.

Utdelning

Enligt det nuvarande avtalet får beskattningen i källstaten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp om mottagaren är ett bolag och 25 procent i övriga fall.

Enligt den överenskomna ändringen kommer källstatens rätt att beskatta utdelning sänkas till 10 procent om mottagaren är ett bolag som innehar minst 10 procent av rösterna i utdelande bolag under en period om 365 dagar. I övriga fall ska skattesatsen sänkas till 15 procent.

Ränta

I det nuvarande avtalet har källstaten rätt att beskatta räntans bruttobelopp med 25 procent skatt om mottagaren är en fysisk person, handelsbolag eller enkelt bolag och 15 procent i övriga fall.

Enligt den överenskomna ändringen kommer källstatens rätt att beskatta ränta sänkas till 10 procent i fråga om ränta på lån och krediter som beviljats över minst sju år i samband med försäljning av industriutrustning eller i samband med investeringsprojekt, liksom finansiering av offentliga arbeten. I övriga fall ska skattesatsen oförändrat vara 15 procent.

Royalty

Enligt det nuvarande avtalet har källstaten rätt att beskatta bruttobeloppet av royalty som uppkommit genom nyttjandet av eller rätten att nyttja varumärke med 25 procent och 15 procent i övriga fall.

Enligt den överenskomna ändringen kommer källstatens rätt att beskatta royalty som härrör från nyttjande av eller rätten att nyttja varumärken sänkas till 15 procent och till 10 procent i övriga fall.

När kan de nya skattesatserna tillämpas?

Sverige och Brasilien undertecknade den 19 mars 2019 ett protokoll om överenskomna ändringar i 1975 års skatteavtal. De avtalsslutande staterna ska skriftligen underrätta varandra när de åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för att protokollet ska träda i kraft. Protokollet träder i kraft den trettionde dagen efter det att den sista av dessa underrättelser tagits emot och ska därefter tillämpas i fråga om källskatter tidigast den 1 januari det år som följer närmast efter den dag då protokollet träder i kraft.

Kommentar

Brasilien är en stor och intressant marknad för svenska exportföretag. Företag kan dock uppleva att det inte är helt lätt att verka i Brasilien mot bakgrund av att landets skattesystem är komplicerat och skatteuttaget är högt. För att begränsa det totala skatteuttaget i koncerner har svenska bolag under flera år fört diskussioner med regeringen om att ändra skatteavtalet med Brasilien för att förbättra företagsmiljön. Det är därför glädjande att dessa diskussioner nu burit frukt och att källskatten på överföringar i form av utdelningar, royalty och (i viss mån) ränta nu har för avsikt att sänkas.

Har du frågor om företagsbeskattning?

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Fredrik arbetar med internationell företagsbeskattning och har bred erfarenhet av att arbeta med klienter inom diverse områden.
010-212 62 93
Fredrik Nilsson works with international personal income taxation at PwC’s office in Stockholm.
+46 10-212 62 93

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder?

Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna att ta ut stämpelskatt vid vissa fastighetsbildningsåtgärder. Syftet är att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stor guide: regeringens åtgärdspaket för företag – vad gäller?

Det har gått lite mer än ett år sedan regeringen presenterade det första åtgärdspaketet för företag med anledning av spridningen av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skatteverkets prioriterade kontroller 2021

Nu har Skatteverket presenterat vilka områden som kommer att granskas extra under 2021. Årets prioriterade kontroller riktar in sig på ...

Läs artikeln