<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rätt till momsavdrag i samband med kapitalanskaffning

‹ Tillbaka till artiklarna

PwC-skatteradgivning-asset-managementEU-domstolen anser att moms på kostnader i samband med kapitalanskaffning som ett holdingbolag har som deltar direkt eller indirekt i sina dotterbolags förvaltning är avdragsgill och endast ska begränsas om holdingbolaget har momsfria transaktioner.

Bakgrund

De förenade målen C–108/14 Larentia + Minerva och C–109/14 Marenave Schiffahrts rör två frågor, dels beräkningsmetod för avdrag för ingående moms som två holdingbolag betalat vid anskaffningen av kapital avsett för att köpa andelar i sina dotterbolag, dels hur en medlemsstats lagstiftning om momsgrupper får utformas.

I korthet är omständigheterna följande:

Larentia + Minerva innehar i egenskap av kommanditdelägare 98 procent av kapitalet i två dotterbolag. Moderbolaget tillhandahåller dem även, i egenskap av ”ledande holdingbolag”, administrativa tjänster och affärstjänster mot betalning. Larentia + Minerva drog av hela den ingående moms som bolaget hade betalat i samband med anskaffningen av kapital, vilket skulle finansiera förvärvet av andelar i dotterbolagen och tillhandahållandet av tjänster. Skattemyndigheten medgav endast ett delvis avdrag med motiveringen att enbart innehavet i sig av andelar i dotterbolagen inte medför avdragsrätt.

Marenave ökade sitt kapital under år 2006 och avgifterna för emissionen ledde till att moms betalades med 373 347,57 euro. Marenave förvärvade i egenskap av holdingbolag samma år andelar i fyra rederier som är kommanditbolag och i vilkas affärsmässiga förvaltning bolaget deltog mot ersättning. Bolaget drog av hela momsen på emissionskostnaderna men nekades avdraget av skattemyndigheten.

EU-domstolens dom

EU-domstolen slår fast att ett holdingbolags kostnader i samband med förvärv av andelar i sina dotterbolag, i vilkas förvaltning det deltar och som därmed bedriver en ekonomisk verksamhet, ska anses ingå i holdingbolagets allmänna omkostnader. Det ska i princip göras fullständigt avdrag för den moms som betalats på dessa kostnader, såvida vissa utgående ekonomiska transaktioner inte är undantagna från skatteplikt. I ett sådant fall kan avdragsrätten begränsas i enlighet med vad som föreskrivs mervärdesskattedirektivet om avdragsrätt vid blandad verksamhet. När ett holdingbolag däremot enbart deltar i förvaltningen av vissa av dotterbolagen, medan det inte bedriver någon ekonomisk verksamhet med avseende på andra dotterbolag, ska moms som betalats på dessa kostnader endast dras av i proportion till de kostnader som ingår i den ekonomiska verksamheten, i enlighet med uppdelningskriterier som bestäms av medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska vid utövandet av denna befogenhet beakta syftet med och systematiken i mervärdeskattedirektivet och föreskriva en beräkningsmetod som på ett objektivt sätt avspeglar vilken del av de ingående utgifterna som verkligen är hänförlig till den ekonomiska verksamheten respektive den icke ekonomiska verksamheten.

Direktivbestämmelsen som ger en medlemsstat möjlighet att införa momsgrupper har inte direkt effekt som gör att skattskyldiga personer kan åberopa den gentemot sin medlemsstat för det fall att medlemsstatens lagstiftning inte är förenlig med direktivets bestämmelse och inte kan tolkas i överensstämmelse med densamma. EU-domstolen anser att direktivbestämmelsen utgör hinder mot att en nationell lagstiftning förbehåller möjligheten att bilda en momsgrupp åt enheter som har rättskapacitet och som är underordnade det dominerande bolaget i gruppen, såvida inte dessa båda krav utgör nödvändiga och lämpliga åtgärder för att uppnå målen att förebygga förfaranden och beteenden som innebär missbruk eller att bekämpa skatteflykt och skatteundandragande.

Kommentar

EU-domstolen har sedan tidigare funnit att Sveriges får ha momsgrupper som endast gäller företag i finans- och försäkringssektorn i syfte att förhindra skatteundandragande och skatteflykt. Den nu aktuella domen visar återigen att EU-domstolen är beredd att tillåta en medlemsstat att begränsa vilka som får ingå i en momsgrupp om det sker med stöd av direktivets syfte att förebygga missbruk, bekämpa skatteflykt och skatteundandragande.

Domen ligger i linje med EU-domstolens tidigare praxis rörande avdragsrätt för kostnader avseende kapitalanskaffning och aktieemission. Som vi tidigare skrivit om här på Tax matters finns det dock exempel på att svenska domstolar nekat bolag momsavdrag för omkostnader i samband med nyemission, trots att bolaget huvudsakligen bedrev momspliktig verksamhet. EU-domstolen upprepar nu att kostnader för kapitalanskaffning utgör allmänna omkostnader i ett bolags verksamhet. Det i princip är full avdragsrätt för den moms som betalats på sådana kostnader, såvida bolaget inte har blandad verksamhet eller förvärvet görs av ett rent holdingbolag. Domen får därför betydelse för företag i Sverige som nekats momsavdrag för kostnader i samband med kapitalanskaffning eller fått avdrag ifrågasatta.

Ta gärna kontakt med oss för en diskussion om hur domen påverkar ditt företag och vilka valmöjligheter som den ger i verksamheten.

Webbseminarium

På måndag den 20 juli 2015 klockan 16.00 (svensk tid, 10:00 AM Eastern) håller PwC ett kostnadsfritt webbseminarium på engelska där domen kommer att diskuteras.

Registrera dig och delta via denna länk

Skriven av: Karin Norberg, tidigare anställd på PwC.

Läs mer om kapitalanskaffning

Christina Grape

Christina Grape

Christina Grape arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med momsrådgivning och är specialiserad på frågor avseende fastighetsmoms.

010-212 54 93, christina.grape@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

HFD medger avdragsrätt för moms vid förvärv av dotterbolagsaktier

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat dom i ett mål rörande avdragsrätt för ingående moms vid förvärv av dotterbolagsaktier. PwC ...

Läs artikeln
Läs artikeln

HFD har avgjort mål om moms och föreningar - påverkas ni?

Den 20 februari 2024 publicerade Högsta förvalningsdomstolen (HFD) sex domar avseende moms. Två av domarna handlade om insatskapital till ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Begränsat momsavdrag för hyresvärdar som delar lokaler med hyresgäster?

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande där de anser att en hyresvärd som delar ytor med hyresgäster inte kan tillämpa frivillig ...

Läs artikeln