<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rekrytering utomlands - så blir skatten

Människor utomlands går över gata ‹ Tillbaka till artiklarna

Humankapitalet i ett företag är en av flera nyckelfaktorer för en verksamhets nuvarande drift och funktionalitet men är av avgörande betydelse när det kommer till fortsatt utveckling och tillväxt. För att säkerställa rätt kompetenser och resurser är det flera företag som rekryterar personal utomlands. Här går vi igenom olika tillvägagångssätt och hur du hanterar skatten.

En av de största utmaningarna för nutidens företag är att attrahera rätt kompetens i rätt tid men också att bibehålla nyckelkompetenser inom verksamheten. Beroende på övriga beslut i verksamheten är det de strategiska och affärsmässiga avgörandena som behöver styra i vilken väg som är den bästa för att säkra upp kompetensen. Faktorer såsom om behovet av kompetens är tillfälligt eller långsiktigt och vilken typ av kompetens som behövs i verksamheten kan olika alternativ vara mer eller mindre passande. Här går vi igenom olika sätt som kan vara bra att känna till vid rekrytering av personal utomlands.

Läs också: Säkra företagets kompetens för att växa

Tre vanliga tillvägagångssätt vid rekrytering utomlands

Beroende på övriga beslut i verksamheten är det de strategiska och affärsmässiga avgörandena som behöver styra i vilken väg som är den bästa för att säkra upp kompetensen. Faktorer såsom om behovet av kompetens är tillfälligt eller långsiktigt och vilken typ av kompetens som behövs i verksamheten kan olika alternativ vara mer eller mindre passande. Här går vi igenom olika sätt som kan vara bra att känna till vid rekrytering av personal utomlands.

1. Lokalanställning Sverige

I samband med att en person från utlandet anställs i Sverige finns det dels vissa särskilda aspekter som måste hanteras men också möjliga skatteincitament. Sverige har en skattelättnad för utländska individer med en särskild expertkompetens eller lönenivå. Skattelättnaden innebär att 25 procent av den totala ersättningen till individen vare sig är skattegrundande eller utgör underlag för sociala avgifter och därmed till fördel för såväl individ som arbetsgivare. Detta kan vara en avgörande faktor i det anställningserbjudande individen ges för anställning och flytt till Sverige.

I tillägg till det kan det också krävas arbets/uppehållstillstånd och andra typer av registreringar hos myndigheter beroende på var individen nu är bosatt. I de fall den aktuella kandidaten har en medföljande familj behöver även deras situation ses över för att hanteras korrekt gentemot myndigheterna.

Läs också: Generösare regler för kvalificerade personaloptioner

2. Remote work

En allt vanligare kravställan från anställda idag är flexibilitet och möjlighet att utföra arbetet på distans, såväl på distans från hemmet men också på distans från annat land. Det finns idag gott om digitala verktyg som underlättar och stödjer arbete på distans och det är också något som anställda är vana vid sett till de senaste årens pandemirestriktioner. De skattemässiga reglerna är dock inte lika snabbföränderliga vilket gör det utmanande att ha en remote work policy och vara compliant.

Vi ser exempelvis att det finns många länder vars migrationsregler inte godtar att arbete utförs i landet inom ramen för ett turistvisum eller där det krävs ett lokalt mottagande bolag för vilket arbetet utförs. Vi ser också att allt fler länder sänker trösklarna för när en arbetsrelaterad närvaro ska rapporteras till myndigheterna vilket kan skapa en administrativ hantering för arbetsgivaren även om arbetet i utlandet sker under en så kort period som några veckor.

3. Etablering av verksamhet i utlandet

Kompetensförsörjning kan vara en anledning till etablering i utlandet, även om det kanske mer vanliga är att etablering sker med anledning av att man ser en potential på marknaden i det andra landet. För att starta upp en verksamhet i utlandet kan det krävas att en person från den svenska verksamheten som både känner er verksamhet och era arbetsprocesser är med i samband med uppstarten av en verksamhet. Beroende på hur det ser ut med lokala rekryteringar kan personen från den svenska verksamheten behövas på plats vid etableringen i olika utsträckning. Kanske räcker det med någon månad initialt eller så kan det krävas en längre övergångsperiod, oavsett vilket finns det här viktiga frågor kring såväl den anställdes personliga beskattning och socialförsäkringsskydd och arbetsgivarens skyldigheter i form av registrering och rapportering.

Vi ser en ökad trend i såväl skatterelaterade incitament för företag som etablerar verksamhet i ett nytt land och lägre trösklar för när administrativa skyldigheter inträder, därav finns det en klar poäng med att planera för en etablering i förtid för att säkerställa att det sker på mest effektiva sätt.

Om det är en större population som krävs för att tillgodose verksamhetens behov kan ett alternativ vara att etablera ett koncernbolag i utlandet där den lokala kompetens anställs i det lokala bolaget men fungerar som en resurs i hela koncernen. När det sker anställning inom ett land är det viktigt att se över vilka lokala krav som finns i landet utifrån såväl anställningsvillkor och arbetsrätt men också etableringsalternativ och koncernfrågor för att ha en effektiv och passande struktur.

Vill du veta mer?
Ladda ner vårt globala nyhetsbrev Global Employment Taxes Newsletter

Ny global rapport om arbetstagarens beteende och attityder

Efter pandemin, och i kombination med ett hybrid arbetssätt, ser vi att förväntningarna från anställda skiftat i vissa delar, inom vissa branscher står flexibilitet högre hos anställda än den rent monetära ersättningen. Utifrån det finns det också ett värde i att utvärdera och jämföra ert ersättningspaket med den anställdes önskemål, för att inkludera relevanta delar till en effektiv kostnad.

Läs också: Ohälsa på hög nivå bland svenska arbetstagare

Vi hjälper dig med företagets personalfrågor

PwC:s avdelning för People & Organisation tar sikte på hela arbetsgivarperspektivet för att säkra kompetensförsörjning, vara en attraktiv arbetsgivare för dagens anställda och stödja er i era anställdas hela livscykel.

Från Employment Law hjälper vi er med anställningsavtal, vårt team på Employment Tax hjälper er med arbetsgivarrelaterade skatter och kostnadsberäkningar, Rewardgruppen hjälper er att skapa incitament för er personal och/eller nyckelpersoner och Pension säkerställer att ni betalar rätt pensionspremier och har en korrekt skattemässig hantering.

Har du frågor om skatt? Kontakta oss

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar